Detall de Procediment

Acreditació d'associacions / entitats i personal voluntari en matèria d'assistència psicosocial en emergències a la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 1017965
Codi GUC: 19420
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Regular la formació i els requisits que permeten l'acreditació de les associacions i altres entitats col·laboradores en matèria d'assistència psicosocial en emergències (d'ara en avant, l'associació/entitat) i del personal voluntari previst en els articles 45 i 46, de la Llei 13/2010, que participe en la prestació d'assistència psicosocial en emergències.

Observacions

L'acreditació del personal voluntari col·laborador en matèria d'assistència psicosocial serà expedida pel director general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. 2. Les acreditacions s'han de renovar cada 5 anys.

Requisits

A) VOLUNTARIS: Tindran la consideració de personal voluntari acreditat per a col·laborar en l'assistència psicosocial en emergències les persones que complisquen els requisits següents: 1. Pertànyer a una associació o a una entitat col·laboradora en matèria d'assistència psicosocial en emergències, d'acord amb el que estableix el Decret 10/2018, de 9 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de voluntariat de protecció civil de la Comunitat Valenciana, i es crea i regula el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. 2. Que l'associació/entitat estiga acreditada com a entitat col·laboradora en matèria d'assistència psicosocial en emergències segons el que s'estableix en l'article 6 del Decret 8/2018. 3. Que el personal voluntari col·laborador estiga acreditat per a participar en assistència psicosocial en emergències segons el que s'estableix en els articles 3, 4 i 5 del Decret 8/2018. Per a l'obtenció de la condició de personal voluntari col·laborador en matèria d'assistència psicològica i d'atenció social en emergències, seran requisits imprescindibles tindre una edat entre 18 i 65 anys i disposar de la formació teoricopràctica en matèria d'Atenció Psicològica i en Atenció Social en Emergències, impartida per un centre oficial de formació. A més, el personal voluntari ha de complir una de les dues condicions següents: a) En els 5 anys previs a efectuar la sol·licitud, tindre acreditada una experiència laboral o pràctica d'almenys 2 anys, en l'acompliment de la seua condició de personal voluntari en matèria d'assistència psicosocial en emergències. b) En el cas del personal psicòleg, ser llicenciat o graduat en Psicologia, i haver rebut com a mínim 40 hores de formació teoricopràctica impartida per un centre oficial de formació, en les matèries següents, que estan relacionades amb l'assistència psicològica en emergències: - Perfil psicològic d'emergències i catàstrofes. Equip multidisciplinari psicosocial. Coordinació i treball en equip. - Escenari de les emergències/catàstrofes. Fases de l'emergència. Pla territorial d'emergència de la Comunitat Valenciana. Agències intervinents. - Símptomes i reaccions dels afectats directes, familiars i propparents. Fases d'una crisi. - Primers auxilis psicològics. - Intervencions específiques: Males notícies i acompanyament en reconeixement de familiars. - Intervenció amb xiquets i ancians. - Atenció psicològica a intervinents. - El duel i les seues fases. - Estrés agut i estrés posttraumàtic. - Tècniques específiques: Respiració, EMDR. - Debriefing i Defusing. c) En el cas del personal de treballador social, cal ser diplomat, graduat o tècnic en Treball Social, i haver rebut com a mínim 20 hores de formació teoricopràctica impartida per un centre oficial de formació, en les matèries següents relacionades amb l'assistència psicosocial en emergències: - Perfil de treballador social d'emergències i catàstrofes. Equip multidisciplinari psicosocial. Coordinació i treball en equip. - Escenari de les emergències/catàstrofes. Fases de l'emergència. Pla territorial d'emergència de la Comunitat Valenciana. Agències intervinents. - Intervenció social en el context de les emergències. - Debriefing i Defusing. B) ASSOCIACIONS/ENTITATS: Per a l'obtenció de l'acreditació com a associació/entitat cal que l'entitat esmentada complisca els requisits següents: 1. Disposar, com a mínim, de 5 persones voluntàries que tinguen acreditació com a personal col·laborador en matèria d'assistència psicològica i/o social en emergències, i que una d'elles exercisca la coordinació del grup. 2. Disposar, com a mínim, de: a) Vehicle per al transport del personal acreditat al lloc de l'emergència. b) Uniformitat o jupetins identificatius per als components de l'equip. c) Sistema de comunicació interna entre els membres del grup.

Termini

Termini obert durant tot l'any.

Documentació

La documentació s'ha de presentar juntament amb els models normalitzats A) VOLUNTARIS: Per a obtindre l'acreditació, la persona interessada ha d'aportar la documentació següent: 1. Descripció de l'experiència laboral o pràctica en l'acompliment de la seua condició de personal voluntari en matèria d'assistència psicosocial en emergències, acompanyada del certificat corresponent de l'empresa, entitat, ajuntament o associació o un altre tipus d'entitat en què aquesta activitat haja sigut desenvolupada. 2. Diplomes i certificats de la formació rebuda en aquesta matèria, amb indicació de la durada, les dates en les quals es va dur a terme i el centre d'impartició. 3. Declaració responsable de la persona voluntària de trobar-se en plenes condicions per a l'acompliment de les tasques d'assistència psicosocial en emergències, en els termes establits per l'article 69.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. B) ASSOCIACIONS/ENTITATS: Per a obtindre l'acreditació, l'associació/entitat ha d'aportar la documentació següent: 1. Llista del personal voluntari acreditat en matèria d'assistència psicosocial en emergències del qual disposa. 2. Telèfons de contacte i protocol de mobilització en cas d'emergència. 3. Declaració responsable sobre la disponibilitat de mitjans materials previstos en l'article 7, apartat 2, d'aquest decret. Una vegada acreditada l'associació i entitat, s'actualitzaran les dades en el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil.

Presentació

Presencial
a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A través de mitjans electrònics, en els termes establits per l'article 14 de la Llei 39/2015. f) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

On dirigir-se

 • REGISTRE GENERAL DE PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
 • C/ EN BOU, 9-11

  46001 - València/Valencia

 • DELEGACIÓ DEL CONSELL A ALACANT
 • PL. GABRIEL MIRÓ, 7

  03001 - Alacant/Alicante

 • DELEGACIÓ DEL CONSELL A CASTELLÓ
 • C/ MAJOR, 78

  12001 - Castelló/Castellón

Procés de tramitació

1. La sol·licitud s'ha de presentar per mitjà dels models que figuren en aquest tràmit i han d'estar signades per la persona interessada o pel seu representant legal. 2. Juntament amb les sol·licituds d'acreditació, els interessats han d'aportar la documentació prevista en l'article 5 per al personal voluntari col·laborador o en l'article 8 per a l'associació/entitat, i es pot utilitzar qualsevol procediment de còpia digitalitzada del document original que garantisca la fidelitat amb l'original. La persona sol·licitant o el seu representant es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten. Excepcionalment, quan la rellevància del document en el procediment ho exigisca o quan hi haja dubtes derivats de la qualitat de la còpia, l'Administració podrà requerir de manera motivada l'exhibició del document original per a confrontar-lo amb la còpia electrònica presentada. Els models de declaració responsable previstos en els articles 5 per al personal voluntari col·laborador i en l'article 8 per a l'associació/entitat es publicaran en la Guia Prop de la Generalitat i han d'estar signats per la persona interessada o pel seu representant legal. 4. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, encara que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat. 5. Si alguna de les persones interessades obligades a fer-ne la presentació electrònica, presenta la seua sol·licitud presencialment, serà requerida perquè ho esmene amb la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja efectuat l'esmena. Si alguna de les persones obligades a fer-ne la presentació electrònica, presenta la documentació complementària a la sol·licitud presencialment, serà requerida perquè ho esmene amb la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació aquella en què s'haja efectuat l'esmena. 6. Aquelles persones interessades que no estan obligades a fer-ne la presentació electrònica, opcionalment podran presentar les sol·licituds presencialment en qualsevol dels llocs i dels registres establits en la normativa reguladora del procediment administratiu comú, i han d'utilitzar per a això el formulari normalitzat disponible en la seu electrònica de la Generalitat. La sol·licitud s'ha de presentar preferentment en el registre del departament del consell competent en matèria de protecció civil i emergències, i es podrà presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

òrgans de tramitació

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar és de tres mesos, a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud, llevat que siga necessària l'esmena preceptiva de deficiències i l'aportació de documents i altres elements de judici, cosa que podrà suspendre el còmput en els termes i pel temps previst en l'article 22.1.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Una vegada transcorreguts els terminis legalment previstos, sense haver-se dictat una resolució expressa, s'entendrà estimada amb caràcter general. Les notificacions de les resolucions dels procediments administratius d'expedició d'acreditacions previstos en aquest Decret dirigides als subjectes obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, així com per a aquelles persones que opten per aquest sistema de notificació, s'han d'efectuar pel sistema de notificació electrònica mitjançant la seu electrònica de la Generalitat, (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio) d'acord amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Contra la resolució per la qual s'autoritze o denegue l'acreditació es podrà interposar un recurs en via administrativa en la forma i en el termini establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució