Detall de Procediment

Oferta concertada en la modalitat Viu l'Estiu per a estades de 2023

Codi SIA: 1993150
Codi GUC: 19976
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(21-04-2023
17-09-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Proporcionar les instal·lacions de l'IVAJ a entitats prestadores de serveis a la joventut per al compliment dels seus objectius així com oferir els serveis d'acampada a grups juvenils i entitats que el sol·liciten, per a la pràctica d'activitats de caràcter cultural i recreatiu.

Requisits

El nombre de places sol·licitades no podrà ser inferior a 15. Les persones participants, exclòs l'equip d'animació, tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al començament de l'estada. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins als 35 anys. Cap participant podrà romandre més de 15 nits de forma continuada en la mateixa instal·lació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar l'ús de les instal·lacions les associacions juvenils, els grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius, associacions socioculturals i altres entitats públiques, i també els grups de joves que organitzen activitats d'oci educatiu.

Normativa del procediment

Termini

Es podran presentar sol·licituds, de manera telemàtica, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV 9569, de 05/04/2023 i s'admetran sol·licituds fins a 1 mes abans del començament de l'estada. amb el que el termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 6/04/2023 fins al 20/04/2023 Segon termini d'inscripció de sol·licituds: S'obrirà termini de presentació a partir del 21/04/2023, i fins al 17/09/2023, s'adjudicaran els torns i les places per ordre d'entrada en el registre electrònic de l'IVAJ, . S'admetran d'una mateixa entitat en total 2 sol·licituds fins a un mes abans de l'inici de l'estada. Sol·licituds presentades fins al 20/04/2023. Una mateixa entitat únicament podrà presentar una sol·licitud i es prendrà com a vàlida l'última sol·licitud presentada. Les sol·licituds s'ordenaran per data de presentació, es publicaran en la web de l'IVAJ i s'obrirà un període de 10 dies hàbils per a presentar qualsevol al·legació. Amb el sorteig, es determinarà a partir de quina sol·licitud s'inicia l'adjudicació. Les entitats adjudicatàries han de formalitzar la reserva com a data límit el dia 02 de juny de 2023.

Documentació

Les sol·licituds s'han de formalitzar en un imprés normalitzat, l'annex III, Sol·licitud programa Oferta Concertada". Aportació de documentació per les entitats o els grups adjudicataris: a) Dins dels 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació o notificació de l'adjudicació de les places: - Resguard de l'ingrés de 10,00 € per plaça. - Imprés de la reserva signada, amb la liquidació dels pagaments que s'han d'efectuar i els terminis establits . - Acreditació de la persona que subscriu de la sol·licitud com a representant de l'entitat o el grup sol·licitant. Si no autoritza la consulta de la seua identitat, haurà d'aportar la fotocòpia compulsada del DNI. b) Fins a 1 mes abans del començament de l'estada o activitat: - Llista dels integrants de l'equip d'animació. - Resguard del 30% de l'import total de les places adjudicades, del qual es restarà la bestreta abonada en concepte de reserva. c) Fins a 15 dies naturals abans del començament de l'estada o activitat: - Llista dels participants. - Resguard del 70% de l'import total de les places adjudicades.

Presentació

Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent: · Tramitar amb certificat electrònic: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=dgm_gen&version=3&login=c&idioma=es&idcatguc=pr&idprocguc=19976 Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de clicar en la icona "tramitar amb certificat". Haurà de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic. A continuació, haurà de seguir els passos següents per a la tramitació: 1. "Heu de saber": breu explicació dels passos a seguir per a completar el procés. Començar. 2. "Emplenar": Completar el formulari de dades generals amb els camps obligatoris. Enviar. 3. "Documentar": cal tindre en compte el següent: - Des de "sol·licitud" "annexa document", es pot descarregar el formulari corresponent (annex II). - Guardar el formulari en l'equip i emplenar-lo. - Annexar. 4. En l'apartat "pagar" no s'ha de fer cap actuació. 5. Registrar el formulari presentat. 6. Guardar el formulari signat i registrat com a document vàlid davant l'Administració.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Passos: Les sol·licituds es presentaran telemàticament, a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV Núm. 9569 de data 05/04/2023 el termini de presentació començarà des del 6/04/2023 fins al 20/04/2023. Oferta Concertada VIU L'ESTIU: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19976&version=amp QUANTIA I COBRAMENT - La quota per persona és la indicada en l'ANNEX VIII. - Els serveis extres prestats durant l'activitat es facturaran per separat i s'hauran d'abonar en la instal·lació corresponent. S'entenen per extres els prestats a persones no incloses en les places adjudicades o els serveis de menjar 0 sopar no inclosos en els dies de duració del torn. Procediment de cobrament: - Les entitats hauran de fer un primer pagament de 10 euros per plaça en concepte de reserva i enviar a l'IVAJ una còpia del justificant bancari, dins dels 10 dies hàbils a partir del següent a la publicació o notificació. - 30% de l'import, 1 mes abans de l'inici de l'estada. - 70% de l'import, 15 dies naturals abans de l'inici de l'estada.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa