Detall de Procediment

Ajudes destinades a promoure projectes de salut perinatal i primera infància.

Codi SIA: 2094364
Codi GUC: 20085
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(04-04-2023
08-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes destinades a promoure la salut perinatal, a través del suport i ajuda mútua durant l'embaràs, part i puerperi, incloent-hi el suport a la lactància materna com una cosa quotidiana i natural, així com la promoció de la criança positiva i la criança per a l'exercici 2023.

Observacions

Les sol·licituds degudament emplenades hauran de presentar-se, exclusivament per via telemàtica i segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic, a través de la seu electrònica de la Generalitat en el següent enllaç de la Conselleria de Sanitat Convocatòries 2023 - Ajudes i subvenciones - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (gva.es) a baix indicat La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores de l'Ordre 1/2019.

Requisits

Els beneficiaris, a més de complir els requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran d'acreditar els requisits establits en l'article 21.2 de la citada Ordre 1/2019 de bases reguladores.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar les subvencions regulades en el Títol IV, Capítol II de la citada Ordre 1/2019, associacions i/o entitats sense ànim de lucre que treballen amb mares i pares en la promoció de la salut perinatal, la criança i la criança positiva que estiguen degudament acreditades.

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds i la resta de documentació serà de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 9567/03.04.2023)

Documentació

a) Exemplar de dades de domiciliació bancària en el cas que aquests no hagen sigut emplenats en la sol·licitud. b) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. Per a això, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. De no atorgar aquesta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions. c) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, per a ser beneficiària de les subvencions que en aquesta convocatòria es regulen, i que està al corrent en el pagament de reintegrament per subvencions, llevat que aquesta declaració es realitze emplenant l'apartat corresponent en la citada sol·licitud. d) Declaració responsable en la qual manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció que s'estimen oportuns i, que es compromet a mantindre el compliment de les anteriors obligacions durant el període de reconeixement de l'obligació en els termes de l'article 69.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. A tenor del que es disposa en l'article 69.4 de la referida llei, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació, que s'incorpore a aquesta declaració responsable, així com la no presentació de la documentació que siga si escau requerida per a acreditar el compliment del declarat, determinarà la impossibilitat de continuar amb la convocatòria. e) Memòria del projecte en model normalitzat. El llenguatge utilitzat en la redacció d'aquest haurà de ser inclusiu i no sexista.

Taxa o pagament

No hi ha taxes en aquest procediment.

Presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Si escau, procediu al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. 5. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que s'estableix en les bases reguladores, i la seua resolució i concessió s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que s'estableix en l'article 3.1 de la citada Ordre 1/2019. 2. La sol·licitud de la subvenció signada per la persona representant legal de l'entitat juntament amb la resta de documentació requerida es dirigirà a la direcció general amb competències en la matèria de Salut Pública. 3. Les sol·licituds degudament emplenades hauran de presentar-se, exclusivament per via telemàtica i segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic, a través de la seu electrònica de la Generalitat en el següent enllaç de la Conselleria de Sanitat https://www.san.gva.es/es/web/secretaria-general-administrativa/convocatorias2023 4. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores de l'Ordre 1/2019.

Criteris de valoració

Les sol·licituds hauran d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació màxima de 100 punts, segons els criteris següents: 1. Rellevància (fins a un màxim de 10 punts): impacte o contribució del projecte per a la consecució de la finalitat de la subvenció. 2. Qualitat (fins a un màxim de 50 punts): en relació amb el disseny que té, que ha d'incorporar la perspectiva de gènere, planificació de la implementació i gestió, avaluació de procés i resultats i pla de difusió. 3. Treball col·laboratiu (fins a un màxim de 20 punts): amb el sector salut i/o amb altres entitats o agents afins. Enfocament intersectorial. 4. Viabilitat economicofinancera i tècnica del projecte (fins a un màxim de 10 punts): sostenibilitat per al manteniment de les intervencions i/o dels efectes que tindrà a mitjà i llarg termini, i coherència entre recursos disponibles/sol·licitats i objectius previstos. 5. Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant en projectes de promoció de la salut en embarassades, salut perinatal i primera infància (de 0 a 5 anys) (fins a un màxim de 10 punts).

òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 31-07-2023
fins a: 11-08-2023

Què és i per a què serveix?

Proposta de Resolució provisional de concessió d'ajudes

Termini

D'acord amb l'Ordre 1/2019 la Comissió d'Avaluació requerirà a l'entitat sol·licitant mitjançant la seua publicació en la pàgina web de Sanitat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistida la seua petició.

Obligacions

1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, les condicions i el termini establits per a cada tipus de subvenció, i, en defecte d'això, abans del 31 de desembre de l'any en què s'ha concedit. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud de l'entitat beneficiària o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies que preveu la legislació de procediment administratiu comú. 2. Aquestes entitats han de complir amb les obligacions que amb caràcter general estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, les que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que els siguen aplicables, i amb les obligacions que puga fixar o determinar la convocatòria que, en tot cas, haurà d'ajustar-se al que preveu aquesta ordre de bases. 3. Així mateix, les entitats beneficiàries han de complir les previsions que recull la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, d'igualtat entre homes i dones, en relació amb el pla d'igualtat quan, per la legislació aplicable, els siga exigible. 4. L'incompliment d'alguna d'aquestes obligacions podrà donar lloc, prèvia incoació d'expedient, al desistiment sense efecte de la resolució de concessió de la subvenció o la minoració de la quantia concedida i, si és el cas, se sol·licitarà el reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes i s'exigirà l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció. 5. S'haurà de complir amb les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, i en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta (https://gvaobert.gva.es/tep). 6. La difusió d'aquesta informació s'ha de realitzar, preferentment, a través de les corresponents pàgines web, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

Observacions

La resolució de concessió de la subvenció que es dicte conforme a la present convocatòria i bases reguladores aprovades per la citada Ordre 1/2019, posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar, recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, o bé directament ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, d'acord amb el que es preveu en l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quantia i cobrament

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023: 1. Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 413.10, del Capítol IV, codi línia comptable S0403000. 2. El total de les subvencions atorgades per a aquests projectes no podran superar la quantia màxima de 60.000 euros. 3. Procedència i quantia dels fons: Propis: 60.000 euros. La modalitat de concessió serà la de concurrència competitiva.
60000.0

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les resolucions de concessió serà de tres mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, conforme amb el que s'estableix en l'article 9.2 de la citada Ordre 1/2019. Per Resolució de 30 de juny de 2023, ampliat fins al 29 de setembre de 2023.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Termini justificació:
fins a: 15-11-2023

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit