Detall de Procediment

Accidents de treball i malalties professionals d'empleats públics al servici de la Generalitat, subjectes al Règim General de Seguretat Social i altres prestacions.

Codi SIA: 211847
Codi GUC: 17042
Organisme: GENERALITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

1. Accident: - En cas de patir un accident de treball l'empleat públic haurà d'acudir a la Mútua d'Accident de Treball i Malaltia Professional (MATEPS). - L'assistència sanitària i els tràmits administratius (comunicat de baixa o sense baixa mèdica i comunicat d'alta mèdica), seran gestionats per la mútua. 2. Malaltia professional: Quan es tracte de malaltia professional el facultatiu iniciarà els tràmits oportuns. 3. Prestacions especials: - Risc durant embaràs o lactància natural. - Prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Observacions

* CONCEPTE D'ACCIDENT DE TREBALL S'entén per accident de treball, tota lesió corporal que el treballador patisca amb ocasió o per consegüent del treball que execute. A més també s'han de considerar accident de treball, els patits pel treballador: - En anar o tornar del lloc de treball (in itinere) - Amb ocasió o com a conseqüència de l'exercici de càrrecs electius de caràcter sindical - En compliment de les ordes del superior jeràrquic o espontàniament en interés del bon funcionament del departament. - En actes de salvament i en altres de naturalesa anàloga, quan els uns i els altres tinguen connexió amb el treball - Les malalties, no incloses en la llista de malalties professionals, que contraga el treballador amb motiu de la realització del seu treball, sempre que es prove que la malaltia va tindre per causa exclusiva l'execució d'este. - Les malalties o defectes, patits amb anterioritat pel treballador, que s'agreugen com a conseqüència de la lesió constitutiva de l'accident. - Per malalties intercurrents, que constituïsquen complicacions derivades del procés patològic determinat per l'accident mateix o tinguen el seu origen en afeccions adquirides en el nou medi en què s'haja situat el pacient per a la seua curació. * TIPUS D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA Quan es produïx un accident de treball o una malaltia professional, la mútua es farà càrrec de l'assistència sanitària immediata, completa i integral des del moment que es produïsca, fins a la total recuperació, per mitjà de: - Assistències mèdiques, incloses les consultes amb especialistes. - Realització de proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques. - Tractaments especialitzats. - Hospitalització mèdica sense límit de dies. - Rehabilitació medicofuncional. - Material ortus protètic. - Prestacions farmacèutiques. * CONCEPTE DE MALALTIA PROFESSIONAL - La contreta pel treballador en ocasió del treball realitzat per compte d'altri, o pròpia si es cotitza pel concepte d'esta contingència. - Sent elements integrants de la definició: . Provocada per determinats elements o substàncies. . Que ocórrega en alguna de les activitats incloses en el quadro de malalties professionals (RD 1299/2006).

Qui pot sol·licitar-ho?

Empleats públics que es troben al servici de l'Administració de la Generalitat, subjectes al RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL: - Personal adscrit a Presidència i a les conselleries. - Personal docent al servici de l'Administració educativa. - Personal sanitari dependent de l'Agència Valenciana de Salut. - Personal que presta servicis en l'Administració de justícia. - Personal adscrit al Servici Valencià d'Ocupació i Formació (Servef). EXCLUSIONS Queden exclosos els treballadors del col·lectiu MUFACE (encara que l'assistència sanitària siga prestada per la SS) i MUJEJU.

Normativa del procediment

 • Decret de 22 juny 1956, pel qual s'aprova el text refós de la Llei i el Reglament d'accidents de treball (BOE núm. 197, de 15/07/1956).
 • Reial Decret Legislatiu 1/1994 de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (BOE núm. 154, de 29/06/1994).
 • Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269, de 10/10/1995).
 • Reial Decret 1993/1995 de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre col·laboració de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals en la gestió de la Seguretat Social (BOE núm. 296, de 12/12/1995).
 • Orde TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'establixen nous models per a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seua transmissió per procediment electrònic (BOE núm. 279, de 21/11/2002).

Termini

A partir de l'1 de gener de 2014, els empleats públics indicats anteriorment que patisquen un accident de treball actuaran de la forma indicada en este tràmit. Els empleats públics que a data 1 de gener de 2014 es troben en un procés de contingències professionals, continuaran el procés sense necessitat d'actuar com s'indica en este tràmit. A partir de l'1 d'abril de 2015, els empleats públics del SERVEF subjectes al RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, en el cas de patir un accident de treball, quan es tracte de malaltia professional i en les prestacions especials de risc durant embaràs o lactància natural i prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, hauran d'acudir a la Mútua d'Accident de Treball i Malaltia Professional.

Documentació

Formulari de comunicació del responsable de personal o superior jeràrquic en cas d'accident de treball. No es requerix un imprés específic en els casos de malaltia professional i prestacions especials.

Presentació

Presencial
* PROVÍNCIA DE VALÈNCIA UMIVALE: Telèfon: 900 365 012 (Operatiu les 24 hores del día, els 365 dies de l'any). Des de fora del territori nacional: + 34 900 365 012 Web: http://www.umivale.es/ * PROVÍNCIA D'ALACANT IBERMUTUAMUR Telèfon: 900 23 33 33 Web: http://www.ibermutuamur.es * PROVÍNCIA DE CASTELLÓ UNIÓ DE MÚTUES Telèfon: 900 50 60 70 Web: http://www.uniondemutuas.es

Procés de tramitació

1. ACCIDENT - Urgències: En cas d'urgència vital, cal acudir sempre a l'hospital més pròxim i posteriorment realitzar els tràmits previstos en el cas d'accidents lleus. - Accident lleu: En cas de patir un accedent lleu de treball s'haurà d'actuar de la manera següent: - Acudir al centre assistencial propi o concertat de la mútua més pròxim, una vegada s'ha comunicat al responsable de personal o superior jeràrquic (cap d'estudis en el cas de personal docent) i després d'haver omplit el formulari de comunicació d'accident de treball (CA), pel dit responsable (en el cas de personal docent s'omplirà pel director del centre). - Rebuda l'assistència, l'empleat públic haurà de presentar el comunicat de baixa o no baixa, al responsable de personal o superior jeràrquic (per al personal docent es presentarà al cap d'estudis). 2. MALALTIA PROFESSIONAL - El treballador acudirà al centre assistencial de la mútua més pròxim. Si es confirma que la malaltia està inclosa en el quadro de malalties professionals o té el seu origen en l'activitat laboral es notificarà d'acord amb els tràmits establits. - En cas que la detecció/sospita de malaltia professional s'origine pel facultatiu del Servici Públic de Salut, este iniciarà els tràmits corresponents. 3. PRESTACIONS ESPECIALS - Risc durant l'embaràs o lactància natural: Després de comunicar al responsable de personal o superior jeràrquic esta circumstància, este ho posarà en coneixement del Servici de Prevenció corresponent que adoptarà les mesures preventives que siguen procedents. - Prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. La persona interessada acudirà a la mútua per a sol·licitar la prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors que reduïxen la seua jornada de treball per a l'atenció del menor a càrrec seu afectat per càncer o una altra malaltia greu.

òrgans de tramitació

 • GENERALITAT VALENCIANA

Òrgans resolució

 • GENERALITAT VALENCIANA