Assignacions econòmiques per a la realització del Programa d'Intercanvis escolar d'alumnat de centres públics: modalitat FIL 2024 i modalitat RAPSODES 2024 per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística per al curs 2023-2024

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 1998368
|
Codi GVA: 20074
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 01-02-2024

Fins 28-02-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L’objecte d’esta resolució és la convocatòria d’assignacions econòmiques, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes d’intercanvis escolars entre alumnat de centres educatius públics no universitaris de la Comunitat Valenciana per afavorir la cohesió lingüística

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
01-02-2024 al 28-02-2024
JustificacióTermini obert
Normativa
 • Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d'ús i ensenyament del valencià.
 • Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.
 • Resolució

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat Valenciana, que impartisquen educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de formació professional o formació de persones adultes.

Com es tramita

Procés de tramitació

Els centres educatius han de sol·licitar la participació en aquesta convocatòria a través d'un tràmit OVICE: https://ovice.gva.es/oficina_tactica/?idioma=es_ES#/tramita/10007/10028

Criteris de valoració

Criteris de valoració de les sol·licituts

1. La valoració de les sol·licituds admeses a tràmit s’ha d’efectuar atenent la qualitat i viabilitat del projecte d’intercanvi d’acord amb els criteris següents:

a) Nombre d’alumnat participant en l’activitat. Màxim: 10 punts.

– Fins a 20 alumnes: 4 punts.

– De 21 a 35 alumnes: 8 punts.

– Més de 36 alumnes: 10 punts.

b) Distància entre les poblacions dels centres que realitzen l’intercanvi. Màxim: 15 punts.

– De 31 a 60 km: 5 punts.

– Entre 61 i 150 Km: 10 punts.

– Més de 150 km: 15 punts.

c) Participació de professorat de matèries o àrees no lingüístiques. Màxim: 15 punts.

En la modalitat FIL:

– Professorat de qualsevol mòdul, àrea o matèria no lingüística en primària, secundària, formació professional o de formació de persones adultes: 10 punts.

En la modalitat Rapsodes:

– Professorat d’Educació Artística (primària) o de Música (secundària): 15 punts.

– Professorat de qualsevol altre mòdul, àrea o matèria no lingüística en primària, secundària, formació professional o de formació de persones adultes: 10 punts.

d) Coherència, estructuració i interés de les activitats planificades. Màxim: 20 punts.

e) Incidència de les activitats planificades en el projecte per a la millora de la competència comunicativa en valencià de l’alumnat. Màxim: 15 punts

f) Participació en activitats culturals que afavorisquen el coneixement del patrimoni cultural, lingüístic, natural i artístic de la comarca o localitat dels centres participants. Màxim: 10 punts.

g) Incorporació d’activitats relacionades amb algun dels principis en què s’inspira el sistema educatiu: la igualtat d’oportunitats per al ple desenvolupament de la personalitat, la coeducació, la inclusió educativa,

la igualtat de drets i oportunitats i l’accessibilitat universal a l’educació. Màxim: 15 punts.

2. La puntuació màxima són 100 punts i la mínima per a obtindre assignació econòmica ha de ser de 60 punts.

 

Òrgans de tramitació
Servei d'Educació Plurilingüe, Direcció General d' Ordenació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria (DOGV 9778 de 31/01/2024)

Documentació
El formulari de participació consta dels documents següents: a) Sol·licitud de participació, que inclou les dades del centre sol· licitant, les dades del professorat, el nivell i la quantitat d’alumnat, la modalitat d’intercanvi i les dades del centre amb el qual es preveu realitzar l’intercanvi;...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions és de sis mesos, comptadors des de la data de la convocatòria. Una vegada conclòs este termini, sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa, podran entendre’s desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.
Quantia i cobrament
1. Les quantitats concedides als projectes seleccionats tindran com a finalitat ajudar a sufragar totalment o parcialment les despeses relacionades amb el procés d’intercanvi amb un màxim de 1.000€ per projecte. 2. Podran ser objecte de l’assignació econòmica les despeses realitzades que de...
Saber més
Òrgans resolució

Justificació

Termini
Termini obert

Fins al 30 de juny de 2024, inclòs, els centres emplenaran els documents següents i els enviaran a través del tràmit OVICE: a) Una memòria econòmica del projecte o compte justificatiu, consistent en la relació detallada de les despeses realitzades per a la realització de l’intercanvi, d’acord amb...

Saber més
Descripció

L’entrega de l’assignació econòmica als centres seleccionats es realitzarà, una vegada realitzat el projecte d’intercanvi d’experiències educatives i presentades les memòries que s’indiquen en l’apartat següent, a partir de l’1 de juliol, per transferència bancària al centre docent per mitjà...

Saber més
Documentació
a) Una memòria econòmica del projecte o compte justificatiu, consistent en la relació detallada de les despeses realitzades per a la realització de l'intercanvi, d'acord amb el model proporcionat pel Servici d'Educació Plurilingüe. b) Una memòria d'avaluació i impacte del projecte realitzat pels...
Saber més