Sol·licitud de qualificació com a projecte prioritari d'inversió. Internacionalització.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2093187
|
Codi GVA: 20322
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Possibilitar la qualificació d'un projecte empresarial d'inversió o de reinversió com a projecte prioritari d'inversió per a la Comunitat Valenciana per part de la Generalitat Valenciana.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

 

1) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'aquest tràmit s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: dg_internacionalizacion@gva.es

 

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

- Si malgrat això continueu necessitant ajuda informàtica, podeu enviar el vostre dubte, problema o consulta:

 

. Bé omplint el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu l'enllaç directe disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

. O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un formulari i un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a l'adreça esmentada s'han d'indicar, entre altres dades: raó social, NIF, usuari/ària (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb què es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com una descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

 

Les persones físiques o jurídiques interessades a presentar un projecte empresarial d'inversió o de reinversió dins del territori de la Comunitat Valenciana perquè siga qualificat com a projecte prioritari d'inversió.

 

 

Requisits

 

Respecte als PROJECTES PRIORITARIS D'INVERSIÓ:

 

1. Han d'ajustar-se als preceptes continguts:

 

- en la Llei 19/2018, de la Generalitat, de 13 de juliol, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP).

 

- en la resolució de la conselleria amb competències en matèria de sectors productius i d'internacionalització que anualment aprove els criteris avaluables i els mínims exigibles per a considerar un projecte d'interés per a la Comunitat Valenciana.

 

- i en el Decret 78/2019, del Consell, de 7 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 19/2018.

 

2. D'acord amb aquesta normativa, perquè un projecte empresarial d'inversió o de reinversió siga susceptible de qualificació com a projecte prioritari d'inversió, aquest ha de complir els requeriments establits en l'article 2 de l'esmentada Llei 19/2018 (LAIP):

 

- ha d'aportar a la Comunitat Valenciana un valor afegit en àrees com el desenvolupament tecnològic i la innovació, el desenvolupament i la vertebració territorial, la generació d'ocupació, la recuperació i el foment de sectors tradicionals, la protecció mediambiental, la promoció de la inclusió social, la igualtat i la conciliació en l'àmbit laboral o la corresponsabilitat, entre altres criteris econòmics, socials i mediambientals.

 

- així mateix, amb caràcter general, el projecte ha de complir, almenys, un dels requisits següents:

 

a) generar deu o més llocs de treball amb contracte indefinit a jornada completa.

 

b) realitzar una inversió en actius fixos, exclosos els immobiliaris, per import igual o superior a 600.000 euros.

 

Aquests requisits es reduiran a la meitat en cas que el projecte es desenvolupe en els municipis de la Comunitat Valenciana amb més risc de despoblació.

 

- I, a més d'aquest requisit general, es procedirà a avaluar el valor afegit dels projectes a la Comunitat Valenciana d'acord amb els criteris objectius que, en el marc del que regula la Llei 19/2018 (LAIP), s'aproven anualment per resolució de la persona titular de la conselleria amb competència en matèria de sectors productius i d'internacionalització, per a la qual cosa cal obtindre la puntuació mínima exigible que aquesta resolució determine. (Vegeu apartat "Fonts jurídiques i/o documentals" d'aquest tràmit).

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

 

1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la resta de la documentació requerida, OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA TELEMÀTICA mitjançant l'aplicació telemàtica dissenyada per a això, accessible des d'aquest mateix tràmit de la Guia Prop.

 

* IMPORTANT:

 

- tant la sol·licitud com la resta de documents que s'han de presentar, han de signar-se electrònicament.

 

- no es tindran en consideració les sol·licituds i els documents que no s'hagen presentat telemàticament.

 

- la presentació de la sol·licitud comporta implícitament l'acceptació de la normativa reguladora.

 

 

2. ESMENA

 

- Quan la sol·licitud no complisca els requisits assenyalats o no s'acompanye la documentació exigida, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb resolució prèvia que ha de ser dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria de sectors productius i d'internacionalització o la persona en qui delegue, en els termes previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu.

 

- Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació s'ha rebutjat i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

 

- La documentació requerida ha d'aportar-se telemàticament i no serà vàlida la documentació presentada en qualsevol altre format.

 

- L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit telemàtic general de la Conselleria, disponible en la Guia Prop i l'enllaç directe de la qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.

 

 

3. VALORACIÓ I RESOLUCIÓ DE QUALIFICACIÓ

 

1r Com a projecte PROVISIONALMENT prioritari

 

- Els projectes empresarials susceptibles de qualificació com a prioritaris d'inversió seran valorats per part del Punt d'Acceleració a la Inversió, sobre la base de la documentació presentada i d'acord amb els criteris aprovats i publicats anualment per la conselleria amb competències en matèria de sectors productius i d'internacionalització. Els projectes que arriben el mínim exigit es prioritzaran per ordre d'entrada.

 

- En un termini màxim de 10 dies naturals des de la data de recepció de la sol·licitud al Punt d'Acceleració a la Inversió o, si escau, des de la seua esmena, aquest revisarà i valorarà que el projecte d'inversió o de reinversió empresarial presentat compleix els requisits exigits.

 

Després d'això, redactarà la proposta de resolució de qualificació com a projecte provisionalment prioritari, que s'elevarà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sectors productius i d'internacionalització, o la persona en qui delegue, per a la seua resolució dins d'aquest mateix termini.

 

- En cas que els criteris resulten insuficients o el compliment d'aquests no quede acreditat dins del termini, es dictarà la resolució denegatòria corresponent.

 

2n Com a projecte prioritari d'inversió

 

- Una vegada qualificat el projecte com a provisionalment prioritari es convocarà, en el termini màxim de 20 dies hàbils, la comissió tècnica específica d'inversions per a l'estudi inicial del projecte.

 

- Després d'aquest estudi i una vegada realitzades les consultes prèvies que es consideren oportunes, la direcció adjunta d'IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) en matèria d'internacionalització dictarà i elevarà, en el termini de 10 dies naturals, la proposta de resolució d'aprovació o de denegació de la qualificació del projecte com a prioritari a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sectors productius i d'internacionalització, o la persona en qui delegue, que resoldrà dins d'aquest mateix termini.

 

- La resolució d'aprovació o de denegació d'un projecte com a prioritari únicament tindrà efectes en l'acceleració dels seus tràmits i no prejutja el sentit dels diferents actes administratius que comporte la tramitació del projecte.

 

 

4. NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

 

La resolució d'aprovació o de denegació d'un projecte com a prioritari es notificarà a la persona interessada per mitjans electrònics, en els termes previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu.

 

 

5. SEGUIMENT DEL PROJECTE

 

El Punt d'Acceleració a la Inversió farà un seguiment exhaustiu del projecte en curs fins a la implementació efectiva d'aquest.

 

 

Criteris de valoració

 

Els projectes empresarials susceptibles de qualificació com a prioritaris d'inversió seran valorats per part del Punt d'Acceleració a la Inversió, sobre la base de la documentació presentada i d'acord amb els criteris aprovats i publicats anualment per la conselleria amb competències en matèria de sectors productius i d'internacionalització.

 

Els projectes que superen el mínim exigit es prioritzaran per ordre d'entrada.

 

 

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Obert durant tot l'any.

Documentació
A) Els sol·licitants (físics o jurídics) han de presentar, OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA TELEMÀTICA, la documentació següent: 1. Imprés de SOL·LICITUD de qualificació com a projecte prioritari d'inversió, degudament omplit i signat digitalment, segons el model normalitzat SOLCAPRI que figura com a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics...
Saber més

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Observacions

La resolució expressa posa fi a la via administrativa i s'hi pot interposar potestativament recurs de reposició davant de l'òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, o recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa...

Saber més