Detall de Procediment

Subvencions de Turisme Comunitat Valenciana en règim de concessió directa a entitats i associacions establits com a beneficiaris en les línies de subvenció nominativa de les previstes en la Llei 9/2022, mitjançant resolució o, si escau, conveni.

Codi SIA: 2262726
Codi GUC: 20712
Organisme: TURISME COMUNITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: OBERT
(01-01-2023
31-12-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

La finalitat d'aquest procediment és l'articulació d'una subvenció, mitjançant resolució o, si escau, conveni, entre Turisme Comunitat Valenciana i cadascuna de les entitats i associacions establides com a beneficiaris en les línies de subvenció nominativa previstes en la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023, Tom IV. Sector Públic Instrumental de la Generalitat, FP 7 de l'entitat 0022 "Turisme Comunitat Valenciana", en manera de concessió directa, a fi de canalitzar aquestes subvencions.

Observacions

-Aquestes subvencions estan previstes nominativament en la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023. Les despeses subvencionables seran aquelles despeses especificades en la línia de subvenció nominativa de les previstes en la Llei 9/2022, necessaris per a la posada en marxa i execució de les actuacions recollides en aquesta. No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns o serveis, llevat que s'acredite documentalment que forma part del cost de l'activitat a desenvolupar per l'entitat o associació beneficiària, i que no és susceptible de recuperació o compensació, i, en aquest cas, s'haurà d'acreditar la no-subjecció o exempció d'aquest impost o la no deducció de l'IVA suportat en l'adquisició de béns i serveis. En el cas que s'haguera transferit o compensat parcialment o no deduïsca cap percentatge de les quotes d'IVA suportades, haurà de presentar una declaració responsable efectuada per la persona que ostente la representació legal, per mitjà de la qual s'acredite no tindre dret a practicar deduccions per les quotes d'IVA que puga suportar. Així mateix, presentarà certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària en què acreditarà que no liquida IVA, o ben certificat de situació censal i obligacions. Es regula la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat beneficiaria, per la qual cosa el seu règim jurídic és l'establit amb aquest objecte en els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i desenvolupats en el seu Reglament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; i queda subsumit aquest cas en el supòsit de subvenció en règim de concessió directa previst en l'article bàsic 22.2.a) de l'esmentada Llei 38/2003 i en el correlatiu article 168.1.a) de la referida Llei 1/2015, en tant es tracta de subvenció prevista nominativament en la Llei de Pressupostos de la Generalitat. CONVENI - Quant a la seua tramitació i formalització es regeix pel decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, i per la normativa bàsica continguda en el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. TRAMITACIÓ ANTICIPADA DE SUBVENCIONS La possibilitat de tramitació anticipada ve prevista en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions en els articles 41 i 167: Es permet la tramitació de l'expedient sempre que existisca crèdit adequat i suficient en el projecte de Llei de pressupostos en cas que haja sigut presentat per a la seua aprovació per les Corts corresponents a l'exercici següent. La tramitació anticipada podrà arribar, com a màxim, al moment immediatament anterior a l'adquisició del compromís de despesa. En l'expedient s'haurà d'incloure una clàusula suspensiva indicant que queda condicionada a l'efectiva existència de crèdit adequat i suficient una vegada aprovat el pressupost de la Generalitat corresponent a l'exercici al qual s'haja de realitzar la despesa.

Requisits

- L'entitat o associació no ha de trobar-se incursa en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions segons el que s'estableix en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - L'entitat o associació ha de complir amb el que s'estableix en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Aquestes ajudes no són compatibles amb les ajudes que convoque Turisme Comunitat Valenciana via concurrència competitiva per al mateix objecte i beneficiari. - Encara que les subvencions nominatives regulades en aquest procediment són compatibles amb altres determinades per a la mateixa finalitat convocades per altres administracions o ens públics o privats nacionals o internacionals, en cap cas l'import global de la subvenció unit a l'unes altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional pot superar el cost de l'activitat subvencionada. - Les actuacions que se subvencionen en el marc d'aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat amb anterioritat en el dia 1 de gener de 2023. - La no-presentació per via telemàtica serà causa d'inadmissió. - Que les condicions per a ser beneficiari es mantinguen fins al moment del pagament de la subvenció. Només en el cas de convenis: Els convenis hauran d'ajustar-se, en la seua preparació, subscripció i execució, a la normativa de convenis en l'àmbit de la Generalitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

- Únicament les entitats i associacions previstes en la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023, tom IV. Sector públic instrumental de la Generalitat, FP 7 de l'entitat 0022, Turisme Comunitat Valenciana, en concessió directa. -El procediment s'iniciarà bé d'ofici per Turisme Comunitat Valenciana com centre gestor del crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció, bé a instàncies de l'interessat, i acabarà amb la resolució de concessió o el conveni.

Normativa del procediment

 • Text consolidat de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147 de 20/06/1985).
 • Text consolidat de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal (BOE núm. 164 de 10/07/2003).
 • Text consolidat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03 2003).
 • Text consolidat del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176 de 25/07/2006).
 • Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOGV núm. 7379 de 13/10/2014).
 • Text consolidat de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464 de 12/02/2015).
 • Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8014, de 04/04/2017).
 • Texto consolidado de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. «BOE» núm. 236, de 02/10/2015.
 • Text consolidat de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236 de 02/10/2015).
 • Llei 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023. (DOGV Num. 9502 de 31.12.2022)

Termini

En el cas de conveni subscrit, produirà efectes des del moment de la seua signatura, fins a la finalització de les actuacions previstes en aquest, i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2023. En el cas de línia nominativa mitjançant resolució de subvenció, produirà efectes a partir de l'endemà a la seua publicació en el DOGV fins a la finalització de les actuacions en la mateixa prevista. No obstant això, les despeses subvencionables es poden haver realitzat des de l'1 de gener de 2023. El termini per a la presentació de la justificació de les actuacions finalitza el 31 de desembre de 2023.

Documentació

Tant si el procediment s'inicia d'ofici per Turisme Comunitat Valenciana (l'entitat o associació ha de rebre una notificació de Turisme Comunitat Valenciana amb el seu número d'expedient) com si el procediment s'inicia a instàncies d'entitat o associació, l'entitat o associació beneficiària haurà d'aportar per via electrònica els formularis requerits degudament emplenats i signats electrònicament per la persona representant legal de l'entitat o associació. 1. FASE D'INICI - Model de sol·licitud per a la realització d'actuacions en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana. - Model de declaracions responsables - Model de domiciliació bancària (només en cas de nou perceptor o modificació de dades bancàries ja existents en TCV) 2. FASE DE JUSTIFICACIÓ - Memòria - Compte justificatiu

Presentació

Telemàtica
Forma de presentació de sol·licituds: La presentació de la sol·licitud i de la documentació a aportar amb aquesta per a l'obtenció de l'ajuda es realitzarà obligatòriament de manera electrònica, conforme estableix per a les persones jurídiques l'article 14.2 i per a les persones físiques l'article 14.3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara en avant LPACAP). L'accés a la tramitació telemàtica pot fer-se, a través de: - En la Seu Electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es/va/ - En l'enllaç tramitar amb certificat d'aquest mateix tràmit. - A més en l'assistent telemàtic https://formulariosturisme.gva.es , també hi haurà un enllaç a la tramitació electrònica per a poder presentar la sol·licitud i documentació requerida. L'entitat o associació trobarà les instruccions per a realitzar la tramitació electrònica de la seua sol·licitud d'ajudes, en el següent enllaç d'internet: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/instrucciones_etramitacion.html La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, utilitzant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la Seu electrònica de la Generalitat. No és possible descarregar ni emplenar cap dels formularis que es generen en https://formulariosturisme.gva.es fora del circuit previst o el sistema NO permetrà pujar la documentació a la plataforma de tramitació. Per a accedir a les notificacions telemàtiques: 1. Accedir a La meua àrea personal en l'enllaç https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca 2. Llegir la notificació enviada. 3. En cas d'haver d'esmenar, accedisca al tràmit genèric d'aportació de documentació esmena disponible en l'enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20174

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Quan el procediment s'inicie d'ofici per Turisme Comunitat Valenciana: L'entitat o associació ha de rebre una notificació de Turisme Comunitat Valenciana amb el seu número d'expedient. Una vegada rebuda la notificació, l'entitat o associació beneficiària haurà d'aportar per via electrònica els formularis requerits degudament emplenats i signats electrònicament per la persona representant legal de l'entitat o associació. 2. Procediment iniciat a instàncies d'entitat o associació. 3. FORMULARIS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR en tots dos casos Nota: Tots els formularis s'han d'emplenar i signar electrònicament pel representant legal de l'entitat o associació beneficiària d'una línia de subvenció nominativa de les previstes en la Llei de 9/2022. La documentació requerida per a aquestes ajudes es divideix en formularis normalitzats i documents en format lliure. La generació dels formularis es fa per dues vies: 1. Formularis que es generen OBLIGATÒRIAMENT des de l'assistent telemàtic disponible en l'enllaç https://formulariosturisme.gva.es, que són: - Sol·licitud per a la realització d'actuacions en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana. - Formulari de Declaracions responsables b. Formulari en format pdf accessible des del tràmit, que cal descarregar, emplenar, signar mitjançant mitjans electrònics: - Model de domiciliació bancària de Turisme Comunitat Valenciana, segons formulari normalitzat disponible en l'enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/in/25558_es.pdf 2. Documents en format lliure Memòria de les actuacions que es desenvoluparan dins de la línia de col·laboració. Compte justificatiu que ha d'acompanyar l'informe de la persona o entitat auditora. 3. GENERACIÓ DE FORMULARIS Els formularis es generen en l'aplicació https://formulariosturisme.gva.es , en entrar en l'aplicació s'ha de seleccionar el botó de SUBVENCIONS PER LÍNIES NOMINATIVES.

òrgans de tramitació

Àrea de Màrqueting i Producte Turístic Àrea de Competitivitat Turística Àrea de Formació Turística

Obligacions

Incorporar, en tots els suports que es duguen a terme, els elements comuns de la campanya de promoció turística de la Comunitat Valenciana, que facilita Turisme Comunitat Valenciana. Igualment, es facilitarà la marca l'Exquisit Mediterrani, en combinació amb la marca Comunitat Valenciana, per a incorporar-les en tots els suports de comunicació vinculats amb el producte gastronòmic, d'acord amb el manual d'aplicació de la marca esmentada, així com la marca Mediterranew Musix, en combinació amb la marca Comunitat Valenciana, per a incorporar-les en tots els suports de comunicació vinculats amb el producte musical.

Observacions

Pel que fa a la resolució de la qüestió o qüestions litigioses, que puguen sorgir respecte del conveni, s'han de sotmetre, si no s'arriba a solució o acord, als òrgans jurisdiccionals competents en matèria contenciosa administrativa de la ciutat de València.

Quantia i cobrament

QUANTIA DE L'AJUDA - Vegeu els imports per a cada entitat o associació en la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023, tom IV. Sector públic instrumental de la Generalitat, FP 7 de l'entitat 0022,"Turisme Comunitat Valenciana". PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ MITJANÇANT LÍNIA NOMINATIVA - Els pagaments corresponents a les aportacions de Turisme Comunitat Valenciana es faran efectius després de la comprovació, pels serveis competents de Turisme Comunitat Valenciana, del compte justificatiu que ha d'acompanyar l'informe de la persona o entitat auditora. - En el cas que l'import justificat fora inferior a la subvenció que es preveja en la línia de subvenció nominativa de les previstes en la Llei 9/2022, o es produïra la concurrència d'altres ajudes que pogueren superar el cost de les actuacions, l'aportació de Turisme es minorarà en la quantia corresponent. - Les quantitats que haja de satisfer Turisme Comunitat Valenciana es pagaran mitjançant una transferència bancària al compte assenyalat a aquest efecte per l'entitat o associació beneficiària, una vegada executada l'actuació objecte de la línia de subvenció nominativa prevista en la Llei 9/2022 de la subvenció i complides les obligacions, les condicions i els tràmits establits en aquesta. - En el cas de línia nominativa mitjançant conveni de col·laboració subscrit, quedarà resolt, en el cas que no tingueren lloc les actuacions previstes. Així mateix, aquest conveni quedarà resolt per mutu acord de les parts i per l'incompliment, per qualsevol d'aquestes, de les estipulacions que es preveuen. - En el cas de línia nominativa mitjançant resolució de subvenció, quedarà sense efecte, en el cas que no tingueren lloc les actuacions previstes, en el cas que no s'acceptara en el termini establit per a això, o pel *desestimiento o per l'incompliment de les estipulacions previstes en aquesta. - En el cas d'incompliment total o parcial de les seues obligacions per part de l'entitat o associació beneficiària, estarà obligada a reintegrar a Turisme Comunitat Valenciana les quantitats percebudes i no aplicades correctament a les finalitats de la línia de subvenció nominativa de la previstes en la Llei 9/2022, sense perjudici de l'aplicació, a més, del que es disposa per a aquests supòsits de l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, quant a les causes d'incompliment de l'objecte de la línia de subvenció nominativa de les previstes en la Llei 9/2022. - L'incompliment del termini de presentació de la documentació justificativa o l'omissió de la documentació preceptiva, podrà així mateix produir la resolució de la subvenció en el cas que, requerida l'esmentada documentació per Turisme Comunitat Valenciana, no es produïsca la seua presentació en un termini de deu dies des que siga efectuat el requeriment per part de Turisme Comunitat Valenciana. Si l'adequat compliment de l'objecte de la línia de subvenció nominativa de les previstes en la Llei 9/2022 no aconsegueix com a mínim un 30% de la seua execució, Turisme Comunitat Valenciana revocarà la subvenció i l'entitat beneficiària no tindrà dret a rebre l'import del percentatge realitzat per a tractar-se d'un mínim indispensable per a percebre parcialment i proporcionalment la subvenció.

Òrgans resolució

Resol la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana

Esgota via administrativa