Convocatòria d'ajudes als municipis de la Comunitat Valenciana per a potenciar actuacions de lluita contra el canvi climàtic, durant l'exercici 2022

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2300802
|
Codi GVA: 20835
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocatòria d'ajudes per a l'exercici 2022 per a potenciar inversions de lluita contra el canvi climàtic impulsant l'establiment de mesures dins dels plans d'acció per al clima i l'energia, i actuacions per a reduir la petjada de carboni, la finalitat de les quals estiga relacionada amb els...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

COMPATIBILITAT DE LES AJUDES - L'ajuda concedida és compatible amb altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a les actuacions objecte d'aquestes ajudes, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense...

Saber més

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Ajuntaments dels municipis situats en la Comunitat Valenciana.

Requisits

a) Adherits al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia, l'actuació elegible de la qual conste entre les mesures incloses en el seu Pla d'acció per al clima i l'energia sostenible, i que, a més, tinguen: a.1. Un Inventari d'emissions de referència de gasos d'efecte d'hivernacle...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Els ajuntaments que reunisquen les condicions que preveuen aquesta convocatòria i les seues bases reguladores podran presentar una única sol·licitud per convocatòria. Passos - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Valoració de les sol·licituds que complisquen els requisits...
Saber més
Criteris de valoració
La concessió de les subvencions s'ha de fer mitjançant el procediment de concurrència competitiva. Per a l'atorgament de les subvencions, a l'efecte d'establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds admeses a tràmit, la comissió de valoració tindrà en compte exclusivament l'ordre de...
Saber més
Òrgans de tramitació
El servei competent de la Direcció General de Canvi Climàtic.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9284 / 23.02.2022).

Documentació
La sol·licitud s'ha de presentar segons el model normalitzat. L'entitat sol·licitant o el seu representant l'ha de signar digitalment en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica. 1. En el cas d'optar a una ajuda destinada a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les ajudes van dirigides als ajuntaments que, com a persona jurídica, obligatòriament han de fer el tràmit únicament mitjançant tramitació telemàtica. Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l';article 14.2 de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de subvencions serà de sis mesos comptats des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, sense que hi haja recaigut cap resolució expressa, poden entendre's com a desestimades les...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Característiques de les ajudes i costos subvencionables 1. Són subvencionables les inversions dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la Lluita contra el Canvi Climàtic que s'executaran en el present exercici així com les executades en els quatre anys anteriors a la publicació...
  Saber més
  Obligacions
  - Iniciar l'actuació i executar-la en el termini indicat, d'acord amb la memòria presentada i documentació tècnica aportada. - Comunicar qualsevol modificació substancial necessària que es produïsca durant el procés d'execució de l'actuació. - Comunicar qualsevol altra ajuda o subvenció per a la...
  Saber més
  Observacions

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, seran notificades als ajuntaments interessats, i motivaran degudament el sentit d'aquestes. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, o l'òrgan en què es delegue.
  Sancions
  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, seran notificades als ajuntaments interessats, i motivaran degudament el sentit d'aquestes. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del...
  Saber més