Detall de Procediment

Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible a la Comunitat Valenciana (VIII edició)

Codi SIA:: 225028
Codi GVA:: 18830
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(22-06-2023
04-08-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta resolució és convocar per a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana la VIII edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible en la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

El Jurat Estarà presidit per la Directora General competent en matèria de mobilitat de la Generalitat Valenciana. El Cap del Servei de Mobilitat Urbana assumirà la secretaria del jurat. Així mateix, integrarà el jurat un/a representant de cadascuna de les següents institucions: - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball). - Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental (Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica). - Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. - Autoritat del Transport Metropolità de València. - Federació Valenciana de Municipis i Províncies. - Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Comunitat Valenciana. - Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana. - Un/a professional expert/a en transport de reconegut prestigi. El jurat es reunirà a principis del mes de setembre, i amb anterioritat a la celebració de la SEMcv, per a procedir a l'elecció de les candidatures guanyadores de cadascuna de les categories i subcategories dels premis. En cas d'empat en les votacions tindrà vot de qualitat el president.

Requisits

Requisits

Es convoca als ajuntaments, organitzacions, institucions, empreses, universitats, consorcis industrials (polígons, parcs empresarials, etc.), centres comercials, centres socials (poliesportius, biblioteques, etc.), associacions sense ànim de lucre i comunitats de veïns/as que hagen desenvolupat accions a favor de la mobilitat sostenible. També es convoca als estudiants universitaris/as que hagen desenvolupat treballs d'escola relacionats amb la mobilitat sostenible. Accions executades entre el 5 d'agost de 2022 i la data de tancament de presentació de candidatures a aquests premis, 4 d'agost de 2023 a les 14.00

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els Premis SEMcv 2023 estan dirigits a tots aquells que, en el seu àmbit d'activitat, hagen realitzat, o estiguen realitzant, alguna bona pràctica que promoga una mobilitat més sostenible en la Comunitat Valenciana. Les candidatures podran presentar accions que s'hagen realitzat dins del període elegible, d'acord amb les categories dels premis. Categories S'estableixen les següents categories i subcategories: 1. Premis SEMcv per a ajuntaments. S'estableixen tres subcategories atés el nombre d'habitants segons la font més recent de l'INE: 1.a. Premis SEMcv per a ajuntaments de més de 50.000 habitants. 1.b. Premis SEMcv per a ajuntaments de 20.000 a 50.000 habitants. 1.c. Premis SEMcv per a ajuntaments de menys de 20.000 habitants. En la categoria d'ajuntaments es valoraran, entre altres, les següents accions: plans, estratègies, estudis i programes de mobilitat aprovats en consell de govern municipal; mesures que milloren les condicions del caminar (com a manera universal respecte a la seguretat, confort i gaudi de l'espai públic), implantació de carrers o àrees per als vianants; promoure l'accessibilitat universal en mesures de mobilitat a la ciutat; actuacions de foment, que donen preferència i accessibilitat al transport públic; polítiques de foment de la bicicleta en general, pública i/o privada (com a creació d'un sistema públic de lloguer de bicicletes, la construcció de carril bici, etc.); implantació de vehicles de baixes emissions, híbrids o elèctrics, en l'àmbit municipal o de les contractes de l'ajuntament; foment de l'estacionament regulat o aparcaments de dissuasió amb estacions o parades del transport públic; desenvolupament de jornades sobre mobilitat sostenible, campanyes de conscienciació i/o formació; mesures de millora de la càrrega i descàrrega de mercaderies; mesures de reducció de desplaçaments en vehicle privat (cotxe compartit o vehicles multiusuaris) a nivell municipal. En el cas de presentar-se candidatures de diputacions provincials o mancomunitats, s'enquadraran en la subcategoria que els corresponga per població. 2. Premis SEMcv per a institucions, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i altres entitats. En aquesta categoria es recolliran, entre altres, les següents accions: sistemes innovadors de mobilitat sostenible; promoure l'accessibilitat universal en mesures de mobilitat; camins escolars segurs en col·legis; promoció de l'ús de la bicicleta en la mobilitat al treball o al centre d'activitat; mesures d'eficiència energètica i disminució d'emissions, com la implantació de vehicles de baixes emissions o flotes verdes, híbrids o elèctrics, en l'àmbit de l'empresa o institució; campanyes de conscienciació i/o formació, mesures de foment de la mobilitat sostenible; aprovació d'un pla de mobilitat sostenible d'empresa o centre d'activitat; la implantació d'un sistema d'autobusos d'empresa; mesures de reducció de desplaçaments (cotxe compartit, teletreball, proximitat, residència-centre de treball); esdeveniments i actes de suport rellevants a favor del transport públic i la mobilitat sostenible. 3. Premis SEMcv a treballs d'escola, realitzats per alumnes/as matriculats/as en universitats situades a la Comunitat Valenciana que hagen investigat i aprofundit en els valors i objectius de la mobilitat sostenible

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Resolucions anuals, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per les quals es convoquen els Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible a la Comunitat Valenciana (es publica en el DOGV).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La data límit de recepció de les candidatures serà el 4 d'agost de 2023, a les 14.00 hores. (DOGV núm. 9622, de 21.06.2023)

Formularis documentació

Els/les candidats/ates podran presentar fins a tres accions als premis. La inscripció i aportació de la informació requerida que s'especifica en aquestes bases es realitzarà a través d'un formulari que es troba en la web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (www.premismobilitatcv.es). Els camps que han d'omplir els participants en les diferents categories són: 1. Categoria Premis SEMcv per a ajuntaments. a) Dades del municipi: Nom del municipi Nombre d'habitants Adreça postal Persona de contacte / càrrec en l'ajuntament Telèfon de contacte Correu de contacte. b) Accions presentades. Per a cada acció presentada, s'ha d'aportar la següent informació omplint els següents camps del formulari digital: - Títol de l'acció o actuació. - Descripció. Es descriuran de manera molt sintètica i concreta els assoliments aconseguits des d'un punt de vista quantitatiu i qualitatiu. · Assoliments aconseguits. Cal descriure de manera clara i concisa els assoliments aconseguits mitjançant l'acció de manera quantitativa o qualitativa. - Localització, data o període de l'acció (en què almenys una part del període estiga en període elegible de la convocatòria), explicació succinta de com s'ha originat l'acció i ressenya d'aquesta. - Contribució a la mobilitat sostenible: cal assenyalar si impulsa les formes netes i actives (com caminar i pedalejar), el transport públic i/o les motoritzacions no contaminants. - Definició de l'abast i l'impacte social de l'acció: assenyalar el caràcter inclusiu de l'acció especialment pel que fa a majors, infància o persones amb mobilitat reduïda. Cal indicar si està vinculada a un procés participatiu previ, el grau d'acceptació per part de la societat, el grau de satisfacció mostrat pels usuaris i les usuàries, i el nombre de persones beneficiades. - Efectes sobre la seguretat física i la salut de les persones: per exemple, reduint la distància entre encreuaments per a vianants accessibles, la distància d'encreuament, eliminant barreres físiques d'itineraris per als vianants, disminuint la velocitat dels vehicles motoritzats, calmant el trànsit mitjançant canvis de sentit, implantant zones 30, reduint el nombre de vehicles contaminants o introduint tecnologies netes, mesurant els nivells de contaminació en punts sensibles per a avaluar on són necessàries mesures correctores, incorporant arbrat d'ombra com a equipament imprescindible en el nostre clima. - Reportatge fotogràfic: s'hi poden incloure fins a cinc fotografies o imatges per acció, que podran ser el doble per a mostrar la diferència d'estat entre l'abans i el després. Han de ser de qualitat superior a 2 MB. - Marc de l'acció: cal indicar si la candidatura forma part d'una estratègia de conjunt amb accions vinculades que desenvolupa o és aïllada i l'origen de la posada en marxa (com per exemple un PMUS, Agenda XXI, programa de paisatge, procés de participació ciutadana o altres). - Requalificació paisatgística de l'àmbit d'actuació: per exemple, amb la incorporació d'arbrat d'espècies i port adequat, valoració del patrimoni existent cultural o natural, restauració de la via, recuperació de l'espai públic, adequació transitòria o disseny integrat de senyalística per a les formes actives. - Innovació i mobilitat 2.0: estratègies, idees i projectes aplicats per a fer que la mobilitat urbana siga més sostenible gràcies a les noves tecnologies, l'experimentació intel·ligent, la investigació, el disseny i l'enginyeria. - Certificat de veracitat: declaració signada en què s'indique que tot el que recull la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis. 2. Categoria Premis SEMcv per a institucions, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i altres entitats. a) Dades de l'organització/institució/empresa o altres: nom de l'entitat Tipus d'entitat: organització, institució, empresa o altres Adreça Persona de contacte/càrrec Telèfon de contacte Correu de contacte. b) Accions presentades. Per a cada acció presentada, s'ha d'aportar la informació omplint els següents camps del formulari digital: - Títol de l'acció o actuació. - Descripció. Es descriuran de manera molt sintètica i concreta els assoliments aconseguits des d'un punt de vista quantitatiu i qualitatiu. · Assoliments aconseguits. Cal descriure de manera clara i concisa els assoliments aconseguits mitjançant l'acció de manera quantitativa o qualitativa. - Localització, data o període de l'acció (en què almenys una part del període estiga en període elegible de la convocatòria), explicació succinta de com s'ha originat l'acció i ressenya d'aquesta. - Contribució a la mobilitat sostenible: assenyalar si impulsa els mitjans nets i actius (com caminar i pedalar), el transport públic o motoritzacions no contaminants. - Definició de l'abast i l'impacte social de l'acció: assenyalar el caràcter inclusiu de l'acció especialment pel que fa a majors, infància o persones amb mobilitat reduïda. Indicar si està vinculada a un procés participatiu previ, el grau d'acceptació de la societat, el grau de satisfacció que mostren els usuaris i les usuàries i el nombre de persones beneficiades. - Efectes sobre la seguretat física i la salut de les persones, per exemple reduir la distància entre encreuaments accessibles per als vianants, la distància d'encreuament, eliminar barreres físiques d'itineraris per als vianants, disminuir la velocitat dels vehicles motoritzats, calmar el trànsit per mitjà de canvis de sentit, implantar zones 30, reduir el nombre de vehicles contaminants o introduir tecnologies netes, mesurar els nivells de contaminació en punts sensibles per a avaluar on són necessàries mesures correctores, incorporar arbratge que faça ombra com a equipament imprescindible en el nostre clima. - Reportatge fotogràfic: s'hi poden incloure fins a cinc fotografies o imatges per acció, que podran ser el doble per a mostrar la diferència d'estat entre l'abans i el després. Han de ser de qualitat superior a 2 MB. - Marc de l'acció: cal indicar si la candidatura forma part d'una estratègia de conjunt amb accions vinculades que desenvolupa o és aïllada i l'origen de la posada en marxa (com per exemple un PMUS, Agenda XXI, programa de paisatge, procés de participació ciutadana o altres). - Requalificació paisatgística de l'àmbit d'actuació, per exemple amb la incorporació d'arbratge d'espècies i port adequat, valoració del patrimoni existent cultural o natural, restauració de la via, recuperació d'espai públic, adequació transitòria o disseny integrat de senyalística per als mitjans actius. - Innovació i mobilitat 2.0: estratègies, idees i projectes aplicats per a fer que la mobilitat urbana siga més sostenible gràcies a les noves tecnologies, l'experimentació intel·ligent, la investigació, el disseny i l'enginyeria. - Implicació a grups socials, grup motor, impulsors o col·laboradors. Vinculació amb estructures associatives presents o induïdes per la mateixa acció. Descripció succinta dels canals de participació utilitzats. - Certificat de veracitat: declaració signada que indique que tot el que es recull en la fitxa és cert i que es correspon amb la labor duta a terme en el període elegible dels premis. 3. Categoria premis SEMcv a treballs d'escola fets per alumnes matriculats/ades en universitats situades a la Comunitat Valenciana que hagen investigat i aprofundit en els valors i objectius de la mobilitat sostenible. Poden presentar-se a aquesta categoria treballs acadèmics universitaris, com treballs finals de grau (TFG), de màster (TFM) o treballs acadèmics de cursos i tallers desenvolupats en equip. Els camps que cal omplir en el formulari digital són: a) Dades de la candidatura: nom i cognoms dels/de les estudiants. En cas d'equips de diversos/erses estudiants, s'hi ha d'identificar un/a representant que ha de facilitar les seues dades de contacte. nom de la universitat en la qual s'ha desenvolupat el treball Telèfon de contacte Correu de contacte. b) Treball presentat: per a cada acció presentada, s'ha d'aportar la informació omplint els següents camps del formulari digital: - Títol. - Data de publicació, lliurament o defensa del treball. - Programa acadèmic en què s'ha fet el treball. - Ressenya del treball o acció desenvolupada. - Contribució a la mobilitat sostenible: assenyalar si impulsa els mitjans nets i actius (com caminar i pedalar), el transport públic o motoritzacions no contaminants. - Definició de l'abast i l'impacte social de l'acció: caràcter inclusiu de l'acció especialment pel que fa a persones majors, infants o persones amb mobilitat reduïda, vinculació a un procés participatiu previ, grau d'acceptació per part de la societat, graus de satisfacció mostrats pels usuaris i per les usuàries, nombre de persones beneficiades, etc. - Efectes sobre la seguretat física i la salut de les persones: per exemple, reduint la distància entre encreuaments per a vianants accessibles, la distància d'encreuament, eliminant barreres físiques d'itineraris per als vianants, disminuint la velocitat dels vehicles motoritzats, calmant el trànsit mitjançant canvis de sentit, implantant zones 30, reduint el nombre de vehicles contaminants o introduint tecnologies netes, mesurant els nivells de contaminació en punts sensibles per a avaluar on són necessàries mesures correctores, incorporant arbrat d'ombra com a equipament imprescindible en el nostre clima, etc. - Requalificació paisatgística de l'àmbit d'actuació: per exemple, amb la incorporació d'arbrat d'espècies i port adequat, valoració del patrimoni existent cultural o natural, restauració de la via, recuperació de l'espai públic, adequació transitòria o disseny integrat de senyalística per a les formes actives. - Innovació i mobilitat 2.0: estratègies, idees i projectes aplicats per a fer que la mobilitat urbana siga més sostenible gràcies a les noves tecnologies, l'experimentació intel·ligent, la investigació, el disseny i l'enginyeria. - Documents resum en format digital: s'han de presentar en format editable i PDF una memòria d'extensió de no més de dues pàgines format DIN-A4, fins a 3 imatges i documentació gràfica d'extensió de no més de dues pàgines en format DIN-A3 de composició lliure. - Si el treball original es troba disponible en repositori institucional de lliure accés, cal especificar-ne l'enllaç. - Certificat de veracitat: declaració signada que indique que tot el que es recull en la fitxa és cert i que es correspon amb la labor duta a terme en el període elegible dels premis.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Les sol·licituds o candidatures es presentaran a través de la plataforma habilitada a aquest efecte en la web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (www.premismobilitatcv.es), on s'indicaran les instruccions per a completar degudament cadascuna de les propostes i se sol·licitaran les dades necessàries per a avaluar les propostes. El Servei de Mobilitat Urbana de la direcció general competent en matèria de mobilitat de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, s'encarregarà de recopilar aquesta documentació per a procedir a la seua avaluació prèviament a la seua remissió al jurat. Una vegada revisades i avaluades les candidatures, la Secretaria Tècnica, sota la supervisió de la direcció general competent en matèria de mobilitat, presentarà a cadascun dels membres del jurat el dossier de fitxes amb la valoració preliminar. Aquest dossier serà la documentació de treball a partir de la qual el jurat procedirà a l'elecció de els/as guanyadors/as en cadascuna de les categories i subcategories.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Durant el mes d'agost i primers de setembre, amb suficient antelació a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), la Secretaria Tècnica dels Premis SEMcv 2023 traslladarà la informació aportada per cadascuna de les candidatures a una fitxa tipus, on es podran visualitzar els diferents camps requerits en aquestes bases, incloent en ella una valoració preliminar en la qual es reflectisca aquells camps en els quals l'acció destaque respecte a les altres. Aquesta valoració preliminar es farà utilitzant els camps assenyalats en aquestes bases, d'acord amb els criteris següents i en funció de la categoria a la qual s'opta: 1. Premis SEMcv per a ajuntaments: - Contribució a la mobilitat sostenible. - Abast i impacte social de l'acció. - Millores qualitatives i quantitatives respecte a la seguretat física i ambiental de les persones. - Marc de l'acció. - Requalificació paisatgística. Es valorarà l'adequació de la proposta a l'escala humana, la naturalització de l'àmbit d'actuació amb la incorporació de l'arbratge i elements vegetals adequats o la posada en valor del patrimoni existent. - Innovació i mobilitat 2.0. Caràcter nou i exportable de l'acció, aplicació o desenvolupament de la mateixa vinculada a noves tecnologies o visió de futur. 2. Premis SEMcv per a institucions, organitzacions sense ànim de lucre i empreses: - Contribució a la mobilitat sostenible. - Abast i impacte social de l'acció tenint en compte la disponibilitat de recursos aplicats. - Millores qualitatives i quantitatives respecte a la seguretat física i ambiental de les persones. - Marc de l'acció. - Requalificació paisatgística. Es valorarà l'adequació de la proposta a l'escala humana, la naturalització de l'àmbit d'actuació amb la incorporació de l'arbratge i elements vegetals adequats o la posada en valor del patrimoni existent. - Innovació i mobilitat 2.0 Caràcter nou i exportable de l'acció, aplicació o desenvolupament de la mateixa vinculada a noves tecnologies o visió de futur. - Grau d'implicació de diferents grups socials i arrelament de l'acció. 3. Premis SEMcv a treballs d'escola en pro de la mobilitat sostenible: - Contribució a la mobilitat sostenible. - Millores qualitatives i quantitatives respecte a la seguretat física i ambiental de les persones. - Requalificació paisatgística. Es valorarà l'adequació de la proposta a l'escala humana, la naturalització de l'àmbit d'actuació amb la incorporació de l'arbratge i elements vegetals adequats o la posada en valor del patrimoni existent. - Creativitat, innovació i mobilitat 2.0. Caràcter nou i exportable de l'acció, aplicació o desenvolupament de la mateixa vinculada a noves tecnologies o visió de futur.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

El Servei de Mobilitat Urbana actua com a secretaria tècnica dels Premis SEMcv 2023.

Obligacions

Obligacions

1. Les persones participants s'obliguen a cedir a la Generalitat els drets d'explotació corresponents a l'eventual edició dels materials entregats en les sol·licituds, de manera que Generalitat pot utilitzar, per si mateixa o a través de terceres persones, físiques o jurídiques, de la forma que estime més convenient per als seus interessos, qualssevol de les imatges o els elements que conformen aquesta edició. 2. Així mateix, les persones participants s'obliguen a assumir les responsabilitats que pogueren resultar de la utilització dels textos, les imatges i altres elements creatius aportats pels mateixos en la realització del treball i la propietat del qual siga de terceres persones o entitats alienes a aquesta convocatòria. Acceptació de bases La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Premi de reconeixement S'estableixen tres categories de premis de reconeixement amb caràcter atemporal, en les quals el jurat podrà proposar candidatures i valorar la labor realitzada al llarg del temps, sense tindre en compte el termini de la present convocatòria. Aquestes són: 1. Reconeixement a la labor i trajectòria realitzada en pro de la mobilitat sostenible en la Comunitat Valenciana a persones, institucions, entitats, associacions sense ànim de lucre, així com actuacions exemplars «contrastades» i amb una bondat provada respecte a la mobilitat sostenible. 2. Premi a la labor periodística duta a terme per una persona que haja destacat en la difusió dels beneficis de la mobilitat sostenible per a la societat valenciana, a través de diferents mitjans de comunicació o formats. 3. Premi a l'experiència nacional o internacional d'èxit en matèria de mobilitat sostenible que puga ser replicada en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Premis i lliurament El lliurament dels Premis SEMcv 2023 es realitzarà a València, en un acte organitzat per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que tindrà lloc durant la Setmana Europea de la Mobilitat (del 16 al 22.09.2023). En cada categoria i subcategoria dels premis es concediran els següents: 1. Primer premi: que reconeixerà al municipi de cada subcategoria, i institució, empresa o organització i treballs d'escola que hagen destacat sobre els altres en aquesta convocatòria. 2. Segon premi: que reconeixerà al municipi de cada subcategoria i institució, empresa o organització i treballs d'escola que, sense haver sigut guanyadors, hagen destacat en segon lloc com a ferms impulsors de la mobilitat sostenible. 3. Tercer premi: que reconeixerà al municipi de cada subcategoria i institució, empresa o organització i treballs d'escola que, sense haver sigut guanyadors, hagen destacat en tercer lloc com a ferms impulsors de la mobilitat sostenible. Les candidatures premiades en cada categoria/subcategoria rebran un diploma oficial acreditatiu, així com el dret a utilitzar indefinidament el logotip dels premis que mostre la categoria i el premi que han rebut, així com l'any en què l'han fet. La Conselleria es reserva el dret d'atorgar premis compartits dins de cada categoria, així com de deixar cap vacant d'elles en el cas que el jurat estime que cap de les candidatures és mereixedora del premi en qüestió.

Termini màxim

Termini màxim

Les candidatures seleccionades com premiades pel jurat rebran, el mes de setembre i abans de la celebració de la SEMcv 2023 (del 16 al 22-09-2023), la comunicació i la invitació per a assistir a la cerimònia del lliurament dels premis. La resta de candidatures presentades rebran un comunicat d'agraïment per la seua participació en aquesta huitena edició dels Premis SEMcv 2023

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La directora general d'Obres Públiques,Transports i Mobilitat Sostenible, per delegació de la secretària autonòmica competent en Mobilitat, resoldrà l'adjudicació dels premis atés el dictamen de la secretaria tècnica d'aquests, que seguirà la decisió del jurat reflectida en la seua corresponent acta.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa