Detall de Procediment

Comunicació d'accident en ascensor amb danys a persones o coses, per part de l'empresa conservadora de l'ascensor. Indústria.

Codi SIA: 211781
Codi GUC: 16780
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Tot accident d'un ascensor que cause danys a les persones o als béns s'ha de comunicar immediatament per la persona titular d'aquest ascensor a l'empresa conservadora, que, al seu torn, ho ha de comunicar igualment al servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on estiga situat l'ascensor, als efectes pertinents.

Requisits

Ha d'estar prèviament inscrita en el Registre integrat industrial com a empresa conservadora d'ascensors. * Nota: vegeu la informació disponible en l'apartat "Enllaços" sobre el tràmit "inscripció en el Registre integrat industrial d'empreses conservadores d'ascensors. Alta, modificació i cessament. Indústria". Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.

Interessats

L'empresa conservadora de l'ascensor o el representant.

Normativa del procediment

 • Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció (BOE núm. 296, de 11/12/1985).
 • Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 Ascensors del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre (BOE núm. 46, de 22/02/2013).
 • Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització d'ascensors i components de seguretat per a ascensors (BOE núm. 126, de 25/05/2016).
 • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)
 • Vegeu el Reial decret 88/2013.
 • Vegeu el Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.
 • Vegeu Ordre 14/2022, de 5 de desembre
 • Vegeu el Reial decret 203/2016.

Termini

Durant tot l'any, immediatament després de produir-se l'accident de l'ascensor.

Documentació

L'empresa conservadora ha de presentar TELEMÀTICAMENT la COMUNICACIÓ d'ACCIDENT, mitjançant el formulari web* de comunicació, que s'ha d'omplir i signar digitalment i obligatòriament en el tràmit telemàtic. *NOTA: en aquests moments, el formulari web està en procés d'actualització, per la qual cosa, a més d'omplir el que hi ha ara, cal presentar també omplit i signat digitalment l'imprés associat a aquest tràmit denominat COMUACCI.

Forma presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la comunicació i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans. Per a aquesta presentació telemàtica, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, no quedarà acreditada la representació de la persona presentadora i no es podrà realitzar el tràmit. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web inicial, annexar la documentació que heu d'aportar (omplida i signada digitalment) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. 5. Respecte als DOCUMENTS que CAL ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'hi han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?" d'aquest tràmit de la Guia Prop hi ha la llista de documents que cal presentar. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1- PRESENTACIÓ de la comunicació DE FORMA TELEMÀTICA (modalitat obligatòria per a les persones sol·licitants compreses en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on estiga situat l'ascensor. 2 - A continuació: a) Si la documentació és correcta i està completa, es procedirà a anotar les dades de l'accident en el Registre d'aparells elevadors (RAE). b) Si la documentació NO és correcta ni està completa, es remetrà un requeriment d'esmena a l'empresa conservadora que ha efectuat la comunicació, en què s'indicarà la documentació no presentada o incorrecta que cal esmenar. * L'esmena també s'haurà de fer per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) Després d'això: - Si l'empresa aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a. - Si l'empresa NO aporta la documentació correcta i/o completa, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració que es declara desistida de la seua comunicació i s'arxiva l'expedient. 3 - L'empresa conservadora de l'ascensor ha de mantindre interromput el servei de l'ascensor que ha tingut l'accident amb danys a persones o coses fins que se'n realitze l'oportuna reparació (si escau) i la inspecció per un organisme de control. En aquest moment, l'empresa conservadora HA DE PRESENTAR, davant el servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on estiga situat l'ascensor, el CERTIFICAT D'ESMENA D'ACCIDENT I POSADA EN SERVEI DE L'ASCENSOR, EMÉS PER UN ORGANISME DE CONTROL. * Aquesta presentació també s'ha de realitzar per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el referit tràmit telemàtic d'aportació de documentació. (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) 4 - El servei territorial competent ha d'inspeccionar l'ascensor després d'un accident amb danys a les persones o als béns, no posant-se en funcionament fins que ho autoritze el citat òrgan. Per a qualsevol dubte relacionat amb la tramitació de l'expedient o amb el contingut del procediment li recomanem sol·licite CITA PRÈVIA amb el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, a través del següent enllaç: http://www.indi.gva.es/es/cita-previa

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Obligacions

Les empreses conservadores d'ascensors estan obligades, en el cas d'accident amb danys a persones o coses, a posar-ho en coneixement del servei territorial d'Indústria, i a mantindre interromput el servei de l'ascensor fins que no es realitze l'oportuna reparació i inspecció, si escau, i l'autoritze aquest òrgan. Es podrà realitzar la posada en marxa de l'ascensor accidentat, reparat i amb la inspecció passada amb la prèvia notificació al servei territorial de la reparació efectuada.

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia