Beques per a la realització de pràctiques professionals de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, en matèria de TREBALL i RELACIONS LABORALS. Treball.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2260452
|
Codi GVA: 20696
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 15-12-2022

Fins 30-12-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Participar en la convocatòria de HUIT beques, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de pràctiques professionals en matèria de treball i relacions labores, que tenen per objecte donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional de les persones seleccionades, i en particular, formar en els aspectes essencials de l'acció administrativa en matèria de treball, en l'àmbit de les competències i funcions de la Direcció General competent en eixa matèria, durant els exercicis 2023 i 2024, amb la següent distribució:

 

- DUES beques a ALACANT (en les dependències del Servei Territorial de Treball d'Alacant)

 

- UNA beca a CASTELLÓ DE LA PLANA (en les dependències del Servei Territorial de Treball de Castelló de la Plana)

 

- CINC beques a VALÈNCIA, en les quals s'inclou la corresponent al Grau en informació i documentació

(en les dependències de la Direcció General competent en matèria de Treball i del Servei Territorial de Treball de València)

 

 

 

Sobre aquest tema:

 

1) La DIRECCIÓ TÈCNICA, SUPERVISIÓ I TUTORIA de les beques s'exercirà:

 

- Per la persona titular de la subdirecció general amb competències en matèria de treball, o persona que la substituïsca per a les beques que es desenvolupen en les dependències de la Direcció General competent en eixa matèria.

 

- I per les persones titulars dels Serveis Territorials de Treball de Valencia, Alacant i Castelló, per a les beques que es desenvolupen en les seues respectives dependències.

 

 

2) DURADA de les beques

 

- El període inicial de durada de cada beca serà de 12 MESOS comptats des de la data que s'indique en la resolució de concessió, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

 

- El període de durada podrà prorrogar-se, sense que calga una nova convocatòria, durant un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària adequada i suficient, i l'exercici de l'activitat ques'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
15-12-2022 al 30-12-2022
Observacions

 

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'aquesta convocatòria de beques s'atendran mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgtrabajobl@gva.es

 

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta:

 

. Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

 

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

 

1. Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria han de reunir els requisits següents, al final del termini de presentació de sol·licituds:

 

a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.

 

b) No tindre més de 35 anys.

 

c) Estar en possessió de la titulació oficial universitària de GRAU EN DRET, DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS, LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DEL TREBALL, GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS I/O GRAU EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ, expedida o homologada per les autoritats espanyoles corresponents. El termini màxim transcorregut des de la seua finalització serà de cinc anys.

 

c) No haver sigut beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

 

e) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant, LGS).

 

f) No estar afectada per cap malaltia o incapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. Sense perjudici d'això, les persones amb incapacitat en les quals no concórrega aquest impediment, podran al·legar aquesta condició a l'efecte de dirimir possibles empats.

 

 

2. EXCLUSIONS:

 

No poden optar a una beca les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que concórreguen a la mateixa beca o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

 

 

3. INCOMPATIBILITATS:

 

- L'obtenció d'aquestes beques és incompatible amb l'acompliment de qualsevol altra beca o pràctica professional, així com amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació o impedisca el compliment de les obligacions derivades del normal desenvolupament d'aquesta.

 

- La persona beneficiària ha de comunicar a l'òrgan concedent, només es conega, l'obtenció d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

 

1. PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes beques:

 

- S'inicia d'ofici, mitjançant la publicació en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la Resolució de convocatòria, dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria de treball.

 

- L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la direcció general competent en matèria de treball.

 

- Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.

 

 

2. PRESENTACIÓ EXCLUSIVAMENT I OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i el currículum segons els models normalitzats en formulari web disponibles en el tràmit telemàtic, en el termini establit en la resolució de convocatòria.

 

 

3. ESMENA

 

- Si la sol·licitud presentada dins del termini no reunira els requisits indicats en la convocatòria o no s'aportara alguna de la documentació exigida, la Direcció General competent en matèria de treball requerirà la persona interessada per a l'esmena en el termini màxim de deu dies hàbils, i se li indicarà que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.

 

- Aquesta esmena també S'HA DE REALITZAR DE MANERA ELECTRÒNICA, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit de la Guia PROP denominat "Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat" (vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats").

 

 

4. COMISSIÓ AVALUADORA: LLISTA PROVISIONAL, ENTREVISTA, LLISTA DEFINITIVA I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

 

* Nota: vegeu la informació publicada sobre aquest tema en l'apartat "Beques professionals" de l'àrea de Treball de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç directe en apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

- L'avaluació de les sol·licituds, a la vista de l'expedient i aplicant els criteris de valoració, la realitzarà la comissió avaluadora prevista en l'article 7 de l'Ordre 22/2017, que estarà integrada en aquest cas pels membres assenyalats en el resolc nové de la resolució de convocatòria.

 

- LLISTA PROVISIONAL: a la vista dels mèrits al·legats, la Comissió Avaluadora els valorarà i elaborarà una relació o llista provisional de puntuacions de persones aspirants, ordenada en ordre decreixent d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació i de conformitat amb el que estableix l'Ordre 22/2017.

 

A continuació, la publicarà en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet (https://sede.gva.es) i concedirà un termini de 10 dies hàbils a les persones interessades per a la formulació d'al·legacions, que han de dirigir a la Comissió Avaluadora.

 

Les al·legacions s'han de presentar telemàticament, per a la qual cosa han d' utilitzar el tràmit esmentat de la Guia PROP denominat "Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat." (vegeu enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats").

 

- ENTREVISTA: la Comissió Avaluadora, després de l'anàlisi de les al·legacions presentades, elaborarà una llista definitiva, que contindrà la relació ordenada de persones admeses i excloses i procedirà a convocar a l'ENTREVISTA en els termes recollits en l'article 8 de l'Ordre 22/2017.

 

- LLISTA DEFINITIVA: realitzada l'entrevista i conclosa la selecció, es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat la llista ordenada de les persones aspirants i s'atorgarà un nou període d'al·legacions de deu dies hàbils. Les al·legacions s'han de presentar de manera telemàtica utilitzant el tràmit indicat de la Guia PROP.

 

- Transcorregut aquest període, la Comissió Avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elaborarà i remetrà a l'òrgan concedent una PROPOSTA MOTIVADA DE RESOLUCIÓ, que ha de contindre:

 

a) La llista de persones beneficiàries i una o diverses borses de reserva, constituïdes per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques i prioritzades per ordre decreixent de puntuació, per a cobrir les vacants que pogueren produir-se durant el període de vigència d'aquestes.

 

b) I, així mateix, una relació de les persones aspirants les sol·licituds de les quals hagen sigut desestimades, amb la indicació de les causes que han motivat la denegació, així com de les que hagen desistit.

 

 

5. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

L'òrgan instructor requerirà les persones que figuren com a beneficiàries en la proposta de resolució perquè, en el termini màxim de deu dies, realitzen el tràmit telemàtic denominat "Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat.", en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació.

(Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Procediments relacionats")

 

 

6. RESOLUCIÓ

 

- La facultat per a resoldre la concessió d'aquestes beques correspon a la persona titular de la Conselleria competent en matèria de treball, si bé per l'Ordre 22/2017 s'ha delegat en la persona titular de la direcció general amb competències en aquesta matèria, que la dictarà a la vista de la proposta motivada de resolució formulada per la Comissió Avaluadora.

 

- Aquesta resolució de concessió ES PUBLICARÀ:

 

a) En el DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV), amb l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques atorgades, les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes.

Aquesta publicació produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

 

b) També s'inserirà la informació corresponent en la SEU ELECTRÒNICA o el portal institucional DE LA GENERALITAT (https://sede.gva.es).

 

c) I, en aplicació dels principis de publicitat, transparència, accés a la informació pública i bon govern, també es publicarà en la BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS i en la PÀGINA WEB* DE LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA DE TREBALL.

* Vegeu en concret l'apartat "Beques professionals" de l'àrea de Treball d'eixa pàgina web, l'enllaç directe al qual s'inclou en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

- EL TERMINI MÀXIM PER A DICTAR I PUBLICAR LA RESOLUCIÓ de concessió d'aquestes beques serà de TRES MESOS, a comptar de l'endemà de la publicació en extracte de la Resolució de convocatòria en el DOGV, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú.

 

- Finalitzat aquest termini màxim sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

 

- En el cas que quedara deserta alguna de les beques, l'òrgan competent per a resoldre podrà assignar-la a les altres dependències.

 

 

IMPORTANT:

 

- ESTAT DE TRAMITACIÓ DE LA BECA

 

Per a consultar l'estat de tramitació del procediment, vegeu:

. L'enllaç directe al tràmit de consulta disponible en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" d'aquest tràmit.

. I l'enllaç directe al apartat "Beques professionals" de l'àrea de Treball de la pàgina web de la Conselleria competent en matèria de treball i, específicament, al seu subapartat "Fase de tramitació" (disponibles tots dos en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

- PUBLICACIÓ DE RELACIONS I LLISTES

 

La publicació de les relacions i llistes esmentades s'ha s'efectuarà:

. En la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es)

. Així com en la pàgina web de la Conselleria competent en matèria de treball (en concret en l'apartat "Beques professionals" de l'àrea de Treball d'eixa pàgina web, l'enllaç directe al qual s'inclou en apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

- RENÚNCIA

 

Vegeu l'enllaç directe al tràmit per a presentar una renúncia a una beca de pràctiques professionals adjudicada per la Generalitat, disponible en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" d'aquest tràmit.

 

 

Criteris de valoració

 

Els mèrits de les persones sol·licitants de la beca es baremaran segons els següents criteris establits en l'article 8.1 de l'Ordre 22/2017 i les especificacions contingudes en la Resolució de convocatòria:

 

a) FORMACIÓ ACADÈMICA: fins a un màxim de 13 punts.

 

1. Expedient acadèmic: fins a un màxim de 10 punts.

La puntuació assignada a l'expedient acadèmic de la titulació coincidirà amb la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic, segons el certificat emés pel centre on s'hagen cursat els estudis, i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.

 

Per al cas de titulacions universitàries, quan la ponderació s'haja realitzat amb un sistema de puntuació de 0-4, s'aplicarà el que disposen els articles 4 i 5 de l'article 13 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o per la normativa que els substituïsca.

 

2. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió, fins a un màxim de 3 punts, conformement al detall següent:

- Doctorat: 2 punts.

- Altres llicenciatures o graus: 1 punt.

- Altres diplomatures: 0,50 punts.

 

 

b) CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ: fins a un màxim de 2,50 punts.

 

1. Coneixement general, fins a un màxim d'1 punt: es valoraran únicament els títols i certificats oficials de coneixement de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o homologats o equivalents, d'acord amb els nivells establits en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, conforme a la següent escala, i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat:

- nivell A2 de coneixement de valencià (oral): 0,2 punts.

- nivell B1 de coneixement de valencià (elemental): 0,4 punts.

- nivell B2 de coneixement de valencià : 0,6 punts.

- nivell C1 de coneixement de valencià (mitjà): 0,8 punts.

- nivell C2 de coneixements de valencià (superior): 1 punt.

 

2. Coneixements especialitzats, fins a un màxim d'1,50 punt: es valoraran les següents especialitats, a raó de 0,5 punts cada una:

 

- Correcció de textos

- Llenguatge en els Mitjans de comunicació

- Llenguatge administratiu

 

 

c) CONEIXEMENT D'IDIOMES DE LA UNIÓ EUROPEA: fins a un màxim d'1 punt, per a la qual cosa es valorarà cada nivell superat de l'A2, B1, B2, C1 i C2, d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües amb 0,20 punts.

 

Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, les universitats, els ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat a, no es podrà computar també en aquest apartat.

 

 

d) CURSOS DE FORMACIÓ RELACIONATS AMB L'OBJECTE DE LA BECA: fins a un màxim de 4 punts.

 

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, conformement a l'escala següent:

- De 200 o més hores: 3,00 punts

- De 100 o més hores: 2,00 punts

- De 75 o més hores: 1,50 punts

- De 50 o més hores: 1,00 punt

- De 25 o més hores: 0,50 punts

- De 15 o més hores: 0,20 punts

 

Els cursos als quals haja assistit la persona interessada o que aquesta haja impartit s'han d'acreditar mitjançant la documentació que certifique que eren part de l'oferta formativa d'organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran per una sola vegada, amb independència d'haver cursat o impartit successives edicions del mateix curs. En cap cas es puntuaran en el present subapartat els cursos als quals es refereixen els anteriors apartats b) i c) d'aquest barem.

 

 

e) ALTRES MÈRITS: fins a un màxim de 2 punts.

 

Es valoraran els següents mèrits sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats:

 

1. Màster universitari en l'àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social o de la Informació i Documentació, que complisca els requisits de l'article 15 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, amb 1,5 punts.

 

2. Altres mèrits relacionats amb l'objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 0,50 punts.

Es valoraran les publicacions d'articles relacionats amb l'objecte de la convocatòria.

 

 

f) ENTREVISTA: fins a un màxim de 7,5 punts.

 

Una vegada efectuada la valoració dels mèrits dels apartats anteriors, la Comissió Avaluadora convocarà les persones aspirants a una entrevista que versarà sobre els coneixements de la matèria objecte de les beques, les habilitats i les aptituds de les persones candidates.

 

Per acord de la comissió avaluadora, es podrà convocar a l'entrevista un nombre màxim d'aspirants o els que superen una nota mínima en els apartats anteriors d'aquest barem. Igualment, establirà els criteris de ponderació que s'utilitzaran per a determinar la puntuació de cada persona aspirant entrevistada. Aquests criteris es faran públics a través de l'anunci pel qual se'ls cite a l'entrevista.

 

 

 

PUNTUACIÓ TOTAL:

 

EL MÀXIM de puntuació total que poden obtindre les persones aspirants, d'acord amb la resolució de convocatòria, serà de 30 PUNTS, dels quals 22,5 punts corresponen a la puntuació màxima dels apartats a) al e) de l'article 8.1 de l'Ordre 22/2017 i 7,5 punts a l'apartat f), entrevista, del mateix article.

 

 

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

 

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 15 DE DESEMBRE de 2022 FINS Al dia 30 DE DESEMBRE de 2022, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria i el seu Extracte, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9482, de 01/12/2022).

 

 

 

 

Documentació
1. Les persones aspirants a obtindre una beca han de presentar, EXCLUSIVAMENT PER VIA ELECTRÒNICA, UNA SOL·LICITUD I EL SEU CURRÍCULUM, segons els models normalitzats en formulari web disponibles en el tràmit telemàtic corresponent a aquestes beques. En la sol·licitud de la beca, s'han...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i del currículum NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a la presentació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de TRES MESOS, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria, sense perjudici que es puga ampliar en els termes previstos per la normativa reguladora del procediment administratiu comú. Conclòs aquest termini sense...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. IMPORT - Les beques estan dotades cada una amb 1.120,19 euros bruts mensuals, que es revisaran d'acord amb el que es disposa en la resolució a la qual fa referència l'article 17.1 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. Sobre l'import...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Vegeu el que preveu sobre aquest tema l'article 17 de l'Ordre 22/2017.
  Observacions

  La Resolució de concessió d'aquestes beques posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en extracte en el DOGV, o bé,...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La facultat per a resoldre la concessió d'aquestes beques correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de treball i relacions laborals, si bé per l'Ordre 22/2017 s'ha delegat en la persona titular de la direcció general amb competències en aquesta matèria.