Ajudes per a inversions en obres i instal·lacions tècniques en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció (ESEMOB). Economia social (Sol·licitud, al·legacions, justificació i recurs)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2250833
|
Codi GVA: 20658
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió de subvencions per a d'inversions en obres i instal·lacions tècniques en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, a fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització de les empreses d'economia social, per mitjà d'una millora de la seua...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria d'ajudes seran ateses mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es 2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'un formulari de problemes tècnics i un altre de preguntes...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció. * EXCLUSIONS: estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) *Nº2023/2831, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023 (DOUE L, de 13/12/2023)

Requisits

1. Amb caràcter general, les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els següents requisits, amb referència a la data de la seua sol·licitud: a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions: - Es tramitarà amb subjecció al règim de...
Saber més
Criteris de valoració
1. Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions es tindran en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ i altres previsions contingudes en l'article 5 de l'Orde 11/2019 i també el que es disposa en el seu article 6.6. 2....
Saber més
Òrgans de tramitació
- La direcció general competent en matèria de foment de l'economia social.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL Dia 17/05/2024 FINS AL Dia 31/05/2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en el DOGV núm. 9850, de data 16/05/2024).

Documentació
1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): - Llevat que una altra cosa es determine en l'Orde de bases...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT ELECTRÒNIC. 2. Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica qualificada i avançada basats en certificats electrònics...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. De no fer-ho, l'Administració suposarà que ha desistit en la seua sol·licitud. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà...

  Saber més
  Forma de presentació

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Vosté pot formular al·legacions i aportar documents DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya "Al·legació/Aportació" dins d'este mateix procediment.

  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS, a comptar de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. QUANTIA La quantia de la subvenció es determinarà mitjançant l'aplicació d'un percentatge màxim sobre l'import subvencionable de la inversió realitzada, sense que puga superar cap dels límits determinats en l'article 19.2 de l'Ordre 11/2019. 2. LÍMITS Aquestes ajudes s'han d'ajustar als...
  Saber més
  Obligacions
  Vegeu l'article 9 de l'Ordre 11/2019.
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

  Saber més
  Òrgans resolució
  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, s'efectuen delegacions en la persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l'economia social.
  Sancions
  Vegeu el que preveu l'article 9.3 de l'Ordre 11/2019.

  Desistiment

  Descripció

  Amb este tràmit vosté pot desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. Si la normativa ho permet, en un altre moment podrà vosté exercir el seu...

  Saber més
  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Descripció

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra esta l'interessat podrà optar entre interposar: - Potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú - O bé impugnar-la directament davant la...

  Saber més
  Forma de presentació

  Renúncia

  Descripció

  En la renúncia s'abandona definitivament l'acció i per tant el dret que es pretén fer valdre a través d'aquella, per la qual cosa la pretensió no podrà tornar a ser exercitada. L'Administració acceptarà la renúncia, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten...

  Saber més
  Forma de presentació