Tramitació de pagament voluntari de sancions estrictament pecuniàries i/o reconeixement de responsabilitat de tota mena d'infraccions a la normativa en matèria d'agricultura

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2985614
|
Codi GVA: 20744
Descarregar informació
Termini obert

Des de 14-02-2018

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Realitzar el tràmit per al pagament voluntari i/o reconeixement de la responsabilitat de sancions recollides en la normativa en matèria d'agricultura.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
14-02-2018
Observacions

- En el cas de responsabilitat solidària en la comissió dels fets, qui accedisca al tràmit i complisca tots els requisits recollits en aquest assumeix la responsabilitat sobre els fets, sense perjudici de les accions legals que assistisquen a qui realitza el tràmit i a tots els responsables solidaris assenyalats en el procediment sancionador de referència.

 

- El pagament voluntari de la sanció implica l'ingrés íntegre d'aquesta sense possibilitat de fraccionament o ajornament.

 

- La terminació del procediment sancionador pel pagament voluntari de la sanció NO AFECTA el relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

 

- El número d'expedient és el que figura com a tal en l'acord d'iniciació i s'ha d'indicar en les comunicacions amb l'administració.

 

- Quan les persones interessades estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però es presente la documentació de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.

 

- Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

 

- Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"->"Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient sancionador, hagen sigut assenyalades enaquest com a possibles responsables i estiguen interessades a realitzar el pagament voluntari de la sanció proposada en el si d'aquest, amb la reducció o les reduccions...

Saber més
Requisits

- Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o, si escau, representant acreditat d'aquesta en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

- Desistir de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció o renunciar-hi.

 

- Per al cas d'optar pel pagament voluntari, serà un requisit necessari que en el si de l'expedient sancionador hi haja una proposta de sanció únicament de caràcter pecuniari o que s'haja proposat, a més, una altra sanció de caràcter no pecuniari i aquesta última haja resultat improcedent, de manera que queda vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

Com es tramita

Procés de tramitació
Tramitació presencial (només per a persones físiques que no vulguen fer-la amb certificat digital): 1. Omplir i signar el formulari de sol·licitud que va rebre amb l'acord d'Iniciació, disponible, al seu torn, des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'adreça següent: 2....
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 14-02-2018

En qualsevol moment del procediment anterior a la resolució d'aquest.

Documentació
Únicament en tramitació presencial: 1. Imprés de sol·licitud que va rebre amb l'acord d'Iniciació, omplit i signat. En qualsevol cas, aquest formulari està disponible des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'adreça següent:...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

S'ha de presentar l'imprés de sol·licitud adjunt a l'Acord d'iniciació i la documentació pertinent, si n'hi ha, per registre d'entrada en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre:

 

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

No s'hi pot interposar cap recurs perquè és un requisit necessari per al tràmit, el desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, de conformitat amb el que disposa l'article 85.3 de la Llei 39/2015, d'1 de juliol, del procediment administratiu comú de...

Saber més