Autorització de LÍNIES de transport o distribució d'energia elèctrica TITULARITAT D'EMPRESA de transport i distribució d'energia elèctrica. Nova instal·lació (alta), modificació, canvi de titularitat i tancament o desmantellament (baixa). Energia

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211826
|
Codi GVA: 16971
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Possibilitar la presentació per empreses de transport i distribució d'energia elèctrica, davant del servei territorial competent en matèria d'energia de la Generalitat Valenciana, de la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA:

 

- Prèvia i de construcció i d'explotació (ALTA);

 

- O prèvia i de construcció i d'explotació de la MODIFICACIÓ;

 

- O de CANVI DE TITULARITAT;

 

- O de TANCAMENT O DESMANTELLAMENT (BAIXA);

 

d'una LÍNIA de transport o distribució d'energia elèctrica de la seua titularitat, regulada en l'actual normativa sobre instal·lacions elèctriques d'alta tensió la ubicació de la qual no excedisca de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

 

 

* NOTES:

 

- Les activitats de transport i distribució d'energia elèctrica es defineixen, respectivament, en els articles 4 i 36 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

 

- En el cas de línies elèctriques d'alta tensió de titularitat de PARTICULARS no ha de realitzar-se el present tràmit, sinó el tràmit específic existent per a elles l'enllaç directe del qual està disponible en l'apartat "Enllaços".

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposeu d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents

 

- Si a pesar d'això continueu necessitant ajuda informàtica, envieu un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per cap altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el correu electrònic que envieu a aquesta adreça cal indicar: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

L'empresa de transport i distribució d'energia elèctrica titular de la línia, o el seu representant.

 

* NOTES:

 

- Quan es tracte de línies que posteriorment vagen a cedir-se a empreses de transport i distribució d'energia elèctrica, les persones promotores cessionaries d'aquestes poden sol·licitar les autoritzacions administratives prèvia, de construcció i d'explotació.

 

- IMPORTANT: per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Com es tramita

Procés de tramitació

NOTES:

 

- Són ÒRGANS COMPETENTS per a resoldre aquest procediment: bé el servei territorial competent en matèria d'energia, o bé la direcció general competent en aquesta matèria, de conformitat amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell (vegeu l'apartat "Normativa").

 

- En tots els casos aquest procediment té DUES FASES (1a i 2a).

 

- S'accedeix al tràmit telemàtic clicant bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" que figura en color roig en l'inici del tràmit.

 

- Tant l'esmena, com l'aportació de documentació en la 2a fase del procediment han de fer-se utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'hi exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

- És recomanable atendre la informació disponible en l'apartat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació' d'aquest tràmit.

 

 

A) Tramitació en els casos d'ALTA (nova línia) O de MODIFICACIÓ

 

* 1a FASE DEL PROCEDIMENT - AUTORITZACIÓ PRÈVIA I/O DE CONSTRUCCIÓ:

 

1. PRESENTACIÓ telemàtica de la sol·licitud d'autorització i de la resta de documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT del servei territorial competent en matèria d'energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on se situarà o estiga situada la línia.

 

En aquests casos, en l'apartat "Tipus de petició" del formulari web de dades generals del tràmit telemàtic s'ha de marcar bé ALTA, o bé MODIFICACIÓ, segons corresponga.

 

2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i:

 

a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa prèvia de la nova línia o de la seua modificació (i, si és el cas, amb declaració en concret d'utilitat pública i/o autorització administrativa de construcció).

 

Aquesta autorització permet a la sol·licitant construir la línia o la seua modificació.

 

b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent realitza un requeriment

perquè s'esmene. Després d'això:

 

- Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a).

 

- Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient.

 

 

* 2a FASE DEL PROCEDIMENT - AUTORITZACIÓ D'EXPLOTACIÓ:

 

1. Una vegada construïda la nova línia o la seua modificació i efectuades les verificacions prèvies que resulten oportunes en funció de les seues característiques, s'ha de realitzar la PRESENTACIÓ de la sol·licitud d'autorització d'explotació i de la resta de la documentació exigida per a això, DAVANT del mateix servei territorial competent en matèria d'energia que va tramitar l'autorització de la instal·lació o de la seua modificació en la primera fase del procediment.

 

2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i:

 

a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa d'explotació de la nova línia o de la línia modificada (segons corresponga), després de la qual cosa procedeix al tancament i arxivament de l'expedient.

 

b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent fa un requeriment perquè s'esmene. Després d'això:

 

- Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a).

 

- Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient.

 

 

B) Tramitació en cas de CANVI DE TITULARITAT

 

* 1a FASE DEL PROCEDIMENT:

 

1. PRESENTACIÓ telemàtica de la sol·licitud d'autorització i de la resta de documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT del servei territorial competent en matèria d'energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on estiga situada la línia.

 

En aquest cas s'ha de marcar CANVI DE TITULARITAT en l'apartat "Tipus de petició" del formulari web de dades generals del tràmit telemàtic.

 

2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i:

 

a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa de la transmissió de la titularitat de la línia.

 

b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent fa un requeriment perquè s'esmene. Després d'això:

 

- Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a).

 

- Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient.

 

 

* 2a FASE DEL PROCEDIMENT:

 

Perfeccionada la transmissió, la nova empresa titular de la línia ha de realitzar la PRESENTACIÓ de la documentació acreditativa de la mateixa DAVANT del mateix servei territorial competent en matèria d'energia que va tramitar la seua autorització en la primera fase del procediment.

 

 

C) Tramitació en cas de TANCAMENT O DESMANTELLAMENT (BAIXA)

 

* 1a FASE DEL PROCEDIMENT:

 

1. PRESENTACIÓ telemàtica de la sol·licitud d'autorització i de la resta de documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT del servei territorial competent en matèria d'energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on estiga situada la línia.

 

En aquest cas s'ha de marcar BAIXA en l'apartat "Tipus de petició" del formulari web de dades generals del tràmit telemàtic.

 

2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i:

 

a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa del tancament i/o desmantellament de la línia.

 

Aquesta autorització permet a la sol·licitant procedir a executar aquest tancament i/o desmantellament.

 

b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent fa un requeriment perquè s'esmene. Després d'això:

 

- Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a).

 

- Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient.

 

 

* 2a FASE DEL PROCEDIMENT:

 

Una vegada materialitzat, l'empresa titular ha de fer la PRESENTACIÓ de la comunicació que ha realitzat el tancament o desmantellament efectiu de la instal·lació DAVANT del mateix servei territorial competent en matèria d'energia que va tramitar la seua autorització en la primera fase del procediment.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, però sempre ABANS:

 

- DE LA construcció I DE l'explotació de la nova línia de transport o distribució d'energia elèctrica (alta), o de la seua modificació;

 

- O DEL canvi de titularitat de la línia de transport o distribució d'energia elèctrica;

 

- O DEL tancament o desmantellament (baixa) de la línia de transport o distribució d'energia elèctrica.

Documentació
* IMPORTANT: la documentació exigida ha de presentar-se en DUES FASES (aquelles en què es divideix el procediment d'autorització: 1a i 2a , que es descriuen en l'apartat "Com es tramita? Passos" d'aquest tràmit): -La documentació corresponent a la 1a FASE ha de presentar-se a través del tràmit...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Línies de transport o distribució d'energia elèctrica titularitat d'empresa:

 

A) En els casos de NOVA línia (ALTA), de MODIFICACIÓ i de TANCAMENT o DESMANTELLAMENT (BAIXA) de la línia:

 

1.1 - Autorització administrativa prèvia: quantitat fixa de 109,54 euros

A eixa quantitat fixa cal sumar les següents quantitats addicionals en funció del pressupost que figure en la preceptiva documentació tècnica a presentar en el procediment administratiu:

1.2.1 - Pels primers 6.600 euros de pressupost: 45,55 euros

1.2.2 - I per cada 6.600 euros més o fracció de pressupost: 12,02 euros

 

 

B) En cas de CANVI DE TITULARITAT de la línia:

 

1.1 - Autorització administrativa prèvia: 109,54 euros

Forma de presentació
Telemàtica
. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la resta de la documentació requerida s'ha de fer MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, heu de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o...
Saber més

Resolució

Obligacions
Les empreses titulars d'instal·lacions de transport i distribució d'energia elèctrica tenen, respectivament, les obligacions previstes en els articles 7.2 i 41.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització,...
Saber més
Observacions

Contra la resolució expressa es pot interposar un recurs d'ALÇADA davant de l'òrgan superior jeràrquic del que l'haja dictada (que en el cas del servei territorial és la direcció general competent en matèria d'energia i, si la resolució l'ha dictada aquesta direcció general, és la secretaria...

Saber més