Detall de Procediment

Habilitació de centres formatius per a impartir cursos formatius referents a instal·lacions de protecció contra incendis. Modificació, cessament (baixa), comunicació d'inici i de fi de cursos, memòria anual. Indústria.

Codi SIA:: 2264063
Codi GVA:: 20779
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Possibilitar: 1) La presentació de la declaració responsable necessària per a l'OBTENCIÓ, PER CENTRES FORMATIUS, DE L'HABILITACIÓ PER A IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓ REFERENTS A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS per a obtindre la qualificació com a personal operari per a sistemes de protecció contra incendis, d'acord amb el punt 4t de l'apartat 3.c) de l'Annex III del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Aquesta declaració: - Ha de realitzar-se prèviament a l'exercici de l'activitat en el territori de la Comunitat Valenciana, davant l'òrgan directiu competent en matèria d'indústria de la Conselleria amb competències en eixa matèria. - Des del moment de la seua presentació habilita per a l'exercici de l'activitat en la Comunitat Valenciana per temps indefinit, sempre que es continuen complint els requisits establits en la normativa vigent i sense perjudici de les posteriors comprovacions que puga realitzar l'Administració competent. - En ella, la persona titular del centre, o el seu representant legal, manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits establits per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es comprometen a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent a aquest exercici. 2) I posteriorment: - En el seu cas, la presentació de la declaració responsable necessària per a comunicar tant les MODIFICACIONS que es produïsquen en relació amb les dades prèviament declarades, com el CESSAMENT (baixa) de l'activitat del centre formatiu. - La presentació de la COMUNICACIÓ D'INICI I DE FI DE CURSOS DE FORMACIÓ per a l'obtenció de la qualificació com a personal operari per a sistemes de protecció contra incendis. - La presentació de la MEMÒRIA ANUAL de les activitats formatives realitzades a la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació.

Requisits

Requisits

- Aquests centres hauran de complir els requisits establits en la Resolució de la Direcció General competent en matèria d'Indústria, per la qual es regula l'habilitació d'entitats per a impartir cursos de formació conduents a l'obtenció de la qualificació com a personal operari per a sistemes de protecció contra incendis, d'acord amb el punt 4t de l'apartat 3.c) de l'Annex III del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, i amb la Guia Tècnica d'aplicació de l'aquest Reglament, elaborada pel Ministeri competent en matèria d'Indústria. - Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones (físiques o jurídiques), o els seus representants, titulars de centres de formació en què desitgen impartir els cursos indicats en l'objecte d'este tràmit i complisquen els requisits que s'assenyalen a continuació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (BOE núm. 139, de 12/06/2017).
  • Annex C - Contingut dels cursos de formació específica de protecció contra incendis, de la Guia Tècnica d'aplicació del Reglament d'Instal·lacions de Proteción Contra Incendis (RIPCI)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb el que s'indica a continuació: A) Per a l'HABILITACIÓ: la declaració responsable ha de presentar-se AMB CARÀCTER PREVI a l'inici de l'activitat del centre formatiu. B) En cas de MODIFICACIÓ o CESSAMENT (baixa): la declaració responsable ha de presentar-se en el TERMINI DE 15 DIES des que es produïsca la modificació o el cessament de l'activitat. C) La comunicació d'INICI d'un curs: amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE 15 DIES al d'inici del curs de formació. D) La comunicació de FI d'un curs amb la relació d'alumnes que l'han superat: en el TERMINI DE 10 DIES des de la finalització del curs de formació. E) MEMÒRIA de les activitats formatives realitzades en la respectiva província: ANUALMENT dins del PRIMER TRIMESTRE de l'any.

Formularis documentació

1) Tant per a l'HABILITACIÓ, la MODIFICACIÓ o el CESSAMENT (baixa), haurà de presentar-se (telemàtica o presencialment, segons siga procedent, i marcant l'opció corresponent): - DECLARACIÓ RESPONSABLE (marcant en ella l'opció que corresponga), segons model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat DECINPIN. 2) En cas d'INICI d'un CURS haurà de presentar-se (telemàtica o presencialment, segons siga procedent): - COMUNICACIÓ d'INICI del curs de formació, detallant les dates i horaris del mateix i la relació d'alumnes/as, utilitzant per a això el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic, denominat NOTICPCI. 3) FINALITZAT un CURS haurà de presentar-se (telemàtica o presencialment, segons siga procedent): - COMUNICACIÓ de FI del curs amb la relació d'alumnes/as que l'han superat, segons model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat NOTFCPCI. 4) MEMÒRIA ANUAL Els centres de formació habilitats hauran de PRESENTAR ANUALMENT, dins del PRIMER TRIMESTRE de l'any, UNA MEMÒRIA de les activitats formatives realitzades en aqueixa província, especificant la metodologia d'ensenyament utilitzat (presencial, semi-presencial,etc.), així com el professorat encarregat de la seua impartició i llistat d'alumnes/as que han superat els programes formatius. * Nota: NO existeix model normalitzat de memòria anual.

Presentació

Presentació

Presencial

Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics d';acord amb l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, així com les que no hi estan obligades, però opten per aquesta via, han de presentar les seues declaracions responsables i altra documentació MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona comunicant (física o jurídica) ha de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clave signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), esta haurà d';inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 4. Fent clic en l';enllaç directe que s';indica en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (de color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el/els formulari/s web, annexar la documentació que s';haja d';aportar (omplida i signada digitalment) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el justificant de registre corresponent. 5. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d';annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat ";Quina documentació s';ha de presentar?";, hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ";Impresos associats"; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. Si n';hi ha una model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. Els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els han de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d';annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1.- Presentació DE MANERA TELEMÀTICA (modalitat obligatòria per a les persones compreses en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions), o bé presencialment (modalitat vàlida només per a persones físiques), de la documentació que corresponga davant el Servei Territorial competent en matèria d'indústria de la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació. 2.- En els casos de tramitació telemàtica, si ha realitzar-se una esmena o aportar-se algun document addicional, haurà d'utilitzar-se el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Obligacions

Obligacions

OBLIGACIONS DELS CENTRES DE FORMACIÓ HABILITATS PER A IMPARTIR ELS CURSOS INDICATS EN L'OBJECTE D'AQUEST TRÀMIT: 1 - Complir en tot moment l'estipulat en la Resolució de la Direcció General competent en matèria d'Indústria, per la qual es regula l'habilitació d'entitats per a impartir cursos de formació conduents a l'obtenció de la qualificació com a personal operari per a sistemes de protecció contra incendis, d'acord amb el punt 4t de l'apartat 3.c) de l'Annex III del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), i amb la Guia Tècnica d'aplicació d'aquest Reglament, elaborada pel Ministeri competent en matèria d'Indústria. 2 - PRESENTAR ANUALMENT, dins del primer trimestre de l'any, davant el Servei Territorial amb competències en matèria d'indústria de la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació, UNA MEMÒRIA de les activitats formatives realitzades en aqueixa província, especificant la metodologia d'ensenyament utilitzat (presencial, semi-presencial, etc.), així com el professorat encarregat de la seua impartició i llistat d'alumnes/as que han superat els programes formatius. 3 - Subjectar-se a la facultat d'inspecció de la Direcció General i del Servei Territorial competents en matèria d'indústria. 4 - Abans de l'inici de cada curs, i amb una antelació mínima de 15 dies, COMUNICAR-LO al referit Servei Territorial competent, detallant les dates i horaris del mateix i la relació d'alumnes/as. 5 - Una vegada finalitzat el curs, i en el termini de 10 dies, COMUNICAR a eixe mateix Servei Territorial la relació d'alumnes/as que han superat el curs, als quals, a més, el centre formatiu ha d'emetre l'acreditació individual corresponent.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Les que estableix la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i els reglaments corresponents.