Detall de Procediment

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de determinats procediments de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) Tràmit que s'utilitzarà EXCLUSIVAMENTquan no n'existisca un d'específic en la seu electrònica de la Generalitat i NO QUE NO ES POT APLICAR a la presentació d'autoliquidacions ni a sol·licituds d'ajornament/fraccionament d'autoliquidacions.

Codi SIA: 692316
Codi GUC: 19284
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA)
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

En la relació administració/ciutadà es fa necessari que l'interessat es dirigisca als òrgans administratius: - en la iniciació d'un procediment - en la instrucció: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc. - en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud - en la fase d'execució del procediment - en la interposició de recursos Este tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general pot utilitzar-se pels interessats quan, havent-hi un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, els interessats vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a això. Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica necessàriament caldrà utilitzar esta via per a relacionar-se amb l'Administració.

Requisits

En cas de persones jurídiques hauran d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Este registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Interessats

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb allò que s'ha establit per la llei.

Normativa del procediment

  • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)
  • Vegeu el Decret 191/2014, de 14 de novembre
  • Vegeu la Llei 39/2015, de 1 d'octubre

Termini

Durant tot l'any / En el termini que marque el procediment

Documentació

Junt amb el formulari, de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que establix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que l'interessat considere d'oportuna presentació).

Forma presentació

òrgans de tramitació

Organismes

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Adminstraciones Públiques (BOE 236 de 02/10/2015)

Òrgans resolució

Organismes