Detall de Procediment

Comunicació d'incidències en escorxadors (DCE)

Codi SIA: 2242512
Codi GUC: 20140
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

El procediment permetrà comunicar directament les incidències detectades en escorxadors de la Comunitat Valenciana als serveis veterinaris oficials d'aquests. La informació es gravarà en l'aplicació informàtica REGA.

Requisits

Ser personal veterinari de salut pública en escorxadors de la Comunitat Valenciana.

Interessats

Els serveis veterinaris oficials dels escorxadors de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Reglament CE núm. 2074/2006, de la Comissió, de 5 de desembre de 2005, pel qual s'estableixen mesures d'aplicació per a determinats productes d'acord amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, i per a l'organització de controls oficials segons el que disposen els reglaments (CE) núm. 854/2004, del Parlament Europeu i del Consell, i (CE) núm. 882/2004, del Parlament Europeu i del Consell, s'introdueixen excepcions al que disposa el Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, i es modifiquen els reglaments (CE) núm. 853/2004 i (CE) 854/2004 (text pertinent a l'efecte de l'EEE).
  • Vegeu el Reglament CE núm. 2074/2006.

Termini

Tot l'any

Documentació

Formulari de document de comunicació d'escorxador (DCE) Documentació addicional: actes del servei veterinari oficial

Forma presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de realitzar electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20140. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Per mitjà d'aquest procediment, es comunicaran les dades relatives a les incidències detectades en escorxador i es gravaran en l'aplicació informàtica REGA, de manera que els serveis veterinaris oficials d'agricultura d'origen seran informats d'aquestes incidències.

òrgans de tramitació

Organismes

Òrgans resolució

Organismes