Detall de Procediment

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Consorci Espacial Valencià, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC).

Codi SIA: 692317
Codi GUC: 19285
Organisme: GENERALITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

En la relació administració-ciutadà, quan la persona interessada es dirigisca als òrgans administratius i amb l'EXCEPCIÓ de la presentació d'autoliquidacions i sol·licituds d'ajornament/fraccionament d'autoliquidacions: - en la sol·licitud d'iniciació d'un procediment - en la instrucció d'aquest procediments: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions... - en la renúncia de drets i en el desistiment de sol·licitud - en la fase d'execució del procediment - en la interposició de recursos Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar les persones interessades: - Quan no hi haja un model normalitzat específic per a la sol·licitud o tràmit. - Quan, encara que hi haja un model tributari normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, les persones interessades vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i malgrat que no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a fer-ho. EN AQUESTS CASOS, EN LLOC DEL MODEL DE SOL·LICITUD GENERAL S'UTILITZARA EL MODEL NORMALITZAT ESPECÍFIC TRIBUTARI, COM A DOCUMENTACIÓ ADJUNTA. Models tributaris: https://hisenda.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-modelos-tributarios Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica haurà d'emprar necessàriament aquesta via per a relacionar-se amb l'Administració: https://hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-servicios-con

Interessats

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que s'ha establit per la llei.

Normativa del procediment

  • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)
  • Vegeu el Decret 191/2014, de 14 de novembre
  • Vegeu la Llei 39/2015, de 1 d'octubre

Termini

Tot l'any

Documentació

Juntament amb el formulari de sol·licitud general o, si és el cas, el formulari específic tributari que procedisca, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que estableix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració a la ciutadania o la que la persona interessada considere oportú presentar).

Forma presentació

òrgans de tramitació

Organismes

  • GENERALITAT VALENCIANA

Observacions

Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Òrgans resolució

Organismes

  • GENERALITAT VALENCIANA