Detall de Procediment

Comunicació de BAIXA (temporal o definitiva) d'ascensors i de posada en servei després de la baixa temporal. Indústria.

Codi SIA: 211782
Codi GUC: 16782
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Comunicar la baixa de l'ascensor, amb caràcter temporal o amb caràcter definitiu, en el Registre d'aparells elevadors (RAE), així com la posada en servei de l'ascensor després de la baixa temporal.

Requisits

Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.

Interessats

La persona (física o jurídica) titular de l'ascensor o el seu representant.

Normativa del procediment

 • Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció (BOE núm. 296, d'11/12/1985).
 • Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 Ascensors del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre (BOE núm. 46, de 22/02/2013).
 • Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització d'ascensors i components de seguretat per a ascensors (BOE núm. 126, de 25/05/2016).
 • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)
 • Vegeu el Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.
 • Vegeu Ordre 14/2022, de 5 de desembre
 • Vegeu el Reial decret 203/2016, de 20 de maig.
 • Vegeu el Reial decret 88/2013, de 8 de febrer.

Termini

Durant tot l'any. Es recorda que no es pot presentar una comunicació de posada en servei de l'ascensor després de la baixa temporal si prèviament no s'ha comunicat aquesta baixa temporal.

Documentació

1.- Presentació de la documentació, MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. A) En el cas de BAIXA TEMPORAL en el Registre d'aparells elevadors (RAE), s'ha de presentar la documentació següent: - Formulari web de comunicació d'incidències, que s'ha d'omplir i signar electrònicament i obligatòriament en el tràmit telemàtic. B) En el cas de POSADA EN SERVEI DE L'ASCENSOR DESPRÉS DE LA BAIXA TEMPORAL, s'ha de presentar la documentació següent: - Formulari web de comunicació d'incidències, que s'ha d'omplir i signar electrònicament i obligatòriament en el tràmit telemàtic. - Documentació addicional que cal annexar en el tràmit telemàtic, si escau: * Si l'última inspecció periòdica de l'ascensor no està en vigor, s'ha de presentar l'acta corresponent a la nova inspecció periòdica en vigor. * Si l'últim contracte de manteniment de l'ascensor presentat no estiguera ja en vigor, s'haurà de presentar un nou contracte de manteniment en vigor. C) En el cas de BAIXA DEFINITIVA en el Registre d'aparells elevadors (RAE), s'ha de presentar la documentació següent: -Formulari web de comunicació d'incidències, que s'ha d'omplir i signar electrònicament i obligatòriament en el tràmit telemàtic.

Forma presentació

Telemàtica
1.- Presentació de la documentació, MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a aquesta presentació telemàtica, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, si és el cas, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent. 5. Respecte als DOCUMENTS que CAL ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. - Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat s'han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 6.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Tant en cas de COMUNICACIÓ DE BAIXA (TEMPORAL o DEFINITIVA) DE L'ASCENSOR, com quan es tracte de la POSADA EN SERVEI DE L'ASCENSOR DESPRÉS DE LA BAIXA TEMPORAL, la tramitació ha de ser la següent: 1 - PRESENTACIÓ de l'imprés de comunicació d'incidències i, si és el cas, de la resta de documentació exigida, DE FORMA TELEMÀTICA IMPORTANT: no pot presentar-se una comunicació de posada en servei de l'ascensor després de la baixa temporal si prèviament no s'ha comunicat aquesta baixa temporal. 2. Registre i revisió de la documentació: a) Si la documentació és correcta, es procedirà a la inscripció de la incidència en el Registre d'aparells elevadors (RAE) i s'arxivarà l'expedient. b) Si la documentació NO és correcta, es requerirà a la persona interessada que l'esmene, amb la indicació de la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també s'haurà de fer per aquesta via, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) Després d'això: - Si la persona interessada aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a. - Si la persona interessada NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració que desisteix de la seua sol·licitud i s'arxiva l'expedient. 3 - Quan, després de la baixa temporal de l'ascensor, es reprenga el servei, en ús de les atribucions legals pot fer-se una visita d'inspecció. NOTA: Per a qualsevol dubte relacionat amb la tramitació de l'expedient o amb el contingut del procediment li recomanem sol·licite CITA PRÈVIA amb el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, a través del següent enllaç: http://www.indi.gva.es/es/cita-previa

òrgans de tramitació

Organismes

Obligacions

La baixa temporal de l'ascensor no eximirà de les inspeccions periòdiques obligatòries establides per la normativa, que hauran de realitzar-se per a la posada en funcionament després de la baixa temporal.

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Organismes

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia