Detall de Procediment

Sol·licitud general: iniciació i tramitació de procediments.

Codi SIA: 821185
Codi GUC: 1946
Organisme: GENERALITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

En la relació Administració / Ciutadà, es fa necessari que l'interessat es dirigisca als òrgans administratius mitjançant un escrit: - en la iniciació d'un procediment - en la instrucció d'aquest: esmena d'errades, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions,... - en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud - en la fase d'execució del procediment - en la interposició de recursos - en general en qualsevol cas en què el ciutadà haja de dirigir-se per escrit a l'Administració i la normativa reguladora no establisca un model específic d'instància.

Interessats

Les persones que siguen titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius i que tinguen capacitat d'obrar davant de les Administracions Públiques, d'acord amb allò que s'ha establit per la llei.

Normativa del procediment

 • Decret 191/2014 , de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406 de 19/11/2014).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
 • Resolució de 5 de maig de 2015, del secretari autonòmic d'Administració Pública, per la qual es dicten les directrius de funcionament i s'aprova el manual d'instruccions que serà de compliment obligatori per a totes les oficines de registre de la Generalitat, incloses en l'àmbit d'aplicació del Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell.
 • Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
 • Vegeu el Decret 191/2014, de 14 de novembre

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

- Imprés normalitzat de sol·licitud. - Documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment, segons establisca la normativa que ho regule; o, si és procedent, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que l'interessat considere d'oportuna presentació.

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. - I, preferentment, a qualsevol oficina dels registres de l'administració de la Generalitat Valenciana.

òrgans de tramitació

La unitat administrativa en la qual s'inicie la sol·licitud.

Organismes

 • GENERALITAT VALENCIANA

Òrgans resolució

Organismes

 • GENERALITAT VALENCIANA