Detall de Procediment

Acreditació de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Comunitat Valenciana per a l'exercici en un altre estat membre de la Unió Europea d'una professió regulada en matèria d'indústria de l'annex I del Decret 80/2014. Indústria.

Codi SIA: 212014
Codi GUC: 17736
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Obtindre l'acreditació de títols de formació o certificats de competència expedits a la Comunitat Valenciana per a l'exercici en un altre estat membre de la Unió Europea, d'una professió regulada en matèria d'indústria inclosa en l'annex I del Decret 80/2014 . Esta acreditació reconeix la qualificació professional de la persona sol·licitant per a l'exercici de la professió que es tracte de les citades, de manera que puga exercir-la en un altre estat membre amb els mateixos drets que els nacionals del dit estat.

Observacions

A) DEFINICIONS D'acord amb l'article 4 del Reial decret 581/2017, de 9 de juny, s'entén per: - «Professió regulada»: l'activitat o conjunt d'activitats professionals per a l'accés de les quals, exercici o modalitat d'exercici s'exigisca, de manera directa o indirecta, estar en possessió de determinades qualificacions professionals, en virtut de disposicions legals, reglamentàries o administratives. - «Qualificació professional»: capacitat per a l'accés a una determinada professió, o al seu exercici, que ve acreditada oficialment per un títol de formació, per un certificat de competència tal com es defineix en l'article 19.1.a) del RD 581/2017, per una experiència professional formalment reconeguda, o bé pel concurs de més d'una de tals circumstàncies. - «Títol de formació»: tot diploma, certificat i un altre títol expedit per una autoritat d'un Estat membre de la Unió Europea, competent en la matèria, que sancione oficialment una formació professional adquirida de manera preponderant en la Comunitat. - «Certificat de competència» definit en l'article 19.1.a) del RD 581/2017: aquell expedit per l'autoritat competent d'un Estat membre d'origen, d'acord amb les disposicions legals, reglamentàries o administratives d'aquest Estat, que sanciona una formació que no forme part d'un títol o certificat, tal com es defineixen en els apartats 2, 3, 4, i 5 del citat article 19, bé un examen específic sense formació prèvia, o bé l'exercici d'una professió a temps complet durant tres anys consecutius o durant un període equivalent a temps parcial en el transcurs dels últims deu anys. - «Experiència professional: l'exercici efectiu i lícit, a temps complet o a temps parcial, en un Estat membre de la Unió Europea, de la professió de què es tracte. B) La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'ofereix mitjançant CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES, que es pot sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la Conselleria competent en matèria d'Indústria (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Requisits

1 - És nacional de: -Un dels 27 estats membres de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Luxemburg, Lituània, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia. - O d'un dels tres estats signataris de l'acord sobre Espai Econòmic Europeu: Noruega, Islàndia, Liechtenstein. - O de Suïssa (inclosa en virtut d'un acord bilateral amb la Unió Europea). 2 - HA ADQUIRIT EN LA COMUNITAT VALENCIANA LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL (*) que li permet l'exercici d'una de les professions regulades en matèria d'indústria arreplegades en l'annex I del Decret 80/2014. * Nota: actualment "Instal·lador de llanterneria" NO és una professió regulada en matèria d'indústria a Espanya, per la qual cosa no serà necessari realitzar el present tràmit. 3 - I DESITJA EXERCIR L'ESMENTADA PROFESSIÓ EN UN ALTRE ESTAT MEMBRE de la Unió Europea (UE) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa, el qual li sol·licita una acreditació que indique tant el nivell del títol de formació o el certificat de competència presentat per al seu reconeixement en el dit estat, com que aqueixa titulació permet exercir la professió regulada a Espanya.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona nacional d'un estat membre de la Unió Europea (UE) o del Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa, que complix els requisits que s'indiquen a continuació.

Normativa del procediment

 • Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglament IMI) (BOE núm. 138, de 10/06/2017).
 • Decret 80/2014 , de 6 de juny, del Consell, pel qual es determinen els òrgans competents a la Comunitat Valenciana per al reconeixement de qualificacions professionals obtingudes en altres països membres de la Unió Europea, i s'establix el procediment d'acreditació i autenticació de títols i certificats de competència obtinguts a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7292, de 10/06/2014).

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

1. SOL·LICITUD d'acreditació, segons model SOLACRIND que figura com a imprés associat a aquest tràmit i s'ajusta al que preveu l'article 8.2 i l'Annex III del Decret 80/2014. 2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud: a) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat i identitat del sol·licitant (passaport o document d'identificació), corresponent a algun dels estats membres de la Unió Europea (UE), del Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa. Si es tracta de nacionals espanyols només hauran d'aportar aquest document si en la sol·licitud d'acreditació no han autoritzat a l'Administració per a obtindre directament la comprovació de les seues dades d'identitat. b) Fotocòpia compulsada: - Bé del títol acadèmic o certificat de competència i del títol professional (si és el cas) o del certificat substitutori del títol o certificat expedit per l'autoritat competent. - O bé de la certificació de la formació rebuda per a l'obtenció del títol o certificat, en la que consten, entre altres extrems, la duració dels mateixos i les assignatures o mòduls cursats. c) Justificant d'haver abonat la corresponent taxa administrativa.

Presentació

Presencial
* Aquesta opció NOMÉS és vàlida per a persones FÍSIQUES (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre) a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I especialment en:

On dirigir-se

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat Valenciana a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les persones sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual s'acaba d'indicar. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per l'ACCV, el sistema Clave-firma de l'Estat (únicament per a les persones fisicas) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig en l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació (si es el cas), omplides i signades digitalment, i fer la presentació telemàtica de tot això, i d'aquesta manera obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible en la vostra Carpeta Ciutadana (vegeu "Enllaços"). 5. Respecte de la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'annexar en format PDF i s'hi han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més del mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir d'alguns d'aquests documents. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, comuniqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: vegeu l'apartat "Informació complementària" - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Taxa o pagament

Taxes 2023: 4.5.1. Certificats simples: 9,45 euros cadascun. Pot accedir al pagament de la taxa per Internet, en l'enllaç que s'indica més avant (on s'hauran de triar les opcions següents: model 9800 - Taxa per activitats industrials, Tipus taxa: Expedició de certificats i documents, Taxa: certificats simples)

Procés de tramitació

1. Presentació ( de forma presencial o telemàtica) de la sol·licitud (segons model SOLACRIND que figura com a imprés associat a aquest tràmit) i de la documentació requerides, en el registre d'entrada del Servei Territorial d'Indústria de la corresponent província. 2. Registre i revisió de la sol·licitud i la documentació presentada. 3. En cas que la documentació no siga correcta o no estiga completa, s'efectuarà a l'interessat un requeriment indicant la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar. - Si l'interessat aporta la documentació correcta i completa, es procedix segons es descriu a continuació en el punt 4. - Si l'interessat NO aporta la documentació correcta o completa, es resol declarant que desistix i arxivant l'expedient. 4. En cas que la documentació siga correcta i completa, el corresponent Servei Territorial d'Indústria emetrà un certificat acreditatiu, que es notificarà a la persona sol·licitant. 5. El termini per a emetre i notificar, si és procedent, el certificat acreditatiu serà de tres mesos, a partir de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. - En els casos en què no trobant-se complet l'expedient, haja de requerir-se a la persona interessada l'aportació de documents necessaris, se suspendrà el còmput del termini màxim per a dictar i notificar la resolució, tornant-se a reprendre el mateix a partir de la presentació dels documents que suposen que l'expedient es trobe complet.

òrgans de tramitació

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Termini màxim

El termini per a emetre i notificar, si és procedent, el certificat acreditatiu serà de tres mesos, a partir de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. En els casos en què no trobant-se complet l'expedient, haja de requerir-se a la persona interessada l'aportació de documents necessaris, se suspendrà el còmput del termini màxim per a dictar i notificar la resolució, tornant-se a reprendre el mateix a partir de la presentació dels documents que suposen que l'expedient es trobe complet.

Observacions

Contra la resolució del procediment, així com contra la falta de resolució expressa en el termini màxim establit, podran interposar-se els recursos procedents en via administrativa i contenciosa administrativa, d'acord ambla Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia