Detall de Procediment

Reconeixement de l'eficiència i excel·lència dels mercats municipals de la Comunitat Valenciana: MERCATS EXCEL·LENTS. Comerç.

Codi SIA: 1373574
Codi GUC: 19618
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud:
01-01-2023
-
31-03-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Procediment per a reconéixer els mercats municipals de la Comunitat Valenciana, a través dels seus òrgans gestors, com a mercats excel·lents en l'eficiència i l'excel·lència de la seua gestió.

Observacions

1. Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'aquest tràmit seran ateses per la Direcció General competent en matèria de Comerç, les dades de la qual estan disponibles en l'apartat "Presentació i contacte" de l'àrea de "Comerç" de la pàgina web de la Conselleria amb competències en eixa matèria (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) i també realitzant la cerca corresponent en la pàgina web de la Generalitat Valenciana, apartat Atenció a la ciutadania/Guia PROP, subapartat Departaments. 2. Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït. 3. Reconeixement de MERCAT EXCEL·LENT: A) CONDICIONS PER A L'OBTENCIÓ DEL RECONEIXEMENT Per a l'obtenció del reconeixement de mercat excel·lent, és necessari: 1. Complir els requisits que, per a ser titular, estan fixats en la base segona de l'Ordre 11/2018. 2. Comptar amb una agrupació de professionals del comerç legalment constituïda, amb independència de la seua forma jurídica, que represente les persones titulars dels llocs de venda del mercat i que agrupe almenys el 65 % d'aquestes. 3. Acreditar la sostenibilitat econòmica en la prestació del servei de mercat, en l'exercici precedent al que se sol·licita el reconeixement, o aportar un pla que permeta aconseguir-la en un termini de 2 anys. 4. Acreditar documentalment que la gestió comercial es realitza per les persones titulars dels llocs a través dels seus òrgans de representació de manera professional, que pot estar subcontractada fins al 100 %, d'acord amb la persona titular de la prestació del servei, en el supòsit que no coincidisca en la mateixa persona jurídica. 5. Acreditar documentalment el compliment de la normativa vigent en matèria higienicosanitària, en l'accessibilitat a les instal·lacions del mercat i d'altres que hi siguen aplicable com a espai municipal d'ús públic. 6. Mantindre un horari d'obertura al públic de dilluns a dissabte, que incloga, com a mínim, 4 hores en horari de vesprada, comptades a partir de les 16 hores, en les quals l'oferta del mercat ha de ser similar a l'horari de matins. En el cas en què l'oferta en horari de vesprada no complisca aquest requisit, s'ha d'aportar un pla per al seu compliment en el termini màxim de 2 anys. 7. Estar ocupats, com a mínim, el 80 % dels llocs del mercat a data 1 de gener de l'exercici en el qual se sol·licita el reconeixement. Si hi ha llocs buits, ha de presentar-se un pla que, en un termini no superior a 2 anys, reduïsca els llocs buits mitjançant la concentració d'espais o la introducció d'altres activitats i usos, almenys a aquest percentatge. 8. Destinar a venda de productes d'alimentació i begudes, en qualsevol tipus de presentació, almenys el 70 % dels establiments amb activitat econòmica, independentment del nombre de llocs de venda que ocupe cada un d'aquests. 9. Obtindre en el document II de l'annex II de l'Ordre 11/2018 la puntuació següent: a) En cada grup, una puntuació diferent de zero, i en la suma de la puntuació de tots els grups, almenys, el 70 % de la màxima puntuació possible. Cada grup podrà puntuar-se amb un valor entre 0 i 2 punts en funció del seu nivell de compliment. b) En suma dels apartats de cada grup, una puntuació igual o superior a 3 punts. Cada apartat es puntuarà entre 0 i 2 punts en funció del seu nivell de compliment. 10. Completar la documentació sol·licitada a plena satisfacció de la direcció general competent en matèria de comerç. 11. En el cas de concessió del reconeixement i la pèrdua posterior d'aquest per l'incompliment d'alguna de les condicions anteriors, si se sol·licita de nou el reconeixement, caldrà acreditar, quan se sol·licite, el compliment del que s'hi estableix quant a sostenibilitat econòmica, oferta comercial en horari de vesprada i percentatge d'ocupació de llocs, en els punts 3, 6 i 7 de la base tercera de l'Ordre 11/2018. B) VIGÈNCIA DEL RECONEIXEMENT I LA RENOVACIÓ - La vigència del reconeixement serà d'un màxim de 4 anys (incloent-hi aquell en què s'obté el reconeixement i els 3 següents), revisable anualment d'acord amb la base desena de l'Ordre 11/2018, en les condicions que estableix eixa ordre i les que puguen fixar-se en la concessió del reconeixement. - Abans que finalitze el termini de vigència de fins a 4 anys, els que siguen titulars del servei del mercat i tinguen interés a renovar-la han d'iniciar de nou el procediment per a la qual cosa han de remetre una nova sol·licitud i documentació actualitzada. - No es podrà renovar el reconeixement de mercat excel·lent si no s'ha complit el que estableixen els plans de sostenibilitat econòmica, l'oferta comercial en horari de vesprada, i la reducció de llocs vacants en les condicions fixades en les bases reguladores. - El canvi de titular del servei del mercat o del tipus de gestió s'ha de notificar per a la seua acceptació per la direcció general competent en matèria de comerç, amb la prèvia actualització de la documentació fixada en la base cinquena en el termini d'un mes des que es produïsca el canvi. C) PLA DE CONTROL - Es durà a terme el control del manteniment de les condicions que van donar lloc al reconeixement i, si escau, del compliment de sostenibilitat econòmica, l'oferta comercial en horari de vesprada i la reducció de llocs vacants, per mitjà de la comprovació de la documentació aportada i la realització de visites que es consideren necessàries per a la seua comprovació i verificació. - Podran crear-se comissions de seguiment entre l'ajuntament corresponent i la conselleria que tinga la competència en matèria de comerç a l'efecte de realitzar el seguiment del manteniment del reconeixement en les revisions anuals. D) DRETS DELS QUE TENEN LA TITULARITAT DEL SERVEI DEL MERCAT EXCEL·LENT Els que tenen la titularitat dels mercats reconeguts com a mercats excel·lents podran difondre-ho i publicitar-ho en el mercat, en les seues comunicacions i en les accions promocionals, aplicant, si escau, la imatge i les condicions que la direcció general competent en matèria de comerç puga posar a la disposició dels mercats excel·lents en el seu web o mitjançant la comunicació directa.

Requisits

Les persones titulars hauran de complir els següents requisits: - Estar legalment constituïdes. - Ser titulars de la gestió d'un mercat municipal de la Comunitat Valenciana.

Interessats

Les persones titulars, que podran ser: a) Aquella entitat local, organisme autònom local, entitat pública empresarial local o societat mercantil local, el capital social del qual siga de titularitat pública, que preste el servei de mercat municipal mitjançant gestió directa. b) La persona jurídica que preste el servei de mercat municipal mitjançant gestió indirecta.

Normativa del procediment

  • Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6488, de 25/03/2011).
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (BOE núm. 80, de 30/04/1985).
  • Ordre 11/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el procediment de concessió del reconeixement de l'eficiència i excel·lència dels mercats municipals de la Comunitat Valenciana: mercats excel·lents (DOGV núm. 8342, de 19/07/2018).
  • Vegeu Ordre 11/2018, de 12 de juliol
  • Vegeu Llei 7/1985, de 2 de abril
  • Vegeu Llei 3/2011, de 23 de març

Termini

Les sol·licituds podran presentar-se entre l'1 de GENER i el 31 de MARÇ de cada exercici. (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8342, 19/07/2018).

Documentació

La documentació que ha de presentar-se (és a dir, que ha d'annexar-se en el tràmit telemàtic) és la següent: a) SOL·LICITUD, segons model normalitzat SOLMEREX (que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). b) Si es tracta d'una ENTITAT LOCAL, la secretària o el secretari de la corporació acreditarà la capacitat de representació de qui signa la sol·licitud. c) Les PERSONES JURÍDIQUES han d'aportar la documentació acreditativa i identificativa de l'entitat, que consisteix en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. Així mateix, s'ha d'aportar la còpia dels poders que acrediten la capacitat de qui en tinga la representació legal. d) Acreditació documental o certificació expressa sobre la titularitat de la gestió del mercat municipal. e) Certificat o còpia de l'acord de l'òrgan competent en el qual s'expresse la voluntat de sol·licitar el reconeixement per al mercat municipal com a Mercat Excel·lent i la documentació que acredite la conformitat i voluntat de participació en aquest procés de reconeixement de, com a mínim, 3/5 parts de les persones físiques o jurídiques titulars d'activitats econòmiques del mercat a través del seu òrgan de representació. S'ha d'acompanyar una còpia dels estatuts, la targeta d'identificació fiscal i els poders de qui en tinga la representació legal. f) Llista de llocs i activitats econòmiques del mercat en què s'indique, de cada lloc, si està vacant o ocupat i, en aquest cas, a més: titular, NIF, activitat econòmica segons IAE/CNAE/NACE, llocs de venda que ocupa i vinculació a l'òrgan de representació. g) Memòria signada, en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretenen aconseguir. h) Document I de l'annex II, d'ingressos i despeses equilibrat i sostenible del mercat, omplit i signat per la persona competent a aquesta fi, que incloga la fitxa de dades d'aquest i, si escau, el pla d'ajust que incloga les accions concretes que s'implantaran en els dos exercicis següents per a aconseguir que el mercat siga autosuficient econòmicament ((segons model normalitzat COPREMER, que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic). i) Referencial, Document II de l'annex II, omplit i signat per la persona competent a aquesta fi, acompanyat de la documentació que acredite allò que s'hi declara ((segons model normalitzat REMEREX, que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

Forma presentació

Telemàtica
Tramitació exclusivament telemàtica 1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'este reconeixement NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. 2. Per a eixa presentació telemàtica ha de disposar-se d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació CV). - El sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots aquells acceptats per la Plataforma @firma Més informació en https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i la documentació requerida, omplides i signades digitalment, i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu "Enllaços"). 5. DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: vegeu apartat "Informació complementària" - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT DE LA CONDICIÓ DE MERCAT EXCEL·LENT 1. INICIACIÓ: - Presentació TELEMÀTICA de les sol·licituds i de la documentació necessària dins del termini establit en l'Ordre 11/2018, per la qual es regula la convocatòria i el procediment de concessió. - La Direcció General competent en matèria de Comerç podrà realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per determinar, conéixer i comprovar les dades en virtut de les quals hagen de formular-se les corresponents propostes de reconeixement i obtindre de la persona sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessàries per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. 2. ESMENA: - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'article 66 de la LPACAP, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb l'Ordre 11/2018 resulte exigible, es requerirà a la persona sol·licitant, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la mateixa llei, que en el termini de 10 dies esmene la mancança o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició. - Esta esmena es realitzarà també per via TELEMÀTICA a través del tràmit d'esta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria de COMERÇ i/o CONSUM de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 3. COMISSIÓ AVALUADORA: - Examinada cada sol·licitud, aquelles que complisquen i acrediten els requisits de l'Ordre 11/2018 i compten amb un informe tècnic favorable seran avaluades per una Comissió. - Esta Comissió estarà formada per la persona titular de la Subdirecció General competent en matèria de Comerç, que exercirà la presidència, les persones titulars dels serveis territorials de la direcció general competent en matèria de comerç i una funcionària o funcionari de la mateixa direcció general, que exercirà les funcions de secretaria. Les persones integrants de l'òrgan podran delegar la seua assistència i funcions en terceres persones, per a la qual cosa cal procurar una presència equilibrada de dones i homes en l'òrgan de seguiment i control esmentat. - El règim jurídic de la comissió és l'establit per als òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 4. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ: - A la vista de la proposta de la Comissió, la direcció general competent en matèria de comerç resoldrà sobre cada sol·licitud de reconeixement de mercat excel·lent. - La resolució ES PUBLICARÀ en la web gva Oberta i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). - La resolució es notificarà a la carpeta ciutadana de l'entitat sol·licitant, amb el previ avís al correu electrònic indicat per la sol·licitant. S'entendrà efectuada la notificació transcorreguts deu dies des de l'endemà de la remissió d'aquest, encara que no es produïsca cap actuació per part del titular de la sol·licitud. - Transcorreguts tres mesos des que s'haja completat la documentació i l'acreditació del compliment de requisits, sense que haja recaigut cap resolució s'entendrà desestimada la sol·licitud, en els termes previstos en l'article 25 de la LPACAP.

Criteris de valoració

NIVELLS DE RECONEIXEMENT: a) MERCAT EXCEL·LENT NIVELL BRONZE 3 ESTRELLES: Obtindran el reconeixement Mercat Excel·lent, nivell bronze, 3 estrelles els mercats que complisquen amb els requisits establits en la base tercera de l'Ordre 11/2018. b) MERCAT EXCEL·LENT NIVELL PLATA 4 ESTRELLES: Els mercats que, a més de complir els requisits establits en la base tercera de l'Ordre 11/2018, obtinguen en la suma dels apartats a què fa referència el punt 9 d'eixa base una puntuació superior al 70 % de la màxima possible, obtindran el reconeixement Mercat Excel·lent, nivell plata, 4 estrelles. c) MERCAT EXCEL·LENT NIVELL OR 5 ESTRELLES: Aquells mercats que, a més de complir els requisits de l'esmentada base tercera, obtinguen una puntuació superior al 85% de la màxima possible, tant en els grups com en els apartats a què fa referència el punt 9 d'eixa base, obtindran el reconeixement Mercat Excel·lent, nivell or, 5 estrelles.

òrgans de tramitació

Organismes

Obligacions

Són obligacions del titular del servei del mercat: 1. Complir l'objectiu, executar el projecte proposat, si escau, i mantindre les condicions exigides per a l'obtenció del reconeixement, i comunicar qualsevol modificació que ocórrega i que en puga originar la pèrdua. Aquesta comunicació s'ha de realitzar en el termini màxim d'un mes des que es produïsca la modificació. 2. Actualitzar els documents I i II de l'annex II anualment (durant el mes de setembre de l'exercici següent al de la resolució del reconeixement i durant 2 anys consecutius en aquest termini) adjuntant una memòria d'activitats realitzades, memòria proposada que incloga les accions i millores necessàries per al manteniment de les condicions que van donar lloc a la concessió del reconeixement, així com la documentació que acredite la vigència del compromís reflectit en la base cinquena, punt 2.d de l'Ordre 11/2018. 3. Complir amb els plans, si escau, de sostenibilitat econòmica, oferta comercial en horari de vesprada i reducció de llocs vacants, en els terminis i les condicions establits en la base tercera de l'Ordre 11/2018. 4. La submissió a actuacions de comprovació, seguiment i inspecció de la direcció general competent en matèria de comerç, així com conservar els documents que han donat lloc a la concessió o el manteniment del reconeixement amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control. 5. Retirar, en qualsevol mitjà de difusió, tota referència gràfica o documental al mercat excel·lent, en el cas que el mercat perda el reconeixement per qualsevol de les causes previstes en l'Ordre 11/2018.

Termini màxim

Tres mesos. Transcorreguts tres mesos des que s'haja completat la documentació i l'acreditació del compliment de requisits, sense que haja recaigut cap resolució s'entendrà desestimada la sol·licitud, en els termes previstos en l'article 25 de la LPACAP.

Observacions

Les resolucions a què es refereixen els paràgrafs anteriors posen fi a la via administrativa. Contra aquestes, la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la persona titula de la Direcció General competent en matèria de Comerç, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara de l'establit en els articles 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

Organismes