Detall de Procediment

Programa d'innovació de PIME (INNOVA-CV) 2023 - SEGONA EDICIÓ

Codi SIA:: 211806
Codi GVA:: 16892
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-01-2024
22-02-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Realització de projectes innovadors que redunden en una competitivitat més alta de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte. Els projectes d'innovació podran desenvolupar-se en tres actuacions: desenvolupament de nous productes (INNOVAProD-CV); posada en marxa o readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora contínua i amb criteris d'ecoeficiència (INNOVAProC-CV); transformació digital per a la implantació de la indústria 4.0 (INNOVAi4.0-CV); desenvolupament de solucions TEIC innovadores que no suposen desenvolupaments a mida (INNOVATeiC-CV).

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT Els projectes s'han de poder enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport: INNOVAProD-CV -- Innovació de producte. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i la fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l'empresa sol·licitant. Un producte tindrà la consideració de nou o millorat quan supose una modificació significativa en les seues característiques o en l'ús a què es destina. Inclou les millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals. El resultat final del projecte susceptible de suport s'haurà de concretar en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real. INNOVAProC-CV -- Innovació de procés. Projectes consistents en la realització d'accions d'alguna d'aquestes tipologies: a) Readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora contínua. b) Posada en marxa o readaptació de processos amb criteris d'ecoeficiència amb algun dels següents objectius: - Obtindre productes i serveis basats en l'ecodisseny. - Incorporar tecnologies ecoeficients. - Realitzar una utilització eficient de recursos. - Facilitar el reciclatge, la reutilització i la valorització de residus, la classificació de subproductes, i la simbiosi industrial. - Garantir la traçabilitat del producte. INNOVAi4.0-CV -- Actuació d’adaptació a la indústria 4.0. Projectes que tinguen com a objectiu la transformació processos-productes de l’empresa sol·licitant, mitjançant la implementació de tecnologies d’Indústria 4.0, a fi d’optimitzar la productivitat, afavorir l’eficiència, la flexibilitat, la simulació i facilitar la presa de decisions. El resultat haurà de ser la posada en marxa de projectes en els àmbits següents: a) Projectes de fabricació avançada amb maquinària i/o equipament avançat (maquinari i programari) que incorporen tècniques de big data i analítica avançada. b) Projectes de fabricació additiva, que promoguen la producció/fabricació de manera flexible de noves peces i formes geomètriques personalitzades. c) Projectes de robòtica avançada i col·laborativa, que incorporen robots connectats que col·laboren en temps real amb els treballadors, altres robots i, fins i tot, màquines, millorant així els processos i incrementant la productivitat dins de la planta. d) Projectes IIoT (Industrial Internet of Things), que permeten sensoritzar i garantir la connectivitat a internet de tota mena de dispositius i maquinària dins de la fàbrica. e) Projectes d’intel·ligència artificial dirigits a l’entorn industrial, en què les màquines i/o l’equipament en planta siguen capaces d’aprendre i prendre decisions de manera autònoma. f) Projectes de sistemes ciberfísics que incorporen components, objectes físics o maquinària en planta dotats de capacitats de computació i connectivitat avançades, convertint-los en objectes intel·ligents dins de la cadena de valor d’una determinada empresa. g) Projectes de realitat virtual que permeten la recreació de situacions reals en mons simulats o ambients virtuals. h) Projectes de realitat augmentada que incorporen tecnologies que permeten que un usuari visualitze part de món real a través d’un dispositiu tecnològic amb informació gràfica afegida per este dispositiu. D’esta manera, la informació real o física serà augmentada amb informació virtual addicional. i) Projectes de bessons digitals (digital twins) que generen una rèplica virtual d’un objecte o sistema que simula el comportament del seu homòleg real amb la finalitat de monitorar-lo per a analitzar-ne el comportament en determinades situacions i millorar-ne l’eficàcia. INNOVATeiC-CV -- Innovació solucions TEIC. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions, l'aplicació de les quals puga estendre's a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura. El resultat final del projecte haurà de concretar-se en noves aplicacions, dispositius o, solucions, preparades per a la seua comercialització a tercers. S'admetran noves versions d'aplicacions, dispositius i solucions existents, sempre que incorporen noves funcionalitats pel que fa a versions anteriors de les mateixes. Només podrà presentar-se un projecte per empresa en aquesta actuació. * COSTOS SUBVENCIONABLES INNOVAProD-CV -- Innovació de producte a) Serveis de consultoria i assistència tècnica per al desenvolupament, la millora de característiques i posada en producció de nous productes: enginyeria, consultoria tècnica, contractació amb centres de recerca, disseny, contractació de serveis de laboratoris d'assaig inclosos els necessaris per a marcat CE o altres formes d'homologació de productes. L'existència d'aquesta mena de despeses és requisit perquè el projecte s'aprove: - haurà de ser com a mínim la menor de les següents quantitats: un 10 % del cost subvencionable total o 15.000 euros. - Per a projectes que deriven directament de projectes d'R+D anteriors, no s'estableix un mínim, però serà imprescindible la contractació d'algun servei de consultoria o assistència tècnica de les característiques previstes. b) Registre de patents, marques, models d'utilitat i dissenys industrials, marcat CE o altres formes d'homologació de productes. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb l'execució del projecte. c) Adquisició d'actius immaterials: patents, llicències, know-how o programari relacionat amb els nous productes. d) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 50.000 euros. e) Adquisició d'actius materials: adquisició -o adaptació- i engegada de béns d'equip, motles i matrius, necessàriament relacionats amb la posada en producció de nous productes concordes a la convocatòria, i de béns d'equip, serveis i subministraments materials necessaris per a l'elaboració d'un prototip verificable de la solució desenvolupada. INNOVAProC-CV -- Innovació de procés a) Serveis de consultoria i assistència tècnica per a implantació de mesures. L'existència d'aquesta mena de despeses és requisit perquè el projecte s'aprove: - Per a readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora contínua, haurà de ser com a mínim la menor de les següents quantitats: un 10% del cost subvencionable total o 15.000 euros. - Per a projectes de posada en marxa de, nous o significativament millorats, mètodes o tècniques de producció ecoeficients, no s'exigeix percentatge mínim d'aquestes despeses, però serà imprescindible la contractació d'algun servei de consultoria o assistència tècnica de les característiques previstes en la convocatòria. b) Adquisició d'actius immaterials. Programari de control, captació de dades, indicadors i quadres de comandament relacionats amb el desenvolupament del projecte i programari relacionat amb la implantació de nous processos. c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 50.000 euros. d) Adquisició d'actius materials. Per al desenvolupament d'un projecte de millora contínua seran elegibles inversions en sensorització i automatització, i comunicacions per al control de la producció, així com l'adaptació dels equips productius necessaris per a implantació de la millora, i l'adquisició d'elements específics per a donar suport a les mesures de millora d'organització, comunicació i control adoptades. Per a projectes de readaptació de processos, mètodes o tècniques de producció amb criteris d'ecoeficiència, seran elegibles l'adquisició -o adaptació- i posada en marxa de béns d'equip necessàriament relacionats amb la implantació dels nous processos, mètodes o tècniques de producció concordes a la convocatòria, així com els serveis i subministraments materials per a disposar d'un procés verificable de la solució desenvolupada. No serà elegible en aquesta tipologia de costos l'adquisició de maquinari ni inversions en prototips. INNOVAi4.0 -- Actuació d’adaptació a la indústria 4.0. a) Serveis externs: serveis de consultoria i enginyeria en àrees de ciberseguretat, cloud computing, big data i analytics, robòtica, realitat augmentada, visió artificial, fabricació additiva i de comunicació per a la connectivitat de sistemes. Serveis de consultoria per a disseny de processos digitals. Perquè la proposta siga viable el cost subvencionable en el concepte de serveis externs haurà de ser com a mínim la menor de les quantitats següents: el 10 % del cost subvencionable total o 15.000 euros. b) Actius immaterials: Es consideraran dins d’este concepte tant llicències de programari com desenvolupament d’aplicacions i costos per ús d’aplicacions que formen part dels projectes que preveu l’apartat B.2 de l'annex de la convocatòria, incloent-hi per a tots els costos d’implantació: aplicacions de gestió empresarial, solucions de big data i anàlisi, cloud computing, ciberseguretat, així com programari de comunicacions per a facilitar el funcionament de les solucions que integren el projecte. c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. Es limita el cost horari de personal propi subvencionable a 50 euros/hora com a màxim. A l’efecte de concessió, el cost màxim subvencionable en este concepte serà 50.000 euros. d) Actius materials: inversions per a l’adquisició i posada en marxa de maquinari, equips de telecomunicació, sistemes encastats, sensors, robots, dispositius electrònics per a aplicacions de realitat augmentada, visió artificial i automatització avançada, equips per a fabricació additiva; adaptació d’equips productius necessaris per a la implementació de les solucions proposades. No es consideraran subvencionables servidors, ordinadors personals i perifèrics, per a usar-los en aplicacions de gestió. INNOVATeiC -- Innovació en TEIC. a) Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al desenvolupament de les noves solucions. b) Registre de drets de propietat industrial, altres registres i homologacions. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb l'execució del projecte. c) Actius immaterials. Patents, llicències, know-how o adquisició de llicències de programari necessàries per a ser integrades en el producte final. d) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 125.000 euros. e) Actius materials. Components necessaris per al desenvolupament d'un prototip verificable quan el projecte així l'exigisca i que queden integrats en el prototip

Requisits

Requisits

REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES · Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 de gener de 2024, i no hauran d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud. · Els resultats dels projectes hauran de tindre impacte tangible en la Comunitat Valenciana. · Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic. · Pressupost subvencionable del projecte igual o superior a 15.000 euros. · El projecte haurà d'estar enquadrat en algun dels entorns d'especialització contemplats per a l'IVACE en l'àmbit de la R+D i innovació empresarial de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (S3CV)

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME amb seu social i establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana en el moment de la sol.licitud, excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries, i que complisquen també amb els requisits que a continuació es detallen segons l'actuació a la qual concórreguen: · INNOVAProD: desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda. · INNOVAProC: desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H - Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda. · INNOVAi4.0: Desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H – Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda. · INNOVATeiC: Desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 26 a 30-, o Secció J - CNAE 5821, 5829, 6311, 6312 i Divisions 61 a 62 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 9 de gener de 2024 i finalitzarà el 22 de febrer de 2024 a les 23.59:59 hores. (DOGV núm. 9752 de 26/12/2023)

Formularis documentació

A més de la documentació prevista en l'article 5.5 de les bases reguladores, l'empresa haurà de presentar, juntament amb l'imprés de sol·licitud, la memòria i els annexos, la documentació que es detalla:

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'empresa -o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos , i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web, La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'empresa -o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos , i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ. La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'empresa -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme. Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). La tramitació de la sol·licitud -omplida segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es/index.php?lang=ca- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb la convocatòria, siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa. - Els requeriments s'han de realitzar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació. - Es delega en la persona que ocupe la Direcció de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les que fan referència a desistiments, canvi de sol·licitant i canvi de projecte. - L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Innovació, que rebrà les sol·licituds presentades, verificarà que aquestes reuneixen els requisits per a poder ser tramitades i n'emetrà una preavaluació. L'òrgan instructor serà igualment el competent per al seguiment de les ajudes. - La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria, a proposta de la Comissió d'Avaluació definida en l'article 8 de l'Ordre 27//2016, de 25 de novembre. - La resolució motivada del procediment es notificarà a les empreses interessades via electrònica i les ajudes concedides es publicaran en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS), en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, l'empresa beneficiària, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció. - La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Vegeu l'article 7. Criteris d'avaluació de sol·licituds de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre (bases reguladores) i l'apartat G dels annexos I, II, III i IV de la resolució de convocatòria.

Obligacions

Obligacions

Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 4 de la present convocatòria, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Subvenció calculada com un percentatge sobre els costos considerats com a subvencionables, amb una quantia variable en funció de la grandària d'empresa: - Petita empresa: fins al 45 % - Mitjana empresa: fins al 35 % * Terminis d'execució, justificació i de validesa de justificants de despesa i pagament. - El projecte haurà de desenvolupar-se dins del període comprés entre l'1 de gener de 2024 i el 30 de juny de 2025, i es considerarà que s'ha iniciat quan s'haja produït el primer compromís de despesa ferma i irreversible. - Seran subvencionables les despeses efectuades en la realització del projecte sempre que la data del justificant de despesa es trobe compresa en el període indicat en l'apartat anterior, i almenys una siga de data posterior a la de sol·licitud de l'ajuda. - S'admetran els pagaments realitzats amb posterioritat a l'1 de gener de 2024 i fins a la data de justificació del projecte. - La justificació de l'execució del projecte haurà de presentar-se amb data límit de 2 d'octubre de 2025.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini sense que s'haja notificat la resolució expressa, les empreses sol·licitants consideraran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix a l'Administració.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.