Detall de Procediment

Autorització de subestacions i centres de transformació TITULARITAT D'EMPRESA de transport i distribució d'energia elèctrica. TANCAMENT O DESMANTELLAMENT de la instal·lació (BAIXA). Energia.

Codi SIA: 211825
Codi GUC: 16970
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Possibilitar la presentació per empreses de transport i distribució d'energia elèctrica, davant del servei territorial competent en matèria d'energia de la Generalitat Valenciana, de la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA de TANCAMENT O DESMANTELLAMENT d'una subestació o d'un centre de transformació d'energia elèctrica de la seua titularitat (BAIXA d'instal·lació), regulada o regulat o en l'actual normativa sobre instal·lacions elèctriques d'alta tensió i la ubicació de la qual o del qual no excedisca de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Observacions

1) La INFORMACIÓ SOBRE DUBTES, CONSULTES o EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'ofereix ÚNICAMENT mitjançant una CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES, que es pot sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'energia (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposeu d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents - Si a pesar d'això continueu necessitant ajuda informàtica, envieu un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per cap altre tipus de qüestions o problemes. En el correu electrònic que envieu a aquesta adreça cal indicar: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

Interessats

L'empresa de transport i distribució d'energia elèctrica titular de la instal·lació, o el seu representant. * IMPORTANT: per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Normativa del procediment

 • Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (BOE núm. 310, de 27/12/2013).
 • Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric (BOE núm. 167, de 13/07/2013).
 • Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm. 139, de 09/06/2014).
 • Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (BOE núm. 310, de 27/12/2000).
 • Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, de 19/03/2008).
 • Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat (DOCV núm. 4999, de 05/05/2005).
 • Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6800, de 20/06/2012).
 • Vegeu el Decret 88/2005, de 29 d'abril
 • Vegeu el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer.
 • Vegeu la Llei 2/2012, de 14 de juny
 • Vegeu el Reial decret 337/2014, de 9 de maig.
 • Vegeu el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.
 • Vegeu la Llei 24/2013, de 26 de desembre.
 • Vegeu el Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol.

Termini

Durant tot l'any, però sempre ABANS DEL tancament o desmantellament de la instal·lació.

Documentació

A) IMPORTANT: la documentació exigida s'ha de presentar en DUES FASES (1a i 2a): - La corresponent a la 1a fase, a través del tràmit telemàtic d'aquest tràmit de la Guia Prop (al qual s'accedeix clicant bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" que figura en color roig en l'inici del tràmit). - I la de la documentació requerida en la 2a fase, utilitzant el tràmit telemàtic d'"Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana". (Vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços"). B) DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR en el cas de TANCAMENT O DESMANTELLAMENT de la instal·lació: - En la 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ de tancament o desmantellament de la instal·lació, omplida degudament i completament, i signada per la titular de la instal·lació o el seu representant (segons el model normalitzat SUCTATTE, disponible en el tràmit telemàtic i que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, marcant-hi l'opció d'"Autorització de tancament o desmantellament"). 2. Justificant del pagament de la TAXA corresponent (pagament que es pot fer directament en el tràmit telemàtic, o bé amb caràcter previ). 3. Projecte o memòria (segons corresponga) de tancament i/o desmantellament de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent. 4. Declaració responsable del tècnic projectista, en el cas que el projecte no dispose de visat del col·legi oficial corresponent (segons el model normalitzat DECRESTE, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic). 5. Pla de desmantellament. - En la 2a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. Comunicació de tancament o desmantellament efectiu de la instal·lació. 2. Certificat final d'obra de tancament o desmantellament de la instal·lació, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat CERINSCT, disponible com a imprés associat a aquest tràmit). 3. Certificat de finalització parcial d'obra de tancament o desmantellament de la instal·lació, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat CERFIRAO, disponible com a imprés associat a aquest tràmit), si és el cas. 4. Declaració responsable del director de l'execució de les obres, en cas que el certificat final d'obra (o el de finalització parcial) no dispose de visat del col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat DECRESTE, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).

Forma presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la resta de la documentació requerida s'ha de fer MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, heu de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I, en general, tots els acceptats per la plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços". Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 4. Clicant en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig en l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació, omplides i signades digitalment, i fer la presentació telemàtica de tot això, i d'aquesta manera obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu "Enllaços"). 5. Respecte de la DOCUMENTACIÓ QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'hi han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més del mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir d'alguns d'aquests documents. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, comuniqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Pagament

Taxes 2023: Subestacions i centres de transformació - TANCAMENT O DESMANTELLAMENT de la instal·lació: 1.1 - Autorització administrativa prèvia: 98,59 euros

Informació tramitació

Són ÒRGANS COMPETENTS per a resoldre aquest procediment: bé el servei territorial competent en matèria d'energia, o bé la direcció general competent en aquesta matèria, de conformitat amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell (vegeu l'apartat "Normativa"). Aquest procediment té DUES FASES (1a i 2a): * 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. PRESENTACIÓ telemàtica de la sol·licitud d'autorització i de la resta de documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT del servei territorial competent en matèria d'energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on estiga situada la instal·lació. Notes: - S'accedeix al tràmit telemàtic clicant bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" que figura en color roig en l'inici del tràmit. - És recomanable atendre la informació disponible en l'apartat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació' d'aquest tràmit. - En aquest cas ha de marcar-se BAJA en l'apartat "Tipus de petició" del formulari web de dades generals del tràmit telemàtic. 2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i: a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa del tancament i/o desmantellament de la instal·lació. Aquesta autorització permet a la sol·licitant procedir a executar aquest tancament i/o desmantellament. b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent fa un requeriment perquè s'esmene. L'esmena ha de realitzar-se utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'hi exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient. * 2a FASE DEL PROCEDIMENT: Una vegada materialitzat, l'empresa titular ha de fer la PRESENTACIÓ de la comunicació que ha realitzat el tancament o desmantellament efectiu de la instal·lació DAVANT del mateix servei territorial competent en matèria d'energia que va tramitar la seua autorització en la primera fase del procediment. Aquesta presentació s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'hi exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Observacions

Contra la resolució expressa es pot interposar un recurs d'ALÇADA davant de l'òrgan superior jeràrquic del que l'haja dictada (que en el cas del servei territorial és la direcció general competent en matèria d'energia i, si la resolució l'ha dictada aquesta direcció general, és la secretaria autonòmica competent en matèria d'energia), en el termini d'UN MES comptat a partir de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableix l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. I si no recau una resolució expressa, el recurs d'alçada es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

Òrgans resolució

Organismes