Detall de Procediment

Comunicació al Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana de la constitució, modificació i dissolució d'aquestes entitats. Indústria.

Codi SIA: 2248179
Codi GUC: 17634
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Possibilitar la comunicació al Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana de la constitució, modificació i dissolució d'aquestes entitats, que s'ha de realitzar únicament de manera telemàtica a través d'aquest tràmit. El Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana: - Té caràcter públic, gratuït i electrònic. - Consisteix exclusivament en una base de dades en suport digital que recull la informació que comuniquen els ajuntaments i les entitats de gestió i modernització. La documentació en què es basa la informació comunicada ha d'estar, en tot cas, en els corresponents expedients municipals d'autorització, modificació i dissolució, l'accés a la qual es regirà pel que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú, transparència, accés a la informació pública i bon govern. - Depén de la conselleria competent en matèria d'indústria, que se n'encarrega de la gestió, actualització i publicitat. L'accés a la informació comunicada al Registre autonòmic serà exclusivament a través de la publicació d'aquesta en un apartat específic del portal web de la conselleria esmentada, i es garantirà, en tot cas, el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Observacions

1. Les entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana es constituiran com a agrupacions sense ànim de lucre de persones titulars, de base privada però amb finalitat pública, per les funcions públiques municipals que els poden ser encomanades. 2. Tindran plena capacitat d'obrar i personalitat jurídica pròpia, diferent de les persones físiques o jurídiques integrants d'aquestes. 3. El règim jurídic d'aquestes entitats serà el que resulte d'aplicar les disposicions que conté el títol I de la Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, en les normes reglamentàries que s'aproven per a desplegar-la i en els seus estatuts.

Requisits

Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d' inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

Interessats

Les entitats de gestió i modernització de les àrees industrials i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que n'autoritzen la constitució.

Normativa del procediment

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb els següents terminis: a) En cas de CONSTITUCIÓ de l'entitat: - L'ajuntament que autoritze la constitució d'una entitat de gestió i modernització té l'obligació de comunicar-ho de manera telemàtica al Registre autonòmic, i remetre la documentació corresponent, EN EL TERMINI MÀXIM DE 10 DIES HÀBILS comptats des de l'endemà del dia en què el ple municipal adopte l'acord favorable (excepte la còpia del conveni de col·laboració, que s'ha de remetre en el termini màxim de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà del dia que siga signat per les parts). - L'incompliment per part de l'ajuntament de l'obligació de comunicació en els terminis anteriors legitima l'entitat de gestió i modernització constituïda per a comunicar directament al Registre autonòmic la seua constitució. b) En cas de MODIFICACIÓ: - Comunicació de NOMENAMENTS I CESSAMENTS: L'entitat de gestió i modernització constituïda té l'obligació, en tot cas, de comunicar telemàticament a l'ajuntament autoritzador i al Registre autonòmic els nomenaments i cessaments de les persones que ocupen els càrrecs de la presidència, la junta directiva, la gerència i, si és el cas, la vicepresidència de l'entitat, EN EL TERMINI MÀXIM DE 10 DIES HÀBILS des que es produïsquen. - Comunicació d'ALTRES modificacions: L'ajuntament i l'entitat de gestió i modernització també han de comunicar telemàticament, EN EL TERMINI DE 10 DIES HÀBILS des de l'endemà del dia en què es produïsquen, qualsevol acord, acte o resolució que puga suposar una modificació de les condicions de l'autorització, del conveni o dels estatuts, així com qualsevol altre que puga afectar les seues funcions, àmbit geogràfic o vigència de l'entitat. C) En cas de DISSOLUCIÓ de l'entitat: - Per acord favorable del ple municipal pel qual es declare: L'ajuntament que acorde la dissolució d'una entitat de gestió i modernització ha de comunicar-ho telemàticament al Registre autonòmic EN EL TERMINI MÀXIM DE 10 DIES HÀBILS des que el ple municipal adopte l'acord de dissolució. - Dissolució automàtica: En els casos de la dissolució automàtica de l'entitat de gestió i modernització per l'acord de l'assemblea general o per l'obertura de la fase de liquidació, quan l'entitat es trobe declarada en concurs, l'última junta directiva nomenada és la responsable de comunicar telemàticament la dissolució al Registre autonòmic, així com a l'ajuntament autoritzador, EN EL TERMINI MÀXIM DE 10 DIES HÀBILS des que es produïsca la causa automàtica de dissolució.

Documentació

Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que autoritzen la constitució d'entitats de gestió i modernització de les àrees industrials, o les mateixes entitats, segons siga procedent, han de presentar telemàticament davant del Registre autonòmic la documentació següent: A) En cas de CONSTITUCIÓ de l'entitat (ALTA): 1. Comunicació de la constitució al Registre autonòmic, degudament omplida i signada digitalment, segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. 2. Certificat de l'acord favorable del Ple de l'Ajuntament pel qual s'autoritza la constitució de l'entitat. 3. Certificat del nomenament i acceptació de les persones encarregades de la presidència, de la vicepresidència, si és el cas, i de la resta d'integrants de la junta directiva. 4. Còpia dels estatuts aprovats per l'assemblea de ratificació. 5. Còpia del conveni de col·laboració signat. B) En cas de MODIFICACIÓ: - Comunicació de NOMENAMENTS I CESSAMENTS: 1. Comunicació dels nous nomenaments i cessaments al Registre autonòmic, degudament omplida i signada digitalment, segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. 2. Certificat del cessament i del nomenament i acceptació de les persones que ocupen els càrrecs de la presidència, de la vicepresidència, si és el cas, de la junta directiva i de la gerència. - Comunicació d'ALTRES modificacions: 1. Comunicació d'altres modificacions de l'entitat al Registre autonòmic, degudament omplida i signada digitalment, segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. 2. Còpia de qualsevol acord, acte o resolució que puga suposar una modificació de les condicions de l'autorització de l'entitat, del conveni o dels estatuts, així com qualsevol altre que puga afectar les seues funcions, àmbit geogràfic o vigència de l'entitat. C) En cas de DISSOLUCIÓ de l'entitat (BAIXA): - Dissolució per acord favorable del ple municipal: 1. Comunicació de la dissolució de l'entitat al Registre autonòmic, degudament omplida i signada digitalment, segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. 2. Certificat de l'acord favorable del ple de l'Ajuntament pel qual es declare la dissolució de l'entitat. - Dissolució automàtica: 1. Comunicació de la dissolució de l'entitat al Registre autonòmic, degudament omplida i signada digitalment, segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. 2. Còpia de l'acord de l'assemblea general o de l'obertura de la fase de liquidació, quan l'entitat es trobe declarada en concurs.

Forma presentació

Telemàtica
1. De conformitat amb el Decret 258/2019, de 13 de desembre, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la comunicació s'ha de realitzar OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, l'ajuntament o l'entitat ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - El sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic que us permetrà omplir i signar digitalment els formularis web existents, annexar la documentació que en cada cas s'haja d'aportar, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu 'Enllaços'). 5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents a annexar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'enviar-se en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga o subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més d'en el tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i omplibles de tots o alguns d'aquests documents. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona comunicant-sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua comunicació telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents per annexar i els possibles formats o extensions (PDF, DOC, ODT, XLS, ODS, ZIP, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. PRESENTACIÓ de la comunicació i de tota la documentació exigida DE MANERA TELEMÀTICA davant de la conselleria competent en matèria d'indústria. 2. A continuació: a) Si la comunicació i la documentació presentades són correctes i estan completes, la direcció general competent en matèria d'indústria realitzarà la inscripció que corresponga (constitució, modificació o dissolució) en el Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana. b) Si la comunicació i/o la documentació NO són correctes o estan incompletes, es realitzarà un requeriment d'esmena a l'ajuntament o l'entitat que les han presentades. L'esmena també ha de realitzar-se per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.1. - Si NO s'aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es resol i es declara que l'ajuntament o l'entitat ha desistit de la seua comunicació i s'arxiva l'expedient. 3. Accés a la informació comunicada al Registre autonòmic exclusivament a través de la publicació d'aquesta en un apartat específic del portal web de la conselleria competent en matèria d'indústria, amb la garantia, en tot cas, del que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. (Vegeu enllaç directe a eixe apartat específic en "Enllaços" del present tràmit)

òrgans de tramitació

Organismes

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Organismes