Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions destinades a les universitats de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la promoció de l'autogovern, així com amb la responsabilitat social, per a l'exercici 2023.

Codi SIA: 225092
Codi GUC: 18786
Organisme: Presidència de la Generalitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-03-2023
14-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Convocar per a l'exercici 2023, en règim de concurrència competitiva, les subvencions destinades a les universitats de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la promoció de l'autogovern, així com amb la responsabilitat social.

Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 1. Les actuacions que es podran subvencionar són les següents: a) L'organització de congressos, jornades, trobades, conferències, xarrades o taules redones relacionades amb el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la promoció de l'autogovern, així com amb la responsabilitat social. Queden expressament exclosos les despeses de restauració i els derivats del lliurament d'obsequis de qualsevol tipus vinculats amb la realització de les activitats assenyalades en el paràgraf anterior. Així mateix, queden exclosos les despeses que, en el seu cas, es deriven de la realització d'activitats de tipus cultural que no guarden relació amb l'objecte de la convocatòria. Les subvencions que puguen concedir-se per a contribuir a finançar les despeses derivades del pagament a persones ponents i moderadores per la seua intervenció en qualsevol de les activitats ressenyades en aquest apartat no podran excedir de les quanties establides per a aquestes categories en l'annex del Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris amb les seues posteriors modificacions. b) L'edició de publicacions relacionades amb la realització d'actuacions que constitueixen l'objecte de la convocatòria. 2. Per a la realització d'aquestes actuacions les Universitats de la Comunitat Valenciana beneficiàries podran, prèvia comunicació a la direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de responsabilitat social i desenvolupament de l'autogovern, subcontractar amb tercers fins al 100% de l'import de l'actuació subvencionada, en el marc d'allò que es disposa en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb l'article 68 del Reglament de desenvolupament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i amb l'article 165.2 n) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 3. No seran subvencionables aquelles actuacions que hagen obtingut ajudes o subvencions, públiques o privades, per un import que abast el cent per cent (100%) del seu cost real. 4. Només seran subvencionables aquelles actuacions que s'hagen dut a terme, en la seua integritat, dins de l'exercici corresponent a aquesta convocatòria i en el termini expressament previst per aquesta.

Requisits

- Una universitat no podrà, en una mateixa convocatòria i per a la mateixa actuació subvencionable, presentar una sol·licitud pròpia i, al mateix temps, una sol·licitud conjunta amb una altra o altres universitats. - Quedaran excloses, en el marc d'aquesta convocatòria, les universitats de la Comunitat Valenciana en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Universitats de la Comunitat Valenciana.

Termini

- El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes i es computarà des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9553, de 14.03.2023. Data inicie termini: 15.03.2023 Data fi termini: 14.04.2023 - L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc, prèvia concessió d'audiència a l'entitat interessada, a la inadmissió a tràmit de la sol·licitud.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud es presentarà la següent documentació: 1. Un programa detallat del pla d'actuació o actuacions a realitzar, que haurà d'estar signat per la persona responsable de l'activitat i haurà d'especificar, com a mínim: a) Els objectius a aconseguir amb el desenvolupament de cadascuna de les activitats incloses en el programa, vinculant la seua transcendència i repercussió social amb el tipus de persones beneficiares a les que vagen destinades. b) El calendari precís de compliment i els terminis d'execució previstos, tant per al programa d'activitats en el seu conjunt com per a cadascuna de les activitats proposades en particular. c) El nom i nivell de responsabilitat de les persones que, des de l'entitat sol·licitant, es facen càrrec d'assegurar l'adequat compliment i la completa execució de l'activitat o activitats ressenyades en el programa. d) La descripció desglossada i detallada dels costos corresponents tant al pla d'actuacions en el seu conjunt com a cadascuna de les actuacions en particular. e) L'impacte de gènere de l'actuació o actuacions a desenvolupar, entés en termes de repercussió sobre la igualtat entre dones i homes i calibrat, entre altres possibles paràmetres, en atenció a la previsió del percentatge i del nombre de dones participants, bé siga com a ponents, conferenciants o moderadores de taules redones, bé siga com a assistents a les activitats que s'organitzen. 2. En la sol·licitud es farà constar l'IBAN del compte bancari en la qual es pretén cobrar la subvenció. Si el compte no està donat d'alta per a relacionar-se econòmicament amb la Generalitat, haurà de tramitar-se l'alta de la mateixa mitjançant el tràmit automatitzat previst en l'article 5 de l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. El procediment d'alta, modificació o baixa de les domiciliacions bancàries es realitzarà mitjançant el tràmit automatitzat a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648.

Presentació

Telemàtica
1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria es realitzarà, únicament, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de la Generalitat per mitjà del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18786. Per a això, l'entitat sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni, sense perjudici del que es preveu en la normativa bàsica estatal sobre sistemes de signatura admesos per les Administracions Públiques. 2. La sol·licitud s'emplenarà i signarà per la persona representant de la universitat sol·licitant i anirà acompanyada de la documentació ressenyada en l'apartat sisé de la present resolució de convocatòria. La presentació de la sol·licitud porta implícita l'acceptació de les bases reguladores

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Es requerirà a les universitats de la Comunitat Valenciana interessades que no reunisquen els requisits exigibles o que no hagen aportat amb la seua sol·licitud els documents ressenyats en la convocatòria perquè, en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, esmenen o acompanyen els documents preceptius amb indicació que, si així no ho feren, li les tindrà per desistides de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació bàsica sobre procediment administratiu comú. - L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de responsabilitat social i desenvolupament de l'autogovern, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de dictar-se resolució. - Les sol·licituds admeses a tràmit seran avaluades per una comissió de valoració, que elevarà proposta motivada de resolució a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de responsabilitat social i foment de l'autogovern i desenvolupament estatutari. - El termini per a tramitar les sol·licituds i resoldre i publicar les resolucions serà de sis mesos com a màxim, a comptar des de la data de publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat resolució expressa, les universitats de la Comunitat Valenciana interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Criteris de valoració

1. Els criteris objectius d'atorgament que es tindran en compte per a la concessió de les subvencions seran els següents: a) Pla d'actuacions previstes, la seua viabilitat i el cost total d'aquelles, a partir del programa presentat: fins a cinc (5) punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest primer criteri s'efectuarà una valoració motivada dels següents paràmetres: - L'estructura i fonamentació del pla aportat, calibrant tant la connexió entre les diferents actuacions proposades com la vinculació de cadascuna i del conjunt amb l'objecte de la convocatòria. - El caràcter multidisciplinari i transversal de les actuacions programades, la participació d'experts i expertes de diferents àmbits materials del coneixement i la implicació d'equips d'investigació d'àmplia trajectòria professional. - La relació entre els mitjans personals i materials destinats a l'execució de les activitats i els objectius perseguits amb la seua realització, així com el número previst o ja verificat de destinataris i destinatàries. - El cost total del conjunt d'actuacions planificades, avaluat en xifres globals i en atenció a l'import i al desglossament de despeses que es faça respecte a cadascuna. b) Repercussió del pla d'actuacions a realitzar: fins a tres (3) punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest segon criteri s'efectuarà una valoració motivada dels següents paràmetres: - Els beneficis de les actuacions programades per a les persones a les quals estiguen destinades i, si escau, per a determinats sectors o segments de població i per a la ciutadania en general. - Els efectes positius, estructurals o conjunturals, que puga generar el desenvolupament de les activitats per a la universitat o universitats sol·licitants de la subvenció. - La projecció de futur de les actuacions subvencionables, entesa com la capacitat per a impulsar noves activitats similars a curt, mitjà i llarg termini. - La publicació, prevista o ja realitzada, dels resultats de les activitats programades, bé siga a través de monografies específiques, bé siga per mitjà d'articles en revistes especialitzades. c) Ús del valencià durant el desenvolupament de l'activitat i/o en les diferents publicacions que, si escau, es generen amb motiu de la seua organització i per a la difusió i divulgació dels seus resultats: fins a dos (2) punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest tercer criteri s'efectuarà una valoració motivada dels següents paràmetres: - La possible utilització del valencià durant el desenvolupament de congressos, jornades, conferències, xarrades, seminaris i altres activitats semblants que guarden relació amb l'objecte de la convocatòria. - L'ús, així mateix, del valencià en cartells, tríptics, fullets, quaderns, catàlegs, separates, revistes, llibres i altres publicacions editades amb motiu de la realització d'aqueixes actuacions. - La posada a la disposició de les persones participants de materials en valencià que permeten seguir el desenvolupament de l'activitat i aprofitar els seus resultats. - La utilització del valencià en pàgines web, aplicacions o qualsevol altre instrument o eina que permeta, a través de les tecnologies de la informació i les comunicacions, accedir al desenvolupament de l'activitat i als seus resultats. 2. Des de la comissió de valoració es podrà instar les entitats beneficiàries perquè reformulen les seues sol·licituds en els termes previstos per l'article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb l'article 61 del Reglament de desenvolupament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

òrgans de tramitació

Obligacions

1. Són obligacions de cada entitat beneficiària: a) Tindre consignat en el seu pressupost l'import destinat al compliment del programa d'actuacions presentat, de conformitat amb el document de desglossament de costos que haurà d'aportar i de conformitat amb el que es preveu en la respectiva convocatòria. b) Realitzar, dins del termini previst per la respectiva convocatòria, l'actuació o actuacions que fonamenten la concessió de la subvenció. c) Acreditar davant la conselleria amb competències en matèria de responsabilitat social i foment de l'autogovern la realització de l'actuació o actuacions subvencionades, així com el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. d) El sotmetiment a actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat en relació amb les subvencions concedides. e) Comunicar a la conselleria amb competències en matèria de responsabilitat social i foment de l'autogovern, mitjançant certificació expedida per l'òrgan competent de la respectiva Universitat, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, amb indicació expressa de l'import de les subvencions reeixides, dels conceptes als quals es destinaran i de si cobreixen el cent per cent (100%) del cost total real de l'actuació o actuacions. La comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es tinga coneixement de l'obtenció de la subvenció i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts, d'acord amb el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. f) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb el que es preveu en els articles 22 i 23 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. g) No alterar la finalitat de les subvencions i complir les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics. h) Adoptar les mesures necessàries per a evitar que la realització de les actuacions previstes en el programa presentat en el marc de la respectiva convocatòria puga suposar, sobretot si es duen a terme subcontractacions, la creació o el manteniment d'obstacles o barreres que impliquen un incompliment de la normativa vigent en matèria de garantia de la unitat de mercat. A l'efecte d'acreditar tal extrem, les entitats beneficiàries hauran d'aportar una declaració responsable. i) Facilitar l'exercici de les funcions d'inspecció i control per part de la conselleria amb competències en matèria de responsabilitat social i foment de l'autogovern, a fi de conéixer qualsevol aspecte de l'actuació o actuacions objecte de la subvenció. j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control previstes en la normativa aplicable. k) Deixar constància expressa del finançament atorgat per la conselleria amb competències en matèria de responsabilitat social i foment de l'autogovern a través de la convocatòria corresponent, tant en qualsevol acte o mitjà que s'empre per a difondre i promocionar l'actuació o actuacions subvencionades, com també en tota publicació o relació amb tercers la fi dels quals siga divulgar-les. Així mateix, s'hauran d'incloure, en qualsevol tipus de publicació vinculada amb l'actuació o actuacions subvencionades, el logo de la Generalitat amb la denominació de la citada conselleria i aquelles altres marques identificatives o commemoratives que puga establir la Generalitat, que seran oportunament comunicades a les entitats beneficiàries des de la direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de responsabilitat social i desenvolupament de l'autogovern. l) Justificar les subvencions concedides en el termini màxim establit en la resolució de convocatòria, atenent el que es preveu en la base onzena i d'acord amb les instruccions que es dictaran a aquest efecte des de la direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de responsabilitat social i desenvolupament de l'autogovern. m) Presentar una memòria justificativa de les actuacions efectivament realitzades, degudament signada per la persona responsable d'elles, que expresse els resultats obtinguts respecte als objectius plantejats en el programa inicial i en el pla d'actuacions aportats al costat de la sol·licitud de la subvenció. n) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la base dècima segona. o) No estar incurses en les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aspecte sobre el qual s'aportarà declaració responsable. p) Complir les obligacions derivades de la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern que siguen exigibles a les entitats que concórreguen a cada convocatòria. 2. L'incompliment de les anteriors obligacions produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció atorgada, deixarà aquesta sense efecte i donarà lloc, en el seu cas, a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen d'acord amb la legislació vigent i, de manera especial, atenent el que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Observacions

Contra la resolució del procediment de concessió de les subvencions, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la citada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

QUANTIA 1. Les subvencions seran de quantia variable, determinada proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda en virtut dels criteris de valoració i distribució establits en les bases reguladores sisena i huitena. 2. Si l'import total de les subvencions calculades de conformitat amb el que es disposa en el paràgraf anterior fora superior a l'import global màxim destinat a finançar aquesta convocatòria, la subvenció a concedir a cada entitat sol·licitant es determinarà conformement al següent procediment: a) En primer lloc, s'assignarà a cada entitat la puntuació que corresponga per aplicació de cadascun dels criteris de baremació ressenyats en l'apartat 1 de la base sisena, de manera que s'obtinga, com a suma dels tres criteris, una valoració xifrada fins a un màxim de deu punts. b) En segon lloc, l'import total de les actuacions subvencionables de cada entitat es multiplicarà pel percentatge que representa la puntuació assignada per a obtindre la xifra equivalent a aquesta puntuació. c) En tercer lloc, se sumaran les quantitats reeixides per totes les entitats per a aconseguir una xifra global. d) En quart lloc, es dividirà la dotació de la línia pressupostària amb càrrec a la qual es finança la convocatòria entre la xifra global obtinguda de conformitat amb el que es disposa en l'apartat anterior. e) En cinqué i últim lloc, per a determinar la quantitat que ha de concedir-se a cada entitat beneficiària, es multiplicarà el quocient obtingut de la realització de l'operació descrita en l'apartat anterior per la xifra equivalent a la puntuació atorgada a cada entitat sol·licitant determinada segons el que es disposa en la lletra b) d'aquest apartat 2. PAGAMENT 1. El pagament a les entitats interessades de les subvencions concedides es realitzarà d'acord amb les següents condicions: a) El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció finalitzarà el 25 d'octubre de 2023, no sent aquest termini ampliable. b) El compte justificatiu simplificat contindrà la següent informació: b.1) Una memòria d'actuacions, subscrita per la persona responsable d'aquestes, en la qual s'indiquen les activitats realitzades i els resultats obtinguts, en els termes previstos en l'apartat 1.m) de la base desena, i es justifique el compliment de les condicions imposades, si escau, en la resolució de concessió. b.2) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, de conformitat amb el model que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat, amb identificació de l'actuació, del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament. En el seu cas, la universitat beneficiària indicarà les desviacions esdevingudes en relació amb les despeses pressupostades. Aquesta relació estarà certificada i signada per la persona que, dins de cada universitat, ostente el càrrec les competències del qual li habiliten per a deixar constància fefaent de tals extrems, adjuntant a la mateixa còpia de les factures i/o documents justificatius de la despesa realitzada. L'import a justificar serà, en tot cas, el 100 per 100 de la quantitat concedida com a subvenció. Si la quantitat justificada fora menor a la concedida, es procedirà a minorar la quantia concedida de forma directament proporcional conforme al procediment establit en la base dotzena. b.3) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seua procedència. b.4) En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats d'aquests. 2. Les transferències de les subvencions concedides es realitzaran d'una sola vegada quan es presenten, es comproven i s'aproven els justificants corresponents. 3. La no presentació de la justificació de la despesa en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció i, així mateix, l'entitat beneficiària podrà ser exclosa en les convocatòries d'anys successius, sense perjudici que es concedisca, amb caràcter previ a l'adopció de qualsevol decisió, el tràmit d'audiència legalment establit. 4. Les universitats públiques que resulten beneficiàries de les subvencions concedides estaran exemptes d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Termini màxim

El termini per a tramitar les sol·licituds i resoldre i publicar les resolucions serà de sis mesos com a màxim, a comptar de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, les universitats de la Comunitat Valenciana interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador aplicable serà el previst en els articles 173 a 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa que la desplega.