Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 223782
|
Codi GVA: 18528
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquestes ajudes és afavorir les inversions en matèria d'instal·lacions, maquinària i equips realitzades pels titulars de les explotacions ramaderes amb la finalitat de millorar el rendiment general i sostenibilitat de les explotacions ramaderes, en particular, mitjançant una reducció...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
23-04-2024
JustificacióTermini obert
23-05-2024 al 15-11-2024
Observacions

* ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

1. Les inversions subvencionables s'han d’especificar detalladament per a cada convocatòria i es classificaran per la finalitat que tenen en els grups següents:

Grup A. Millora de la bioseguretat i condicions higienicosanitàries.

Grup B. Millora del benestar dels animals i seguretat de l'explotació.

Grup C. Promoció de l'extensificació, de la bioeconomia circular sostenible, de l'aprofitament de recursos naturals, i la reorientació de la producció, així com el foment de la ramaderia ecològica.

Grup D. Reducció de costos, millora de la qualitat del producte final, eficiència energètica, estalvi d'aigua i energia i la implantació d'energies sostenibles.

Grup E. Reducció d'impacte ambiental i de l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i mitigació i adaptació al canvi climàtic.

2. Les ajudes cobriran els costos subvencionables següents:

a) Els costos per a la construcció o millora de béns immobles, incloses les inversions en cablejat intern passiu o cablejat estructurat per a xarxes de dades i, si és necessari, la part auxiliar de la xarxa passiva en propietat privada fora de l'edifici, però dins dels límits de l'explotació, que seran subvencionables únicament en una mesura que no supere el 10 % dels costos subvencionables totals de l'operació de què es tracte; queda exclosa la compra o l’arrendament de terres.

b) La compra de maquinària i equips fins al valor de mercat dels béns.

c) Els costos generals vinculats a les anteriors despeses que no supere el 10 % dels costos subvencionables totals de l'operació de què es tracte, com ara honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, honoraris relacionats amb l'assessorament sobre sostenibilitat mediambiental i econòmica, incloent-hi els estudis de viabilitat si, sobre la base dels seus resultats, no s'incorre en cap despesa en virtut de les lletres a i b.

d) L'adquisició, el desenvolupament o l’ús de programari informàtic, solucions en el núvol o similars per a la gestió ramadera i l'adquisició de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades relacionats amb la gestió ramadera.

e) La compra d'animals de producció i reproducció exclusivament en el cas de catàstrofes naturals per a restablir el potencial productiu fins al nivell existent abans que es produïren els desastres naturals o fenòmens climàtics adversos assimilables.

3. A l'efecte del càlcul de la intensitat de l'ajuda i dels costos subvencionables, totes les xifres emprades s'entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues. Els costos subvencionables s’hauran d’avalar mitjançant proves documentals clares, específiques i actualitzades. L'impost sobre el Valor Afegit (IVA) no serà subvencionable, excepte quan no siga recuperable segons la legislació nacional en matèria d'IVA.

 

* INCOMPATIBILITAT I ACUMULACIÓ DE LES AJUDES

1. Les ajudes podran concedir-se simultàniament en el marc de diversos règims o acumular-se amb ajudes ad hoc, sempre que l'import total de l'ajuda estatal per a una activitat o projecte no supere els límits màxims d'ajuda establits en les directrius del Reglament (UE) 2022/2472, de la Comissió, de 14 de desembre de 2022.

2. Les ajudes amb costos subvencionables identificables podran acumular-se amb qualsevol altra ajuda estatal, sempre que aquestes ajudes es referisquen a costos subvencionables identificables diferents. Les ajudes amb costos subvencionables identificables podran acumular-se amb qualsevol altra ajuda estatal, en relació amb els mateixos costos subvencionables, que se superposen totalment o parcialment, únicament si aquesta acumulació no dona com a resultat que se supere la intensitat d'ajuda o l'import d'ajuda més alts aplicables a aquesta mena d'ajuda segons aquestes directrius.

3. L'ajuda autoritzada en virtut de les directrius del Reglament (UE) 2022/2472, de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, no es pot acumular amb cap ajuda de minimis respecte als mateixos costos subvencionables si aquesta acumulació dona com a resultat una intensitat d'ajuda o un import d'ajuda superior al fixat en aquestes directrius.

4. Les inversions d'aquestes ajudes per a la reparació de danys materials no es pot acumular a les ajudes destinades a la restauració del potencial agrícola danyat per desastres naturals, successos excepcionals, malalties animals i plagues vegetals, animals protegits i la prevenció i mitigació de riscos dels danys causats per aquests esdeveniments i factors.

5. S'haurà de comunicar a l'òrgan que concedeix l'ajuda l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents d'altres administracions o ens públics o privats i concedits per a la mateixa finalitat que preveu la present ordre. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar en el moment que es conega i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

 

* REALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ I PROCEDIMENT DE CONTROL

 

1. Les inversions i reformes realitzades hauran de justificar-se davant l'administració fins al 15 d'octubre de 2024. No obstant això, atés l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà concedir una ampliació extraordinària del termini de justificació d'1 mes per a determinades inversions subvencionables quan tots o alguns dels projectes o activitats subvencionades no puga realitzar-se o justificar-se en el termini establit en la convocatòria, per causes justificades, degudes a la manca de l'acreditació per l’Administració competent dels supòsits establits en la normativa urbanística i mediambiental, per a la presentació de l'instrument d'intervenció administrativa ambiental i/o llicència d'obres, sense perjuí de la presentació en termini ordinari de la justificació de les inversions subvencionables no afectades per estes circumstàncies. Esta ampliació haurà de sol·licitar-se mitjançant el corresponent model normalitzat disponible en la seu electrònica de la Generalitat, abans del 15 de setembre de 2024, i la notificació al beneficiari sobre la decisió d'ampliació de termini, haurà de produir-se, en tot cas, abans de l'1 d'octubre de 2024.

 

2. La justificació es farà mitjançant la comunicació de la finalització de la inversió, mitjançant el corresponent model normalitzat disponible en esta pàgina web que inclourà la descripció de les inversions realitzades objecte de l'ajuda i el seu cost, amb el desglossament de les despeses incorregudes, adjuntant les factures de tercers, així com els seus justificants bancaris. Una vegada efectuada la justificació, es procedirà al pagament de la subvenció al prestador de les mesures.

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran ser persones beneficiàries d'aquestes ajudes les titulars d'explotacions ramaderes que ho sol·liciten i que complisquen els punts següents:

a) Que les explotacions ramaderes en actiu i amb cens a data de la sol·licitud que siguen del tipus de producció i reproducció, centres de concentració i llocs de parada o control radiquen en el territori de la Comunitat Valenciana i estiguen inscrites en el Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana, creat per la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de ramaderia de la Comunitat Valenciana.

b) El que es disposen els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) g) Que tinguen la consideració de PIME agrària dedicada a la producció primària, tal com es defineixen en l'annex 1 del Reglament (UE) 2022/2472, de la Comissió, de 14 de desembre de 2022.

d) Que complisquen les normes mínimes en matèria de medi ambient de competència en ramaderia, higiene i benestar dels animals, o utilitzen aquest règim d'ajudes per a aconseguir el seu compliment efectiu.

e) Que les explotacions ramaderes estan inscrites en el Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, REGA) amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de l'exercici pressupostari objecte de la convocatòria i amb activitat.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a les direccions territorials amb competències en matèria de ramaderia, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, el...
Saber més
Criteris de valoració
1. D'acord amb el que disposa l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva. 2. Si el conjunt d'ajudes sol·licitades superara els fons disponibles, es tindran en compte en cada convocatòria, com a...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds per a la convocatòria de l'exercici 2024 serà d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9833, de 22/04/2024)

 

 

Documentació
1. Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú, mitjançant el...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, als registres que s’indiquen a continuació:

   

  Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 23-04-2024
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions...
  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Quantia i cobrament
  El percentatge màxim de l'ajuda d'acord amb les directrius del Reglament podrà arribar, com a màxim, al 60 % de les despeses subvencionables, que podrà incrementar-se fins a un 70 % d'intensitat en els casos següents: a) inversions realitzades per joves ramaders. b) les inversions vinculades a...
  Saber més
  Observacions

  Davant d’aquesta resolució, és procedent el recurs de reposició davant del titular de la conselleria competent en matèria de ramaderia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que estableix l'article 123 i 124 de la Llei...

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 23-05-2024 a 15-11-2024

  El termini de justificació de les inversions per a la convocatòria de l'exercici 2024 finalitza el dia 15 d'octubre de 2024. No obstant això, atés l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà concedir una ampliació...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a...
  Saber més
  Presencial
  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...
  Saber més

  On dirigir-se