Reconeixement de l'eficiència i excel·lència dels mercats municipals de la Comunitat Valenciana: MERCATS EXCEL·LENTS. Comerç.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 1373574
|
Codi GVA: 19618
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 01-01-2024

Fins 02-04-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Procediment per a reconéixer els mercats municipals de la Comunitat Valenciana, a través dels seus òrgans gestors, com a mercats excel·lents en l'eficiència i l'excel·lència de la seua gestió.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
01-01-2024 al 02-04-2024
Observacions

 

1. Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'aquest tràmit seran ateses per la Direcció General competent en matèria de Comerç, les dades de la qual estan disponibles en l'apartat "Presentació i contacte" de l'àrea de "Comerç" de la pàgina web de la Conselleria amb competències en eixa matèria (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) i també realitzant la cerca corresponent en la pàgina web de la Generalitat Valenciana, apartat Atenció a la ciutadania/Guia PROP, subapartat Departaments.

 

 

2. Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta:

 

. Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

. O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

 

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

 

1. Les persones titulars, que podran ser:

 

a) Aquella entitat local, organisme autònom local, entitat pública empresarial local o societat mercantil local, el capital social del qual siga de titularitat pública, que preste el servei de mercat municipal mitjançant gestió directa.

 

b) La persona jurídica que preste el servei de mercat municipal mitjançant gestió indirecta.

 

 

2. Les persones titulars hauran de complir els següents requisits:

 

- Estar legalment constituïdes.

 

- Ser titulars de la gestió d'un mercat municipal de la Comunitat Valenciana.

 

 

Requisits

 

A) CONDICIONS PER A L'OBTENCIÓ DEL RECONEIXEMENT de MERCAT EXCEL·LENT

 

Per a l'obtenció del reconeixement de mercat excel·lent és necessari:

 

1. Complir els requisits que, per a ser titular, estan fixats en la base segona de l'Ordre 11/2018.

 

2. Comptar amb una agrupació de professionals del comerç legalment constituïda, amb independència de la seua forma jurídica, que represente les persones titulars dels llocs de venda del mercat i que agrupe almenys el 65 % d'aquestes.

 

3. Acreditar la sostenibilitat econòmica en la prestació del servei de mercat, en l'exercici precedent al que se sol·licita el reconeixement, o aportar un pla que permeta aconseguir-la en un termini de 2 anys.

 

4. Acreditar documentalment que la gestió comercial es realitza per les persones titulars dels llocs a través dels seus òrgans de representació de manera professional, que pot estar subcontractada fins al 100 %, d'acord amb la persona titular de la prestació del servei, en el supòsit que no coincidisca en la mateixa persona jurídica.

 

5. Acreditar documentalment el compliment de la normativa vigent en matèria higienicosanitària, en l'accessibilitat a les instal·lacions del mercat i d'altres que hi siguen aplicable com a espai municipal d'ús públic.

 

6. Mantindre un horari d'obertura al públic de dilluns a dissabte, que incloga, com a mínim, 4 hores en horari de vesprada, comptades a partir de les 16 hores, en les quals l'oferta del mercat ha de ser similar a l'horari de matins. En el cas en què l'oferta en horari de vesprada no complisca aquest requisit, s'ha d'aportar un pla per al seu compliment en el termini màxim de 2 anys.

 

7. Estar ocupats, com a mínim, el 80 % dels llocs del mercat a data 1 de gener de l'exercici en el qual se sol·licita el reconeixement. Si hi ha llocs buits, ha de presentar-se un pla que, en un termini no superior a 2 anys, reduïsca els llocs buits mitjançant la concentració d'espais o la introducció d'altres activitats i usos, almenys a aquest percentatge.

 

8. Destinar a venda de productes d'alimentació i begudes, en qualsevol tipus de presentació, almenys el 70 % dels establiments amb activitat econòmica, independentment del nombre de llocs de venda que ocupe cada un d'aquests.

 

9. Obtindre en el document II de l'annex II de l'Ordre 11/2018 la puntuació següent:

 

a) En cada grup, una puntuació diferent de zero, i en la suma de la puntuació de tots els grups, almenys, el 70 % de la màxima puntuació possible. Cada grup podrà puntuar-se amb un valor entre 0 i 2 punts en funció del seu nivell de compliment.

 

b) En suma dels apartats de cada grup, una puntuació igual o superior a 3 punts. Cada apartat es puntuarà entre 0 i 2 punts en funció del seu nivell de compliment.

 

10. Completar la documentació sol·licitada a plena satisfacció de la direcció general competent en matèria de comerç.

 

11. En el cas de concessió del reconeixement i la pèrdua posterior d'aquest per l'incompliment d'alguna de les condicions anteriors, si se sol·licita de nou el reconeixement, caldrà acreditar, quan se sol·licite, el compliment del que s'hi estableix quant a sostenibilitat econòmica, oferta comercial en horari de vesprada i percentatge d'ocupació de llocs, en els punts 3, 6 i 7 de la base tercera de l'Ordre 11/2018.

 

 

B) VIGÈNCIA DEL RECONEIXEMENT I LA RENOVACIÓ

 

- La vigència del reconeixement serà d'un màxim de 4 anys (incloent-hi aquell en què s'obté el reconeixement i els 3 següents), revisable anualment d'acord amb la base desena de l'Ordre 11/2018, en les condicions que estableix eixa Ordre i les que puguen fixar-se en la concessió del reconeixement.

 

- Abans que finalitze el termini de vigència de fins a 4 anys, els que siguen titulars del servei del mercat i tinguen interés a renovar-la han d'iniciar de nou el procediment per a la qual cosa han de remetre una nova sol·licitud i documentació actualitzada.

 

- No es podrà renovar el reconeixement de mercat excel·lent si no s'ha complit el que estableixen els plans de sostenibilitat econòmica, l'oferta comercial en horari de vesprada, i la reducció de llocs vacants en les condicions fixades en les bases reguladores.

 

- El canvi de titular del servei del mercat o del tipus de gestió s'ha de notificar per a la seua acceptació per la direcció general competent en matèria de comerç, amb la prèvia actualització de la documentació fixada en la base cinquena en el termini d'un mes des que es produïsca el canvi.

 

 

C) PLA DE CONTROL

 

- Es durà a terme el control del manteniment de les condicions que van donar lloc al reconeixement i, si escau, del compliment de sostenibilitat econòmica, l'oferta comercial en horari de vesprada i la reducció de llocs vacants, per mitjà de la comprovació de la documentació aportada i la realització de visites que es consideren necessàries per a la seua comprovació i verificació.

 

- Podran crear-se comissions de seguiment entre l'ajuntament corresponent i la conselleria que tinga la competència en matèria de comerç, a l'efecte de realitzar el seguiment del manteniment del reconeixement en les revisions anuals.

 

 

D) DRETS DELS QUE TENEN LA TITULARITAT DEL SERVEI DEL MERCAT EXCEL·LENT

 

Els que tenen la titularitat dels mercats reconeguts com a mercats excel·lents podran difondre-ho i publicitar-ho en el mercat, en les seues comunicacions i en les accions promocionals, aplicant, si escau, la imatge i les condicions que la direcció general competent en matèria de comerç puga posar a la disposició dels mercats excel·lents en el seu web o mitjançant la comunicació directa.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

 

PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT DE LA CONDICIÓ DE MERCAT EXCEL·LENT

 

1. INICIACIÓ:

 

- Presentació TELEMÀTICA de les sol·licituds i de la documentació necessària dins del termini establit en l'Ordre 11/2018, per la qual es regula la convocatòria i el procediment de concessió.

 

- La Direcció General competent en matèria de Comerç podrà realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per determinar, conéixer i comprovar les dades en virtut de les quals hagen de formular-se les corresponents propostes de reconeixement i obtindre de la persona sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessàries per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

 

 

2. ESMENA:

 

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara en avant, LPACAP), o no s'acompanye la documentació que d'acord amb l'Ordre 11/2018 resulte exigible, es requerirà a la persona sol·licitant, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la mateixa llei, que en el termini de 10 dies esmene la mancança o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

 

- Esta esmena es realitzarà també per via TELEMÀTICA a través del tràmit d'esta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria de COMERÇ i/o CONSUM de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit).

 

 

3. COMISSIÓ AVALUADORA:

 

- Examinada cada sol·licitud, aquelles que complisquen i acrediten els requisits de l'Ordre 11/2018 i compten amb un informe tècnic favorable seran avaluades per una Comissió.

 

- Esta Comissió estarà formada per la persona titular de la Subdirecció General competent en matèria de Comerç, que exercirà la presidència, les persones titulars dels serveis territorials de la direcció general competent en matèria de comerç i una funcionària o funcionari de la mateixa direcció general, que exercirà les funcions de secretaria.

Les persones integrants de l'òrgan podran delegar la seua assistència i funcions en terceres persones, per a la qual cosa cal procurar una presència equilibrada de dones i homes en l'òrgan de seguiment i control esmentat.

 

- El règim jurídic de la comissió és l'establit per als òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

 

4. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

 

- A la vista de la proposta de la Comissió, la direcció general competent en matèria de comerç resoldrà sobre cada sol·licitud de reconeixement de mercat excel·lent.

 

- La resolució ES PUBLICARÀ en la web gva Oberta i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

 

- La resolució es notificarà a la carpeta ciutadana de l'entitat sol·licitant, amb el previ avís al correu electrònic indicat per la sol·licitant. S'entendrà efectuada la notificació transcorreguts deu dies des de l'endemà de la remissió d'aquest, encara que no es produïsca cap actuació per part del titular de la sol·licitud.

 

- Transcorreguts tres mesos des que s'haja completat la documentació i l'acreditació del compliment de requisits, sense que haja recaigut cap resolució s'entendrà desestimada la sol·licitud, en els termes previstos en l'article 25 de la LPACAP.

 

 

Criteris de valoració

 

NIVELLS DE RECONEIXEMENT:

 

a) MERCAT EXCEL·LENT NIVELL BRONZE 3 ESTRELLES:

 

Obtindran el reconeixement Mercat Excel·lent, nivell bronze, 3 estrelles els mercats que complisquen amb els requisits establits en la base tercera de l'Ordre 11/2018.

 

b) MERCAT EXCEL·LENT NIVELL PLATA 4 ESTRELLES:

 

Els mercats que, a més de complir els requisits establits en la base tercera de l'Ordre 11/2018, obtinguen en la suma dels apartats a què fa referència el punt 9 d'eixa base una puntuació superior al 70 % de la màxima possible, obtindran el reconeixement Mercat Excel·lent, nivell plata, 4 estrelles.

 

c) MERCAT EXCEL·LENT NIVELL OR 5 ESTRELLES:

 

Aquells mercats que, a més de complir els requisits de l'esmentada base tercera, obtinguen una puntuació superior al 85% de la màxima possible, tant en els grups com en els apartats a què fa referència el punt 9 d'eixa base, obtindran el reconeixement Mercat Excel·lent, nivell or, 5 estrelles.

 

 

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

 

Les sol·licituds podran presentar-se entre l'1 de GENER i el 31 de MARÇ* de cada exercici.

 

(De conformitat amb l'article 3 de l'Ordre 11/2018, de 12 de juliol, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV núm. 8342, de 19/07/2018 i també disponible en l'apartat "Normativa" del present tràmit).

 

 

* IMPORTANT:

 

En 2024, tant el diumenge 31-03-2024, com el dilluns 01-04-2024, són dies inhàbils, per la qual cosa, de conformitat amb l'article 30.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), l'últim dia del termini de presentació d'estes sol·licituds s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent, que és el dimarts 02 d'ABRIL de 2024.

 

 

Documentació
La documentació que ha de presentar-se (és a dir, que ha d'annexar-se en el Pas Documentar del tràmit telemàtic) és la següent: a) SOL·LICITUD, segons model normalitzat denominat SOLMEREX (que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també està disponible en el tràmit telemàtic). b) Si...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Tramitació exclusivament telemàtica 1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'este reconeixement NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC del present tràmit de la Guia Prop. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  Tres mesos. Transcorreguts tres mesos des que s'haja completat la documentació i l'acreditació del compliment de requisits, sense que haja recaigut cap resolució s'entendrà desestimada la sol·licitud, en els termes previstos en l'article 25 de la LPACAP.
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Són obligacions del titular del servei del mercat: 1. Complir l'objectiu, executar el projecte proposat, si escau, i mantindre les condicions exigides per a l'obtenció del reconeixement, i comunicar qualsevol modificació que ocórrega i que en puga originar la pèrdua. Aquesta comunicació s'ha de...
  Saber més
  Observacions

  Les resolucions a què es refereixen els paràgrafs anteriors posen fi a la via administrativa. Contra aquestes, la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la persona titula de la Direcció General competent en matèria de Comerç, en el...

  Saber més