Acreditació de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Comunitat Valenciana per a l'exercici en un altre estat membre de la Unió Europea d'una professió regulada en matèria d'indústria de l'annex I del Decret 80/2014. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 212014
|
Codi GVA: 17736
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Obtindre l'acreditació de títols de formació o certificats de competència expedits a la Comunitat Valenciana per a l'exercici en un altre estat membre de la Unió Europea, d'una professió regulada en matèria d'indústria inclosa en l'annex I del Decret 80/2014 .

 

Esta acreditació reconeix la qualificació professional de la persona sol·licitant per a l'exercici de la professió que es tracte de les citades, de manera que puga exercir-la en un altre estat membre amb els mateixos drets que els nacionals del dit estat.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

 

A) DEFINICIONS

 

D'acord amb l'article 4 del Reial decret 581/2017, de 9 de juny, s'entén per:

 

- «Professió regulada»: l'activitat o conjunt d'activitats professionals per a l'accés de les quals, exercici o modalitat d'exercici s'exigisca, de manera directa o indirecta, estar en possessió de determinades qualificacions professionals, en virtut de disposicions legals, reglamentàries o administratives.

 

- «Qualificació professional»: capacitat per a l'accés a una determinada professió, o al seu exercici, que ve acreditada oficialment per un títol de formació, per un certificat de competència tal com es definix en l'article 19.1.a) del RD 581/2017, per una experiència professional formalment reconeguda, o bé pel concurs de més d'una de tals circumstàncies.

 

- «Títol de formació»: tot diploma, certificat i un altre títol expedit per una autoritat d'un Estat membre de la Unió Europea, competent en la matèria, que sancione oficialment una formació professional adquirida de manera preponderant en la Comunitat.

 

- «Certificat de competència» definit en l'article 19.1.a) del RD 581/2017: aquell expedit per l'autoritat competent d'un Estat membre d'origen, d'acord amb les disposicions legals, reglamentàries o administratives d'este Estat, que sanciona una formació que no forme part d'un títol o certificat, tal com es definixen en els apartats 2, 3, 4, i 5 del citat article 19, bé un examen específic sense formació prèvia, o bé l'exercici d'una professió a temps complet durant tres anys consecutius o durant un període equivalent a temps parcial en el transcurs dels últims deu anys.

 

- «Experiència professional: l'exercici efectiu i lícit, a temps complet o a temps parcial, en un Estat membre de la Unió Europea, de la professió de què es tracte.

 

 

B) Per a INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÁMIT consulte l'apartat d'Informació i Registre de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

 

La persona nacional d'un estat membre de la Unió Europea (UE) o del Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa, que complix els requisits que s'indiquen a continuació.

 

 

Requisits

 

1. És NACIONAL DE:

 

-Un dels 27 estats membres de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Luxemburg, Lituània, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia.

 

- O d'un dels tres estats signataris de l'acord sobre Espai Econòmic Europeu: Noruega, Islàndia, Liechtenstein.

 

- O de Suïssa (inclosa en virtut d'un acord bilateral amb la Unió Europea).

 

 

2. HA ADQUIRIT EN LA COMUNITAT VALENCIANA LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL (*) que li permet l'exercici d'una de les professions regulades en matèria d'indústria arreplegades en l'annex I del Decret 80/2014.

* Nota: actualment "Instal·lador de llanterneria" NO és una professió regulada en matèria d'indústria a Espanya, per la qual cosa no serà necessari realitzar el present tràmit.

 

 

3. I DESITJA EXERCIR L'ESMENTADA PROFESSIÓ EN UN ALTRE ESTAT MEMBRE de la Unió Europea (UE) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa, el qual li sol·licita una acreditació que indique tant el nivell del títol de formació o el certificat de competència presentat per al seu reconeixement en el dit estat, com que aqueixa titulació permet exercir la professió regulada a Espanya.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

 

1. Presentació (de forma presencial o telemàtica) de la sol·licitud (segons model SOLACRIND que figura com a imprés associat a aquest tràmit) i de la documentació requerides, en el registre d'entrada del Servei Territorial d'Indústria de la corresponent província.

 

2. Registre i revisió de la sol·licitud i la documentació presentada.

 

3. En cas que la documentació no siga correcta o no estiga completa, s'efectuarà a l'interessat un requeriment indicant la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar.

 

- Si l'interessat aporta la documentació correcta i completa, es procedix segons es descriu a continuació en el punt 4.

 

- Si l'interessat NO aporta la documentació correcta o completa, es resol declarant que desistix i arxivant l'expedient.

 

4. En cas que la documentació siga correcta i completa, el corresponent Servei Territorial d'Indústria emetrà un certificat acreditatiu, que es notificarà a la persona sol·licitant.

 

5. El termini per a emetre i notificar, si és procedent, el certificat acreditatiu serà de tres mesos, a partir de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació.

 

- En els casos en què no trobant-se complet l'expedient, haja de requerir-se a la persona interessada l'aportació de documents necessaris, se suspendrà el còmput del termini màxim per a dictar i notificar la resolució, tornant-se a reprendre el mateix a partir de la presentació dels documents que suposen que l'expedient es trobe complet.

 

 

Sol·licitud

Termini
Termini obert

 

Durant tot l'any.

 

 

Documentació
1. SOL·LICITUD d'acreditació, segons model SOLACRIND que figura com a imprés associat a aquest tràmit i s'ajusta al que preveu l'article 8.2 i l'Annex III del Decret 80/2014. 2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud: a) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la...
Saber més
Taxa o pagament

 

Taxes 2024:

 

4.5.1. Certificats simples: 10,5 euros cadascun.

 

Pot accedir al pagament de la taxa per Internet, en l'enllaç que s'indica més avant (on s'hauran de triar les opcions següents: model 9800 - Taxa per activitats industrials, Tipus taxa: Expedició de certificats i documents, Taxa: certificats simples)

 

 

Forma de presentació
Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat Valenciana a través de mitjans electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, així com les persones sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds MITJANÇANT EL TRÀMIT...
Saber més
Presencial

 

* Aquesta opció NOMÉS és vàlida per a persones FÍSIQUES (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

 

 

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I ESPECIALMENT EN:

 

 

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini per a emetre i notificar, si és procedent, el certificat acreditatiu serà de tres mesos, a partir de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. En els casos en què no trobant-se complet l'expedient, haja de requerir-se a la persona...
Saber més
Observacions

Contra la resolució del procediment, així com contra la falta de resolució expressa en el termini màxim establit, podran interposar-se els recursos procedents en via administrativa i contenciosa administrativa, d'acord ambla Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Saber més