DEPÒSIT DE GARANTIA MITJANÇANT AVAL O ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 2299201
|
Codi GVA: 20862
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Procediment de constitució d'un depòsit de garantia mitjançant aval o assegurança de caució davant un òrgan administratiu o entitat de la Generalitat, obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques que necessiten depositar una garantia mitjançant aval o assegurança de caució davant un òrgan administratiu o entitat de la Generalitat, obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució

Requisits

1r. Dades identificatives de la persona física o jurídica que constitueix la garantia.

 

2n. Dades identificatives de l'entitat de crèdit, societat de garantia recíproca o entitat asseguradora, si és el cas, que hauran de reunir els requisits exigits legalment per a les entitats avaladores.

 

3r. L'aval o assegurança de caució ha de ser solidari respecte a l'obligat principal i pagable a primer requeriment de la Caixa.

 

4t. L'aval o assegurança de caució serà de duració indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a la disposició del qual es constituïsca resolga expressament declarar l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval o assegurança de caució.

 

5é. L'aval o assegurança de caució haurà de ser signat digitalment per apoderats de l'entitat avaladora o asseguradora que tinguen poder suficient per a obligar-la plenament. El poder haurà de ser validat prèviament, per una sola vegada, per l'Advocacia de la Generalitat o en qualsevol de les seus de les tres Direccions Territorials de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.

 

6é. Identificació de l'òrgan administratiu o entitat a la disposició de la qual es constitueix la garantia.

 

7é. Citació de l'expedient, precepte de la norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució que imposa la constitució de la garantia davant la Caixa.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

L'establit en la norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Forma de presentació
Telemàtica
La presentació es realitzarà per mitjans telemàtics. Hi ha dos vies per a la tramitació: 1.- Utilitzant l'assistent de tramitació (Es requerix certificat digital) En el formulari general, la persona adjudicatària o l'entitat avaladora, seleccionarà la Direcció Territorial d'Hisenda, Economia i...
Saber més