Sol·licitud de subvencions destinades a les universitats de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la promoció de l'autogovern, així com amb la responsabilitat social, per a l'exercici 2023.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 225092
|
Codi GVA: 18786
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar per a l'exercici 2023, en règim de concurrència competitiva, les subvencions destinades a les universitats de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la promoció de l'autogovern,...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

1. Les actuacions que es podran subvencionar són les següents:

a) L'organització de congressos, jornades, trobades, conferències, xarrades o taules redones relacionades amb el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la promoció de l'autogovern, així com amb la responsabilitat social.

Queden expressament exclosos les despeses de restauració i els derivats del lliurament d'obsequis de qualsevol tipus vinculats amb la realització de les activitats assenyalades en el paràgraf anterior.

Així mateix, queden exclosos les despeses que, en el seu cas, es deriven de la realització d'activitats de tipus cultural que no guarden relació amb l'objecte de la convocatòria.

Les subvencions que puguen concedir-se per a contribuir a finançar les despeses derivades del pagament a persones ponents i moderadores per la seua intervenció en qualsevol de les activitats ressenyades en aquest apartat no podran excedir de les quanties establides per a aquestes categories en l'annex del Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris amb les seues posteriors modificacions.

b) L'edició de publicacions relacionades amb la realització d'actuacions que constitueixen l'objecte de la convocatòria.

2. Per a la realització d'aquestes actuacions les Universitats de la Comunitat Valenciana beneficiàries podran, prèvia comunicació a la direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de responsabilitat social i desenvolupament de l'autogovern, subcontractar amb tercers fins al 100% de l'import de l'actuació subvencionada, en el marc d'allò que es disposa en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb l'article 68 del Reglament de desenvolupament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i amb l'article 165.2 n) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

3. No seran subvencionables aquelles actuacions que hagen obtingut ajudes o subvencions, públiques o privades, per un import que abast el cent per cent (100%) del seu cost real.

4. Només seran subvencionables aquelles actuacions que s'hagen dut a terme, en la seua integritat, dins de l'exercici corresponent a aquesta convocatòria i en el termini expressament previst per aquesta.

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Universitats de la Comunitat Valenciana.

Requisits

- Una universitat no podrà, en una mateixa convocatòria i per a la mateixa actuació subvencionable, presentar una sol·licitud pròpia i, al mateix temps, una sol·licitud conjunta amb una altra o altres universitats.

- Quedaran excloses, en el marc d'aquesta convocatòria, les universitats de la Comunitat Valenciana en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Es requerirà a les universitats de la Comunitat Valenciana interessades que no reunisquen els requisits exigibles o que no hagen aportat amb la seua sol·licitud els documents ressenyats en la convocatòria perquè, en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, esmenen o acompanyen els...
Saber més
Criteris de valoració
1. Els criteris objectius d'atorgament que es tindran en compte per a la concessió de les subvencions seran els següents: a) Pla d'actuacions previstes, la seua viabilitat i el cost total d'aquelles, a partir del programa presentat: fins a cinc (5) punts. Per a assignar la puntuació corresponent...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

- El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes i es computarà des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9553, de 14.03.2023.

 

Data inicie termini: 15.03.2023

Data fi termini: 14.04.2023

 

- L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc, prèvia concessió d'audiència a l'entitat interessada, a la inadmissió a tràmit de la sol·licitud.

Documentació
Juntament amb la sol·licitud es presentarà la següent documentació: 1. Un programa detallat del pla d'actuació o actuacions a realitzar, que haurà d'estar signat per la persona responsable de l'activitat i haurà d'especificar, com a mínim: a) Els objectius a aconseguir amb el desenvolupament de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria es realitzarà, únicament, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de la Generalitat per mitjà del següent enllaç:...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini per a tramitar les sol·licituds i resoldre i publicar les resolucions serà de sis mesos com a màxim, a comptar de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  QUANTIA 1. Les subvencions seran de quantia variable, determinada proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda en virtut dels criteris de valoració i distribució establits en les bases reguladores sisena i huitena. 2. Si l'import total de les subvencions calculades de conformitat amb el...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  1. Són obligacions de cada entitat beneficiària: a) Tindre consignat en el seu pressupost l'import destinat al compliment del programa d'actuacions presentat, de conformitat amb el document de desglossament de costos que haurà d'aportar i de conformitat amb el que es preveu en la respectiva...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució del procediment de concessió de les subvencions, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la citada Llei...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Sancions
  El règim sancionador aplicable serà el previst en els articles 173 a 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la...
  Saber més