Detall de Procediment

Homologació de cursos de formació higienicosanitària dirigits a professionals que realitzen activitats de tatuatge, pírcing o micropigmentació, que no posseïsquen el títol de Tècnic Mitjà o Superior en Estètica.

Codi SIA: 212062
Codi GUC: 18018
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Homologació de cursos de formació higienicosanitària dirigits a professionals que realitzen activitats de tatuatge, pírcing o micropigmentació, que no posseïsquen el títol de Tècnic Mitjà o Superior en Estètica.

Interessats

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, interessades a homologar els cursos de formació higienicosanitària dirigits a professionals que realitzen activitats de tatuatge, pírcing o micropigmentació, que no posseïsquen el títol de Tècnic Mitjà o Superior en Estètica

Normativa del procediment

 • Ordre 1/2016, de 12 d'abril, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula el contingut bàsic dels cursos de formació higienicosanitària, dirigit a professionals que realitzen activitats de tatuatge, pírcing o micropigmentació que no posseïsquen el títol de Tècnic Mitjà o Superior en Estètica i el procediment d'homologació de cursos de formació (DOCV núm. 7763, de 19/04/2016).
 • DECRET 83/2002, de 23 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les normes que regeixen la pràctica del tatuatge, la micropigmentació, el pírcing o altres tècniques similars, així com els requisits per a l'autorització i funcionament dels establiments on es practiquen aquestes tècniques.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, interessades a homologar els cursos de formació higienicosanitària dirigits a professionals que realitzen activitats de tatuatge, pírcing o micropigmentació, que no posseïsquen el títol de Tècnic Mitjà o Superior en Estètica hauran de presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació següent: a) Còpia del document nacional d'identitat (DNI) en el cas d'oposició al fet que l'òrgan gestor comprove telemàticament la identitat del sol·licitant. En el cas d'actuar en representació d'una altra persona o entitat, còpia de la documentació que acredite aquesta representació. b) Document acreditatiu de l'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), en el cas de no autoritzar expressament l'òrgan gestor a l'obtenció directa de les dades. c) Còpia del programa del curs el contingut mínim del qual ha d'adaptar-se perfectament a les matèries, blocs temàtics i duració descrits en l'annex I de la present Ordre, podent impartir-se en modalitat en línia o presencial. d) Relació de l'equip docent que imparteix les classes presencials o elabora el material docent en els cursos en línia que haurà d'estar constituït per personal mèdic i/o d'infermeria. S'adjuntarà un llistat dels docents proposats i còpies degudament autenticades de les titulacions d'aquests. Qualsevol modificació de l'equip docent posterior a l'autorització haurà de ser notificada a la unitat administrativa amb competència en formació i docència en matèria de salut i autoritzada per aquesta. e)Acreditació de la representació, llevat que aquest inscrit en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, o bé en el Registre Electrònic d'apoderaments de la A.G.E. f) Declaració responsable del compliment dels següents requisits (apartat F de la sol·licitud): 1. Disposar de mitjans tècnics apropiats per a impartir els cursos (documents, mitjans audiovisuals, etc.) 2. Disposar de mitjans materials adequats en relació amb el nombre d'alumnes i a la modalitat de l'activitat formativa

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en el registre de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES).

On dirigir-se

 • REGISTRE ESCOLA VALENCIANA D'ESTUDIS DE LA SALUT (EVES)
 • C/ JUAN DE GARAY, 21

  46017 - València/Valencia

Telemàtica
1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados . - També s'admet clau-permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2 .- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3- Així mateix s'ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l'aplicació autosigna en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Organismes

 • SUBDIRECCIÓ GENERAL DE L'ESCOLA VALENCIANA D'ESTUDIS DE LA SALUT (EVES)
 • C/ JUAN DE GARAY, 21

  46017 - València/Valencia

Obligacions

Són obligacions de les entitats que imparteixen el curs homologat les següents: a) Expedir els certificats individuals als alumnes que superen el curs, en què conste com a mínim: la resolució d'homologació del curs per part de la conselleria competent en matèria de sanitat, el nom del centre o entitat que l'ha impartit, nom del curs, duració, lloc i dates de realització, nom del firmant del mencionat certificat. b) Registrar i custodiar la documentació de cada un dels cursos realitzats (materials docents i actes amb la relació dels alumnes amb dret a certificat)

Termini màxim

La persona titular de la conselleria competent en matèria de salut dictarà i notificarà la resolució d'homologació del curs de formació o la denegació en el termini màxim de tres mesos.

Observacions

Els previstos en la Llei Ley 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Òrgans resolució

Organismes