Ajudes destinades a promoure projectes de salut perinatal i primera infància

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2094364
|
Codi GVA: 20085
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 28-03-2024

Fins 15-04-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes destinades a promoure la salut perinatal, a través del suport i ajuda mútua durant l'embaràs, part i puerperi, incloent-hi el suport a la lactància materna com una cosa quotidiana i natural, així com la promoció de la criança positiva i la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
28-03-2024 al 15-04-2024
Al·legació / AportacióTemini tancat
07-06-2024 al 20-06-2024
JustificacióTermini obert
15-11-2024
EsmenaTemini tancat
26-04-2024 al 10-05-2024
Recurs de reposicióTermini obert
Observacions

La presentació de les sol·licituds haurà de realitzar-se exclusivament per via telemàtica en el Registre Electrònic de la Generalitat, mitjançant accés al corresponent tràmit electrònic disponible en la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es) , o a través del següent enllaç en el portal de la Conselleria https://www.san.gva.es/es/web/ayudas-y-subvenciones , sense que siguen tingudes en compte les sol·licituds presentades per qualsevol altre mig, de conformitat amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, resultant d'aplicació, en cas contrari, el que es disposa en l'article 68.4 de citada llei.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

podran sol·licitar les subvencions les associacions i/o entitats sense ànim de lucre que treballen amb mares i pares en la promoció de la salut perinatal, la criança i la criança positiva que estiguen degudament acreditades

Requisits

Els beneficiaris, a més de complir els requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran d'acreditar els requisits establits en l'article 21.2 de la citada Orde 1/2019.

Com es tramita

Procés de tramitació

Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que s'establix en les bases reguladores, i la seua resolució i concessió s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que s'establix en l'article 3.1 de la citada Orde 1/2019.

 

Criteris de valoració

Les sol·licituds hauran d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació màxima de 100 punts, segons els criteris següents:

 

1. Rellevància (fins a un màxim de 10 punts): impacte o contribució del projecte per a la consecució de la finalitat de la subvenció.

 

2. Qualitat (fins a un màxim de 50 punts): en relació amb el disseny que té, que ha d'incorporar la perspectiva de gènere, planificació de la implementació i gestió, avaluació de procés i resultats i pla de difusió.

 

3. Treball col·laboratiu (fins a un màxim de 20 punts): amb el sector salut i/o amb altres entitats o agents afins. Enfocament intersectorial.

 

4. Viabilitat economicofinancera i tècnica del projecte (fins a un màxim de 10 punts): sostenibilitat per al manteniment de les intervencions i/o dels efectes que tindrà a mitjà i llarg termini, i coherència entre recursos disponibles/sol·licitats i objectius previstos.

 

5. Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant en projectes de promoció de la salut en embarassades, salut perinatal i primera infància (de 0 a 5 anys) (fins a un màxim de 10 punts).

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de les sol·licituds i la resta de documentació serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (num 9817/27.03.2024)

Documentació
A la sol·licitud s'acompanyarà la següent documentació: a) Exemplar de dades de domiciliació bancària en el cas que estos no hagen sigut emplenats en la sol·licitud. b) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. Per a això, l'entitat...
Saber més
Taxa o pagament

No hi ha taxes en aquest procediment.

Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Temini tancat

  10 dies hàbils des de la seua publicació en la web de la conselleria de sanitat (des de 26/04/2024 fins a 10/05/2024)

  Descripció

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que, d'acord amb l'Orde 1/2019 resulte exigible, la Comissió d'Avaluació requerirà a l'entitat sol·licitant mitjançant la seua publicació en la pàgina web de Sanitat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la...

  Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Temini tancat

  10 dies hàbils des de la publicació en la web de la Conselleria de Sanitat.

  Descripció

  Els interessats podran, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de juí. Concedir a les entitats interessades un termini de 10 dies, comptats des de l'endemà de la publicació en la web de la Conselleria de...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  L'esmena o aportació telemàtica de documentació podrà realitzar-se en l'enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20388&version=amp

   Resolució

   Termini màxim
   El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
   Quantia i cobrament
   De conformitat amb el que s'establix en la Llei 8/2023, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024: 1. Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria de Sanitat 413A00, del Capítol IV, codi...
   Saber més
   60000.0
   Obligacions
   1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, les condicions i el termini establits per a cada tipus de subvenció, i, en defecte d'això, abans del 31 de desembre de l'any en què s'ha...
   Saber més
   Observacions

   Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'haguera dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,...

   Saber més
   Òrgans resolució

   Justificació

   Termini
   Fins 15-11-2024

   com a màxim fins al 15 de novembre del 2024

   Descripció

   La justificació de les subvencions hauran de realitzar-se exclusivament per via electrònica, utilitzant el mateix enllaç del procediment en el seu apartat corresponent. Es realitzarà com a màxim fins al 15 de novembre del 2024 mitjançant la presentació de la documentació justificativa de la...

   Saber més
   Forma de presentació

   Recurs de reposició

   Termini
   Termini obert
   Forma de presentació