Adopció, modificació o rehabilitació de banderes municipals de les entitats locals.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 672324
|
Codi GVA: 19130
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autorització per part de l'òrgan competent de la Generalitat de l'ús oficial de les banderes aprovades, modificades o rehabilitades per l'entitat local.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* BANDERES HISTÒRIQUES D'ÚS IMMEMORIAL Les que hagen utilitzat de manera pròpia, continuada i ininterrompudament els ajuntaments amb anterioritat a l'any 1837, data de l'abolició del règim senyorial, fins als nostres dies, i de les quals, de manera documentada, se'n demostre l'existència abans de...

Saber més

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Remissió de la documentació completa de l'expedient tramitat per la corporació local. 2. Dictamen preceptiu del Consell Tècnic d'Heràldica i Vexil·lologia. Si aquest és desfavorable, se'n donarà audiència a l'entitat local pel termini de dos mesos. 3. Resolució del conseller competent en...
Saber més
Òrgans de tramitació

Formularis

Sol·licitud

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Certificació de l'acord plenari de la corporació adoptat per majoria absoluta que aprove el corresponent símbol. -Memòria o estudi tècnic subscrit per una persona experta en heràldica o vexil·lologia. - Dos exemplars del dibuix projecte del nou símbol (en dibuix original i suport digital). -...
Saber més

Formularis

Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". En particular es recomana la consideració el model de bandera existent en aquesta pàgina. 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim de resolució i notificació del procediment és de sis mesos. A falta de resolució expressa, el silenci administratiu tindrà efectes positius.
Observacions

Contra la resolució de l'òrgan competent que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar: a) Potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació o publicació en el Diari Oficial de la...

Saber més
Òrgans resolució