Subvencions de Turisme Comunitat Valenciana en règim de concessió directa a entitats i associacions establits com a beneficiaris en les línies de subvenció nominativa de les previstes en la Llei 8/2023, mitjançant resolució o, si escau, conveni

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Codi SIA: 2262726
|
Codi GVA: 20712
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-01-2024

Fins 31-12-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La finalitat d'aquest procediment és l'articulació d'una subvenció, mitjançant resolució o, si escau, conveni, entre Turisme Comunitat Valenciana i cadascuna de les entitats i associacions establides com a beneficiaris en les línies de subvenció nominativa previstes en la Llei 8/2023, de 27 de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-01-2024 al 31-12-2024
Observacions

-Estes subvencions estan previstes nominativament en la Llei 8/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 

- Les despeses subvencionables seran aquelles despeses especificades al conveni, necessaris per a la posada en marxa i execució de les actuacions recollides a este.

 

No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns o servicis, llevat que s'acredite documentalment que forma part del cost de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària, i que no és susceptible de recuperació o compensació, i, en este cas, s'haurà d'acreditar la no-subjecció o exempció d'este impost o la no deducció de l'IVA suportat en l'adquisició de béns i servicis. En el cas que s'haguera transferit o compensat parcialment o no deduïsca cap percentatge de les quotes d'IVA suportades, haurà de presentar una declaració responsable efectuada per la persona que ostente la representació legal, per mitjà de la qual s'acredite no tindre dret a practicar deduccions per les quotes d'IVA que puga suportar. Així mateix, presentarà certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària en què acreditarà que no liquida IVA, o ben certificat de situació censal i obligacions.

 

- Es regula la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat beneficiaria, per la qual cosa el seu règim jurídic és l'establit amb este objecte en els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i desenvolupats en el seu Reglament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com el que establix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; i queda subsumit este cas en el supòsit de subvenció en règim de concessió directa previst en l'article bàsic 22.2.a) de l'esmentada Llei 38/2003 i en el correlatiu article 168.1.a) de la referida Llei 1/2015, en tant es tracta de subvenció prevista nominativament en la Llei de Pressupostos de la Generalitat.

 

CONVENI

 

- Quant a la seua tramitació i formalització es regix pel decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, i per la normativa bàsica continguda en el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

TRAMITACIÓ ANTICIPADA DE SUBVENCIONS

 

 

La possibilitat de tramitació anticipada ve prevista en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions en els articles 41 i 167:

 

Es permet la tramitació de l'expedient sempre que existisca crèdit adequat i suficient en el projecte de Llei de pressupostos en cas que haja sigut presentat per a la seua aprovació per les Corts corresponents a l'exercici següent. La tramitació anticipada podrà arribar, com a màxim, al moment immediatament anterior a l'adquisició del compromís de despesa. En l'expedient s'haurà d'incloure una clàusula suspensiva indicant que queda condicionada a l'efectiva existència de crèdit adequat i suficient una vegada aprovat el pressupost de la Generalitat corresponent a l'exercici al qual s'haja de realitzar la despesa.

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

- Únicament les entitats i associacions previstes en la Llei 8/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, tom IV. Sector públic instrumental de la Generalitat, FP 7 de l'entitat 0025, Turisme Comunitat Valenciana, en concessió directa.

 

-El procediment s'iniciarà bé d'ofici per Turisme Comunitat Valenciana com centre gestor del crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció, bé a instàncies de l'interessat, i acabarà amb la resolució de concessió o el conveni.

Requisits

- L'entitat o associació no ha de trobar-se incursa en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions segons el que s'estableix en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

- L'entitat o associació ha de complir amb el que s'estableix en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

- Aquestes ajudes no són compatibles amb les ajudes que convoque Turisme Comunitat Valenciana via concurrència competitiva per al mateix objecte i beneficiari.

 

- Encara que les subvencions nominatives regulades en aquest procediment són compatibles amb altres determinades per a la mateixa finalitat convocades per altres administracions o ens públics o privats nacionals o internacionals, en cap cas l'import global de la subvenció unit a l'unes altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional pot superar el cost de l'activitat subvencionada.

 

- Les actuacions que se subvencionen en el marc d'aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat amb anterioritat en el dia 1 de gener de 2024.

 

- La no-presentació per via telemàtica serà causa d'inadmissió.

 

- Que les condicions per a ser beneficiari es mantinguen fins al moment del pagament de la subvenció.

 

Només en el cas de convenis:

 

Els convenis hauran d'ajustar-se, en la seua preparació, subscripció i execució, a la normativa de convenis en l'àmbit de la Generalitat.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. El procediment s'inicia d'ofici per Turisme Comunitat Valenciana:

 

L'entitat o associació ha de rebre una notificació de Turisme Comunitat Valenciana amb el seu número d'expedient.

 

2. FORMULARIS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 

Durant la tramitació de l'expedient l'entitat o associació beneficiària haurà d'aportar per via electrònica els formularis requerits en cadascuna de les fases de tramitació de l'expedient degudament emplenats i signats electrònicament per la persona representant legal de l'entitat o associació.

 

Nota: Tots els formularis s'han d'emplenar i signar electrònicament pel representant legal de l'entitat o associació beneficiària d'una línia de subvenció nominativa de les previstes en la Llei 8/2023.

 

La documentació requerida per a estes ajudes es dividix en formularis normalitzats i documents en format lliure.

 

La generació dels formularis es fa per dues vies:

 

2. 1. Els formularis formularis que es generen OBLIGATÒRIAMENT des de l'assistent telemàtic disponible en l'enllaç https://formulariosturisme.gva.es, han de ser degudament emplenats i signats electrònicament pel representant legal de l'associació o entitat sol·licitant.

 

2.2. Formulari en format pdf accessible des del tràmit, que cal descarregar, emplenar, signar mitjançant mitjans electrònics.

 

2.3. Documents en format lliure:

 

*Projecte o memòria de les actuacions que es desenvoluparan dins de la línia de col·laboració.

 

*Compte justificatiu que ha d'acompanyar l'informe de la persona o entitat auditora, que contindrà:

-Memòria econòmica

-Memòria avaluativa

-Informe de l'auditor

-Certificat del secretari amb el vistiplau de la persona titular de la presidència de l'entitat o associació, amb

els requisits establits en l'instrument jurídic.

-Còpia de les factures i documents acreditatius del pagament.

Òrgans de tramitació

Formularis

Sol·licitud

Termini
Des de 01-01-2024 a 31-12-2024

En el cas de conveni subscrit, produirà efectes des del moment de la seua signatura, fins a la finalització de les actuacions previstes en este, i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2024.

 

En el cas de línia nominativa mitjançant resolució de subvenció, produirà efectes a partir de l'endemà de la notificació fins a la finalització de les actuacions en la mateixa prevista.

 

No obstant això, les despeses subvencionables es poden haver realitzat des de l'1 de gener de 2024.

 

El termini per a la presentació de la justificació de les actuacions finalitza el 31 de desembre de 2024.

Documentació
El procediment s'inicia d'ofici per *Turisme Comunitat Valenciana (l'entitat o associació ha de rebre una notificació de *Turisme Comunitat Valenciana amb el seu número d'expedient), l'entitat o associació beneficiària haurà d'aportar per via electrònica els formularis requerits degudament...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Forma de presentació de sol·licituds: La presentació de la sol·licitud i de la documentació a aportar amb esta per a l'obtenció de l'ajuda es realitzarà obligatòriament de manera electrònica, conforme establix per a les persones jurídiques l'article 14.2 i per a les persones físiques l'article...
Saber més

Resolució

Quantia i cobrament
QUANTIA DE L'AJUDA - Vegeu els imports per a cada entitat o associació en la Ley 8/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, tom IV. Sector públic instrumental de la Generalitat, FP 7 de l'entitat 0025,"Turisme Comunitat Valenciana". PROCEDIMENT DE...
Saber més
Obligacions
Incorporar, en tots els suports que es duguen a terme, els elements comuns de la campanya de promoció turística de la Comunitat Valenciana, que facilita Turisme Comunitat Valenciana. Igualment, es facilitarà la marca l'Exquisit Mediterrani, en combinació amb la marca Comunitat Valenciana, per a...
Saber més
Observacions

Pel que fa a la resolució de la qüestió o qüestions litigioses, que puguen sorgir respecte del conveni, s'han de sotmetre, si no s'arriba a solució o acord, als òrgans jurisdiccionals competents en matèria contenciosa administrativa de la ciutat de València.

Òrgans resolució
Resol la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana
Documentació
FASE DE JUSTIFICACIÓ: Compte justificatiu que ha d'acompanyar l'informe de la persona o entitat auditora, que contindrà: -Memòria econòmica -Memòria avaluativa -Informe de l'auditor -Certificat del secretari amb el vistiplau de la persona titular de la presidència de l'entitat o associació, amb...
Saber més