Detall de Procediment

Depòsit de garantia mitjançant aval.

Codi SIA: 2299201
Codi GUC: 20862
Organisme: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Procediment de constitució d'un depòsit de garantia mitjançant aval davant un òrgan administratiu o entitat de la Generalitat, obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Requisits

1r. Dades identificatives de la persona física o jurídica que constitueix la garantia. 2n. Dades identificatives de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, entitats que hauran de reunir els requisits exigits legalment per a les entitats avaladores. 3r. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal i pagable a primer requeriment de la Caixa. 4t. L'aval serà de duració indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a la disposició del qual es constituïsca resolga expressament declarar l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 5é. L'aval haurà de ser autoritzat per apoderats de l'entitat avaladora que tinguen poder suficient per a obligar-la plenament. El poder haurà de ser validat prèviament, per una sola vegada, per l'Advocacia de la Generalitat o en qualsevol de les seus de les tres Direccions Territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 6é. Identificació de l'òrgan administratiu o entitat a la disposició de la qual es constitueix la garantia. 7é. Citació de l'expedient, precepte de la norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució que imposa la constitució de la garantia davant la Caixa

Interessats

Persones físiques i jurídiques que necessiten depositar una garantia mitjançant aval davant un òrgan administratiu o entitat de la Generalitat, obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Normativa del procediment

 • Ordre de 14 de febrer de 1986, de la ConselIeria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constituci6n i devolució de fiances
 • Ordre de 16 de desembre de 1996, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de febrer de 1986, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de Fiances (DOGV núm. 2922 de 04.02.1997).
 • Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE núm. 48 de 25.02.1997).
 • Ordre de 7 de gener de 2000, per la qual desenvolupa el Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE 25.01.2000), modificada per l'Ordre ECO/2120/2002, de 2 d'agost (BOE 24.08.2002).
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i "2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE Núm. 272 de 09.11.2017.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini

L'establit en la norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Forma presentació

Presencial
Hauran de demanar cita prèvia en el telèfon 012 (96 386 60 00 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana) o en la pàgina web atv.gva.es, per a la Caixa de Depòsits de la Direcció Territorial d'Hisenda i Model Econòmic de la província on es desenvolupe la licitació o autorització administrativa adjudicada, per a obtindre el justificant de depòsit corresponent (Model 469). Dirigir-se, el dia i hora de la cita, a la Caixa de Depòsits de la: - DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC-CASTELLÓ. Plaza TETUAN, 38-39. 12001 Castelló de la Plana. Telèfon: 012. - DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC-ALACANT. Carrer CHURRUCA, 25. 03003 Alacant. Telèfon: 012. - DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC-VALÈNCIA. Carrer Palau, 12. 46003 VALÈNCIA. Telèfon: 012.
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Preferiblement es realitzarà per mitjans telemàtics. Passos del procediment electrònic - Bé l'adjudicatari o bé l'entitat avaladora emissora, enviarà l'aval mitjançant email a la Caixa de Depòsits de la Direcció Territorial d'Hisenda i Model Econòmic de la província on es desenvolupe la licitació o autorització administrativa adjudicada: - Alacant: tesoreria_atv_alicante@gva.es - Castelló: tesoreria_castellon@gva.es - València: cajadepositos_valencia@gva.es Indicant en aquest: - Nom i CIF de l'adjudicatari i el número d'expedient o autorització administrativa. - Posant en còpia a l'adjudicatari o detallant en el text la seua adreça de correu electrònic. - Adjuntant a l'email l'aval signat digitalment pels apoderats de l'entitat avaladora, indicant en l'aval el número de validació atorgada per la Generalitat Valenciana als apoderats signants. En cas de no tindre aquesta validació, hauran d'enviar adjunt amb l'aval, les escriptures d'apoderaments en les quals s'atorga poder als signants de l'aval - Des de la Caixa de Depòsits es remetrà a l'adjudicatari, per email, el resguard del depòsit, en format PDF (Model 469), que hauran de remetre a l'ens o Conselleria que els requereix el depòsit de la garantia. . Passos del procediment presencial - Presentació de l'aval en el taulell de la Caixa de Depòsits de la província corresponent. - La Caixa de Depòsits estén el document 469 i l'entrega a l'interessat.

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia