Convocatòria del Premi 25 de Novembre als estudis i treballs d'investigació en matèria d'erradicació de la violència sobre la dona.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 211911
|
Codi GVA: 17317
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Reconéixer, premiar i difondre els estudis i els treballs d'investigació inèdits realitzats en matèria d'erradicació de la violència sobre la dona.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* REQUISITS DELS TREBALLS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA - Han de ser inèdits. - Han d'estar elaborats en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. - La seua temàtica s'ha de referir als aspectes recollits en l'article 36 de la Llei 7/202, de 23 de novembre, de la Generalitat,...

Saber més
Normativa
 • Ordre 18/2014, de 17 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'aproven les bases i es convoca el Premi 25 de Novembre als...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Persones o entitats que hagen realitzat estudis i treballs d'investigació de manera individual o col·lectiva, en qualsevol disciplina acadèmica, sobre els temes relacionats amb el fenomen de la violència sobre la dona, els factors socioculturals que el sustenten, les seues conseqüències, les...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida 2. Es constituirà un jurat, que avaluarà les sol·licituds i emetrà un veredicte no vinculant, que elevarà a la persona titular de la Conselleria de Benestar Social, perquè resolga com siga procedent. El jurat podrà proposar que es...
Saber més
Criteris de valoració
Per a avaluar les sol·licituds presentades, el jurat tindrà en compte la qualitat científica i les contribucions de coneixement de noves situacions i necessitats i les aportacions estratègiques.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de l'endemà de la publicació en el DOCV núm. 7369, de 26/09/2014, i finalitzarà el 25 d'octubre de 2014.

Documentació
- Sol·licitud - Currículum de l'autor o autors del treball o estudi d'investigació. - Breu resum expositiu de l'objectiu del treball, la metodologia, el marc teòric i les conclusions. - Els estudis i treballs s'han de presentar en exemplar quintuplicat. (DINA4, espai mitjà per una sola cara i...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més
  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració...

  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa serà de 3 mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia en què acaba el termini de sol·licitud. - En aquells supòsits en què no es produïsca resolució expressa en el termini assenyalat, s'entendrà que les sol·licituds han sigut...
  Saber més
  Obligacions
  - Acceptació de les bases
  Observacions

  De conformitat amb els articles 114 de la la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, s'hi podrà interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan que dicte l'acte o davant...

  Saber més