Detall de Procediment

Autorització de LÍNIES de transport o distribució d'energia elèctrica TITULARITAT D'EMPRESA de transport i distribució d'energia elèctrica. Nova instal·lació (alta), modificació, canvi de titularitat i tancament o desmantellament (baixa). Energia.

Codi SIA: 211826
Codi GUC: 16971
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Possibilitar la presentació per empreses de transport i distribució d'energia elèctrica, davant del servei territorial competent en matèria d'energia de la Generalitat Valenciana, de la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA: - Prèvia i de construcció i d'explotació (ALTA); - O prèvia i de construcció i d'explotació de la MODIFICACIÓ; - O de CANVI DE TITULARITAT; - O de TANCAMENT O DESMANTELLAMENT (BAIXA); d'una LÍNIA de transport o distribució d'energia elèctrica de la seua titularitat, regulada en l'actual normativa sobre instal·lacions elèctriques d'alta tensió la ubicació de la qual no excedisca de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. * NOTES: - Les activitats de transport i distribució d'energia elèctrica es defineixen, respectivament, en els articles 4 i 36 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. - En el cas de línies elèctriques d'alta tensió de titularitat de PARTICULARS no ha de realitzar-se el present tràmit, sinó el tràmit específic existent per a elles l'enllaç directe del qual està disponible en l'apartat "Enllaços".

Observacions

1) La INFORMACIÓ SOBRE DUBTES, CONSULTES o EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'ofereix ÚNICAMENT mitjançant una CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES, que es pot sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'energia (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposeu d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents - Si a pesar d'això continueu necessitant ajuda informàtica, envieu un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per cap altre tipus de qüestions o problemes. En el correu electrònic que envieu a aquesta adreça cal indicar: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

Interessats

L'empresa de transport i distribució d'energia elèctrica titular de la línia, o el seu representant. * NOTES: - Quan es tracte de línies que posteriorment vagen a cedir-se a empreses de transport i distribució d'energia elèctrica, les persones promotores cessionaries d'aquestes poden sol·licitar les autoritzacions administratives prèvia, de construcció i d'explotació. - IMPORTANT: per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Normativa del procediment

 • Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (BOE núm. 310, de 27/12/2013).
 • Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric (BOE núm. 167, de 13/07/2013).
 • Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm. 139, de 09/06/2014).
 • Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i subministrament i els procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (BOE núm. 310, de 27/12/2000).
 • Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, de 19/03/2008).
 • Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat (DOCV núm. 4999, de 05/05/2005).
 • Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6800, de 20/06/2012).
 • Vegeu Reial decret 223/2008, de 15 de febrer
 • Vegeu Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol
 • Vegeu la Llei 2/2012, de 14 de juny
 • Vegeu Reial decret 337/2014, de 9 de maig
 • Vegeu el Decret 88/2005, de 29 d'abril
 • Vegeu Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre
 • Vegeu Llei 24/2013, de 26 de desembre

Termini

Durant tot l'any, però sempre ABANS: - DE LA construcció I DE l'explotació de la nova línia de transport o distribució d'energia elèctrica (alta), o de la seua modificació; - O DEL canvi de titularitat de la línia de transport o distribució d'energia elèctrica; - O DEL tancament o desmantellament (baixa) de la línia de transport o distribució d'energia elèctrica.

Documentació

* IMPORTANT: la documentació exigida ha de presentar-se en DUES FASES (aquelles en què es divideix el procediment d'autorització: 1a i 2a , que es descriuen en l'apartat "Com es tramita? Passos" d'aquest tràmit): -La documentació corresponent a la 1a FASE ha de presentar-se a través del tràmit telemàtic d'aquest tràmit de la Guia Prop (al qual s'accedeix clicant bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" que figura en color roig a l'inici del tràmit). - La documentació requerida en la 2a FASE ha de presentar-se utilitzant el tràmit telemàtic d'"Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana". (Vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços"). Si la sol·licitud d'autorització administrativa de construcció no es presenta en la 1a fase, sinó posteriorment, també ha d'utilitzar-se per a això aquest tràmit d'aportació de documentació. A) Documentació que s'ha de presentar, tant en cas d'ALTA (nova línia), com en cas de MODIFICACIÓ - En la 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PRÈVIA I DE CONSTRUCCIÓ de la línia o de la seua modificació, omplida degudament i completament i signada per la persona titular de la línia o el seu representant (segons el model normalitzat SUCTATTE, disponible en el tràmit telemàtic i que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, i marcar les opcions d'"Alta" o "Modificació" i d'"Autorització administrativa prèvia de la instal·lació" i, a més, si és el cas, les opcions "Declaració en concret d'utilitat pública" i "Autorització administrativa de construcció"). 2. Justificant del pagament de la TAXA corresponent (pagament que es pot fer directament en el tràmit telemàtic, o bé amb caràcter previ). 3. AVANTPROJECTE de la línia signat pel tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent, si és el cas. 4. PROJECTE de la línia signat pel tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent, si és el cas. 5. Declaració responsable del tècnic projectista, en el cas que el avantprojecte o projecte no dispose de visat del col·legi oficial corresponent (segons el model normalitzat DECRESTE, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic). 6. Declaració responsable del tècnic/a competent projectista (segons el model normalitzat DECRESTP, disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), que s'ha de presentar només en el cas que se sol·licite també l'aprovació del projecte (article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric). 7. SEPARATES TÈCNIQUES del projecte d'execució que siguen d'interés per a les administracions públiques, organisme i, si és el cas, empreses de servei públic o empreses d'interés general amb béns o serveis a càrrec seu, afectades per la instal·lació. 8. INFORMES FAVORABLES de les diferents administracions públiques, organismes o, si és el cas, empreses de servei públic o empreses d'interés general amb béns o drets al seu càrrec afectats per la línia, si és el cas. 9. Si és el cas, declaració responsable relativa a la presentació d'informes favorables d'administracions públiques, organismes o empreses de servei públic o d'interés general, així com, si és el cas, conformitat amb el condicionat (de conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 9.4, l'article 11.2.c o l'article 17 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat). Aquesta declaració s'ha de presentar segons el model normalitzat DEREINFA, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic. 10. Llista de béns i drets afectats, en cas de sol·licitar declaració, en concret, d'utilitat pública. 11. Informe emés per l'òrgan ambiental (en cas d'haver-se sol·licitat), en el qual es determine l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental, així com la relació d'organismes i interessats afectats que cal tindre en compte en el procediment d'informació pública i consulta del projecte presentat. 12. FULL RESUM de la línia o de la seua modificació, signada pel tècnic projectista i pel seu titular (segons el model normalitzat HOJRESTCT disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). 13. Estudi d'impacte ambiental que incloga el seu document de síntesi, si és el cas. 14. Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals, si és el cas. 15. Estudi d'integració paisatgística, si és el cas. (NOTA: en els plànols presentats en format electrònic, s'ha d'indicar en el seu caixetí el format del paper sobre el qual s'han d'imprimir, i que ha d'incloure, al mateix temps, una escala graduada en aquest). - En la 2a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ d'EXPLOTACIÓ de la nova línia o de la línia modificada, omplida degudament i completament i signada per la titular de la instal·lació o el seu representant (segons model normalitzat SUCTATTE, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i marcar-hi l'opció "Autorització d'explotació"). 2. Certificat final d'obra de la línia o de la seua modificació, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat CERFINO, disponible com a imprés associat a aquest tràmit). 3. Certificat de finalització parcial d'obra de la línia o de la seua modificació, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat CERFIRAO, disponible com a imprés associat a aquest tràmit), si és el cas. 4. Declaració responsable del director de l'execució de les obres, en cas que el certificat final d'obra (o el de finalització parcial) no dispose de visat del col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat DECRESTE, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit). 5. ACTA DE VERIFICACIÓ realitzada per l'empresa titular de la línia de transport o distribució d'energia elèctrica, o per personal delegat per ella. 6. Quan es tracte d'instal·lacions d'activitats regulades econòmicament pel sistema elèctric i sotmeses a planificació o retribució, també ha de presentar-se CERTIFICACIÓ de la persona sol·licitant de l'autorització d'explotació relativa a: - La informació de les característiques tècniques i econòmiques d'aquestes instal·lacions contingudes en el pla anual de l'empresa transportista o distribuïdora i, quan siga procedent, les referències a les instal·lacions tipus previstes en la regulació en què queda enquadrada, així com aquesta mateixa informació corresponent a la instal·lació efectivament executada i l'autorització d'explotació de la qual se sol·licita. - El pressupost real d'execució i la part que haja sigut sufragada per tercers diferents del sol·licitant d'aquesta autorització. - I la informació relativa al cost total de la instal·lació, la part sufragada per la persona transmitent, la referència a la instal·lació tipus regulada amb la qual es correspon i els seus valors unitaris de referència d'inversió, i la seua identificació com a projecte en el corresponent pla d'inversió anual de l'empresa transportista o distribuïdora. B) Documentació que s'ha de presentar en el cas de CANVI DE TITULARITAT - En la 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ de canvi de titularitat de la línia, omplida degudament i completament, i signada per la seua nova titular o el seu representant (segons el model normalitzat SUCTATTE, disponible en el tràmit telemàtic i que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, i marcar-hi l'opció d'"Autorització de transmissió de la titularitat"). 2. Justificant del pagament de la TAXA corresponent (pagament que es pot fer directament en el tràmit telemàtic, o bé amb caràcter previ). 3. Certificat de l'última revisió periòdica en vigor de la línia. 4. Document de transmissió de la titularitat de la línia (article 19 del Decret 88/2005). - En la 2a FASE DEL PROCEDIMENT: Únicament s'ha de presentar el document justificatiu del fet que s'ha perfeccionat el canvi de titularitat de la línia autoritzat en la primera fase. C) Documentació que s'ha de presentar en el cas de TANCAMENT O DESMANTELLAMENT (BAIXA) - En la 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ de tancament o desmantellament de la línia, omplida degudament i completament, i signada per la titular de la línia o el seu representant (segons el model normalitzat SUCTATTE, disponible en el tràmit telemàtic i que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, i marcar-hi l'opció d'"Autorització de tancament o desmantellament"). 2. Justificant del pagament de la TAXA corresponent (pagament que es pot fer directament en el tràmit telemàtic, o bé amb caràcter previ). 3. Projecte o memòria (segons corresponga) de tancament i/o desmantellament de la línia, signat pel tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent. 4. Declaració responsable del tècnic projectista, en el cas que el projecte no dispose de visat del col·legi oficial corresponent (segons el model normalitzat DECRESTE, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic). 5. Pla de desmantellament. - En la 2a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. Comunicació de tancament o desmantellament efectiu de la línia. 2. Certificat final de l'obra de tancament o desmantellament de la línia, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat CERFINO, disponible com a imprés associat a aquest tràmit). 3. Certificat de finalització parcial de l'obra de tancament o desmantellament de la línia, signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat CERFIRAO, disponible com a imprés associat a aquest tràmit), si és el cas. 4. Declaració responsable del director de l'execució de les obres, en cas que el certificat final d'obra (o el de finalització parcial) no dispose de visat del col·legi oficial corresponent (segons model normalitzat DECRESTE, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).

Forma presentació

Telemàtica
. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la resta de la documentació requerida s'ha de fer MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, heu de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I, en general, tots els acceptats per la plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços". Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 4. Clicant en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig en l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació, omplides i signades digitalment, i fer la presentació telemàtica de tot això, i d'aquesta manera obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu "Enllaços"). 5. Respecte de la DOCUMENTACIÓ QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'hi han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més del mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir d'alguns d'aquests documents. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, comuniqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Pagament

Taxes 2023: Línies de transport o distribució d'energia elèctrica titularitat d'empresa: A) En els casos de NOVA línia (ALTA), de MODIFICACIÓ i de TANCAMENT o DESMANTELLAMENT (BAIXA) de la línia: 1.1 - Autorització administrativa prèvia: quantitat fixa de 98,59 euros A aquesta quantitat fixa cal sumar les següents quantitats addicionals en funció del pressupost que figure en la preceptiva documentació tècnica que s'ha de presentar en el procediment administratiu: 1.2.1 - Pels primers 6.600 euros de pressupost: 41,00 euros. 1.2.2 - I per cada 6.600 euros més o fracció de pressupost: 10,82 euros. B) En el cas de CANVI DE TITULARITAT de la línia: 1.1 - Autorització administrativa prèvia: 98,59 euros

Informació tramitació

NOTES: - Són ÒRGANS COMPETENTS per a resoldre aquest procediment: bé el servei territorial competent en matèria d'energia, o bé la direcció general competent en aquesta matèria, de conformitat amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell (vegeu l'apartat "Normativa"). - En tots els casos aquest procediment té DUES FASES (1a i 2a). - S'accedeix al tràmit telemàtic clicant bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" que figura en color roig en l'inici del tràmit. - Tant l'esmena, com l'aportació de documentació en la 2a fase del procediment han de fer-se utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'hi exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). - És recomanable atendre la informació disponible en l'apartat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació' d'aquest tràmit. A) Tramitació en els casos d'ALTA (nova línia) O de MODIFICACIÓ * 1a FASE DEL PROCEDIMENT - AUTORITZACIÓ PRÈVIA I/O DE CONSTRUCCIÓ: 1. PRESENTACIÓ telemàtica de la sol·licitud d'autorització i de la resta de documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT del servei territorial competent en matèria d'energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on se situarà o estiga situada la línia. En aquests casos, en l'apartat "Tipus de petició" del formulari web de dades generals del tràmit telemàtic s'ha de marcar bé ALTA, o bé MODIFICACIÓ, segons corresponga. 2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i: a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa prèvia de la nova línia o de la seua modificació (i, si és el cas, amb declaració en concret d'utilitat pública i/o autorització administrativa de construcció). Aquesta autorització permet a la sol·licitant construir la línia o la seua modificació. b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent realitza un requeriment perquè s'esmene. Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient. * 2a FASE DEL PROCEDIMENT - AUTORITZACIÓ D'EXPLOTACIÓ: 1. Una vegada construïda la nova línia o la seua modificació i efectuades les verificacions prèvies que resulten oportunes en funció de les seues característiques, s'ha de realitzar la PRESENTACIÓ de la sol·licitud d'autorització d'explotació i de la resta de la documentació exigida per a això, DAVANT del mateix servei territorial competent en matèria d'energia que va tramitar l'autorització de la instal·lació o de la seua modificació en la primera fase del procediment. 2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i: a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa d'explotació de la nova línia o de la línia modificada (segons corresponga), després de la qual cosa procedeix al tancament i arxivament de l'expedient. b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent fa un requeriment perquè s'esmene. Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient. B) Tramitació en cas de CANVI DE TITULARITAT * 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. PRESENTACIÓ telemàtica de la sol·licitud d'autorització i de la resta de documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT del servei territorial competent en matèria d'energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on estiga situada la línia. En aquest cas s'ha de marcar CANVI DE TITULARITAT en l'apartat "Tipus de petició" del formulari web de dades generals del tràmit telemàtic. 2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i: a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa de la transmissió de la titularitat de la línia. b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent fa un requeriment perquè s'esmene. Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient. * 2a FASE DEL PROCEDIMENT: Perfeccionada la transmissió, la nova empresa titular de la línia ha de realitzar la PRESENTACIÓ de la documentació acreditativa de la mateixa DAVANT del mateix servei territorial competent en matèria d'energia que va tramitar la seua autorització en la primera fase del procediment. C) Tramitació en cas de TANCAMENT O DESMANTELLAMENT (BAIXA) * 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. PRESENTACIÓ telemàtica de la sol·licitud d'autorització i de la resta de documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT del servei territorial competent en matèria d'energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on estiga situada la línia. En aquest cas s'ha de marcar BAIXA en l'apartat "Tipus de petició" del formulari web de dades generals del tràmit telemàtic. 2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i: a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa del tancament i/o desmantellament de la línia. Aquesta autorització permet a la sol·licitant procedir a executar aquest tancament i/o desmantellament. b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent fa un requeriment perquè s'esmene. Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient. * 2a FASE DEL PROCEDIMENT: Una vegada materialitzat, l'empresa titular ha de fer la PRESENTACIÓ de la comunicació que ha realitzat el tancament o desmantellament efectiu de la instal·lació DAVANT del mateix servei territorial competent en matèria d'energia que va tramitar la seua autorització en la primera fase del procediment.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Obligacions

Les empreses titulars d'instal·lacions de transport i distribució d'energia elèctrica tenen, respectivament, les obligacions previstes en els articles 7.2 i 41.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

Observacions

Contra la resolució expressa es pot interposar un recurs d'ALÇADA davant de l'òrgan superior jeràrquic del que l'haja dictada (que en el cas del servei territorial és la direcció general competent en matèria d'energia i, si la resolució l'ha dictada aquesta direcció general, és la secretaria autonòmica competent en matèria d'energia), en el termini d'UN MES comptat a partir de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableix l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. I si no recau una resolució expressa, el recurs d'alçada es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

Òrgans resolució

Organismes