Sol·licitud d'inscripció, modificació i baixa en el Registre de Primers Compradors de llet de vaca, ovella i cabra

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 1938011
|
Codi GVA: 19670
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar la inscripció en el registre de primers compradors de llet de vaca, ovella i cabra previ a l'inici de l'activitat, donar-se de baixa en el registre o modificar les dades comunicades en la seua inscripció.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Des de l'entrada en vigor del RD 319/2015, de 24 d'abril, sobre declaracions obligatòries a efectuar pels primers compradors i productors de llet i productes lactis de vaca, ovella i cabra es crea el sistema unificat d'informació en el sector lacti que conté:

 

- El registre de tots els primers compradors que operen en el sector lacti a Espanya.

 

- La informació de tots els contractes entre els primers compradors i productors en el sector lacti.

 

- La informació de les declaracions obligatòries de llet.

 

Este tràmit està relacionat amb el tràmit de declaracions obligatòries de lliuraments de llet i contractes lactis.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els primers compradors de llet de vaca, ovella i cabra que tinguen l'efectiva direcció del comprador en la Comunitat Valenciana

Requisits

Tenir la condició de primer comprador: tota persona física o jurídica o grup d'aquestes que compra llet crua a productors de vaca, ovella i cabra per a la seua posterior recollida, envasat, emmagatzematge, refrigeració o transformació encara que siga per compte d'un tercer o vendre-la a una o diverses empreses que tracten o transforme llet o productes làctics.

 

També es considera primer comprador, les cooperatives i les Societats Agràries de Transformació que comercialitzen la llet dels seus socis.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud pel primer comprador. 2. Revisió de la documentació. 3. Alta en Registre i adjudicació de les claus d'accés al sistema d'informació INFOLAC per a la comunicació de les declaracions mensuals obligatòries de lliuraments de llet i contractes.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l'any.

Documentació
Còpia del NIF del comprador. (No serà necessari presentar còpia del NIF quan s'autoritze a l'Administració a consultar telemàticament les dades de la identitat) Còpia del NIF del representant legal o del document que acredite la representació legal.(No serà necessari presentar el NIF quan...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Obligacions
El sol·licitant, en el seu nom propi o en representació, es compromet: A mantenir a la disposició de l'autoritat competent la documentació comercial i informació complementària justificativa, durant almenys dos anys, a explicar des del final de l'any al que corresponguen. A presentar en les...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.