Detall de Procediment

Devolució de depòsit de garantia mitjançant aval.

Codi SIA: 2299203
Codi GUC: 20869
Organisme: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Procediment de devolució del depòsit de garantia mitjançant aval davant un òrgan administratiu o entitat de la Generalitat, per una obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Interessats

Persones físiques i jurídiques que hagen depositat en la Caixa de depòsits i fiances de la Tresoreria de la Generalitat una garantia mitjançant aval, per una obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Normativa del procediment

 • Ordre de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de Fiances (DOGV núm. 350 de 07.03.1986).
 • Ordre de 16 de desembre de 1996, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de febrer de 1986, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de Fiances (DOGV núm. 2922 de 04.02.1997).
 • Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE núm. 48 de 25.02.1997).
 • Ordre de 7 de gener de 2000, per la qual desenvolupa el Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE 25.01.2000), modificada per l'Ordre ECO/2120/2002, de 2 d'agost (BOE 24.08.2002).
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i "2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE Núm. 272 de 09.11.2017.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini

A partir de la finalització del termini de la garantia.

Documentació

- Sol·licitud de devolució de depòsit de garantia mitjançant aval. - L'òrgan administratiu o entitat a la disposició de la qual es va constituir la garantia comunicarà a la Caixa de depòsits i fiances de la Tresoreria de la Generalitat l'acord de cancel·lació de l'aval, així mateix, li facilitarà tota la documentació i dades necessàries perquè aquesta procedisca a la seua devolució a l'interessat.

Forma presentació

Presencial
A la Direcció Territorial de l'òrgan administratiu o entitat a la disposició de la qual es va constituir la garantia mitjançant aval.
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Quan finalitze el tràmit, rebran una notificació mitjançant correu certificat o notificació electrònica, amb les instruccions sobre com procedir amb la retirada de l'aval original en la Direcció Territorial d'Hisenda i Model Econòmic en la qual es va depositar.

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia