Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria de Justícia i Interior (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat i EXCLOSOS els procediments de la SEU JUDICIAL ELECTRÒNICA GVA).

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 223768
|
Codi GVA: 18496
Descarregar informació
Temini tancat

Fins 18-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

En la relació administració/ciutadà es fa necessari que l'interessat es dirigisca als òrgans administratius:

- en la iniciació d'un procediment

- en la instrucció: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc.

- en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud

- en la fase d'execució del procediment

- en la interposició de recursos

 

Este tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general pot utilitzar-se pels interessats quan, havent-hi un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, els interessats vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a això.

 

Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica necessàriament caldrà utilitzar esta via per a relacionar-se amb l'Administració.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
18-06-2024
Normativa
 • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb allò que s'ha establit per la llei.

Requisits

En cas de persones jurídiques hauran d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Este registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Temini tancat
Documentació
Junt amb el formulari, de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que establix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració al...
Saber més