Detall de Procediment

6 beques de formació i perfeccionament per a l'any 2016 en l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

Codi SIA: 211022
Codi GUC: 2087
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM)
Termini de sol·licitud: TANCAT
(13-01-2016
30-01-2016)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, sis beques de formació i perfeccionament a desenrotllar en distints departaments de l'IVAM (Vegeu l'apartat Informació complementària). Les beques s'atorguen per a facilitar als aspirants que reunisquen els requisits indicats l'aprenentatge en els diferents àmbits de la gestió museística, i també per a donar-los la possibilitat de participar en l'activitat museística en col·laboració amb els equips tècnics de l'IVAM que corresponguen.

Observacions

* DURACIÓ, FUNCIONS DE L'ACTIVITAT I DEPARTAMENTS ON ES DURÀ A TERME 1. Beca de Gestió Administrativa Departament: Gestió Administrativa Funcions: gestió administrativa del museu Duració: 12 mesos des de la seua adjudicació 2. Beca de Gestió Econòmica Departament: Gestió Econòmica Funcions: gestió econòmica del museu Duració: 12 mesos des del 17 de setembre de 2016 3. Beca de Documentació Departament: Biblioteca Funcions: documentalista Duració: 12 mesos des de la seua adjudicació 4. Beca d'Activitats Culturals Departament: Activitats i programes culturals Funcions: atenció de les activitats culturals del museu Duració: 12 mesos des de la seua adjudicació 5. Beca de Comunicació Departament: Comunicació i xarxes socials Funcions: comunicació, community mànager de les xarxes socials del museus, generació de continguts i difusió de les activitats del museu Duració: 12 mesos des de la seua adjudicació 6. Beca de Didàctica Departament: Didàctica Funcions: atenció de les activitats didàctiques del museu Duració: 12 mesos des de la seua adjudicació

Requisits

a) No ser major de 35 anys. b) Estar en possessió del títol oficial universitari o equivalent exigit en la convocatòria, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la seua finalització i dels idiomes sol·licitats com a requisit, si és el cas: 1. Beca de Gestió Administrativa: Llicenciatura o Grau en Dret 2. Beca de Gestió Econòmica: Llicenciatura o Grau en Econòmiques o en Direcció i Administració d'Empreses 3. Beca de Documentació: Llicenciatura en Documentació o Grau en Informació i Documentació o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació 4. Beca d'Activitats Culturals: Llicenciatura o Grau en Història de l'Art o en Belles Arts. 5. Beca de Comunicació: Llicenciatura o Grau en Periodisme o en Comunicació Audiovisual, a més: - Nivell B2 o equivalent d'anglés - Nivell Mitjà-B2 de Valencià de la JQCV 6. Beca de Didàctica: Llicenciatura o Grau en Pedagogia, Grau en Mestre en Educació, Primària o en Educació Infantil, Diplomatura en Mestre en Educació, Primària o en Educació Infantil. c) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. d) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en la sol·licitud. e) Disposar de cobertura sanitària. - Els sol·licitants hauran de reunir els requisits i condicions que assenyalen les convocatòries al terme del termini de presentació de les sol·licituds. - No podran optar a una beca els que en el moment de publicar-se la convocatòria ja estiguen disfrutant d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està disfrutant o que resten menys de dos mesos per a la seua finalització.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les beques s'adjudicaran, per mitjà de concurs de mèrits, entre els diversos aspirants que amb anterioritat a la finalització del termini de presentació d'instàncies reunisquen els requisits que a continuació s'indiquen.

Normativa del procediment

  • Resolució de 21 de desembre de 2015, del director gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual es convoquen sis beques de formació i perfeccionament per a l'any 2016 (DOCV núm. 7695, de 12/01/16).

Termini

El formulari de sol·licitud podrà presentar-se en el termini de 15 dies hàbils a partir del següent del de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 7695, de 12/01/16.

Documentació

- Formulari de sol·licitud. - Currículum. El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable per mitjà de la qual el sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades arreplegades en la sol·licitud i en currículum que s'adjunta són verídics. Segons el que disposa l'article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació, en la dita declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de seguir en la convocatòria. Així mateix, el formulari conté una indicació que les dades de caràcter personal contingudes en el mateix podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament pel titular responsable del mateix, fent ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes en l'àmbit de les seues competències. Al seu torn, s'informa els interessats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb allò que s'ha disposat en article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 298, 14.12.1999). A fi de reduir les càrregues administratives als interessats, junt amb la sol·licitud i currículum vitae, que s'hauran de presentar d'acord amb els models normalitzats que s'adjunten en annex, no acompanyaran cap documentació.

Presentació

Presencial
Les sol·licituds firmades, acompanyades únicament del currículum vitae, es presentaran en les oficines de l'IVAM per al seu registre, en el carrer de Guillem de Castro, 118, 46003 València, o s'enviaran al correu electrònic a: g.administrativa@ivam.es, mitjançant el qual es tornarà la sol·licitud registrada.

On dirigir-se

Enllaços

Procés de tramitació

1. Si la sol·licitud no reunix totes les dades exigides o no s'aporta el curriculum vitae, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies hàbils des del següent al del seu requeriment esmene el defecte o adjunte els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, s'entendrà desistit de la seua petició i exclòs del procediment. 2. Els sol·licitants que hagen sigut seleccionats per a la fase d'entrevista hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum amb 10 dies d'antelació a la data fixada per a l'entrevista. De forma contrària, o si la comissió avaluadora comprova que hi ha falsedat en les dades incloses en el currículum per l'aspirant perquè no els pot acreditar documentalment, este quedarà exclòs del procediment i es convocarà l'aspirant classificat següent per a la realització de l'entrevista. Esta documentació és la següent: a) Títol de Llicenciat, Grau o Diplomat, si és el cas, homologat a Espanya. b) Títol dels idiomes sol·licitats com a requisits en la beca de Comunicació. c) Expedient acadèmic compulsat amb la nota mitjana oficial.. d) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum vitae. · Tots els documents seran originals o fotocòpies compulsades. · Els mèrits que no siguen acreditats suficientment no seran tinguts en compte a l'efecte de la seua valoració. El compliment temporal dels mèrits s'entendrà referit a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. · Si en qualsevol moment del procés arriba a coneixement de la comissió avaluadora que algun dels sol·licitants no posseïx la totalitat dels requisits exigits, l'haurà de requerir per a la seua acreditació. · En cas que no siga acreditat en termini, quedarà exclòs del procés, després d'haver indicat les inexactituds o falsedats formulades pel sol·licitant. 3. Per a la valoració dels mèrits es constituirà una comissió avaluadora, que a la vista dels mèrits al·legats en el currículum, considerarà els mèrits d'acord amb la informació obtinguda dels currículums. 4. Els cinc candidats de cada especialitat que obtinguen la millor puntuació seran convocats per a la realització de la fase d'entrevista. 5. La comissió elevarà la proposta de concessió de les beca, en el termini màxim de tres mesos comptats des del dia que finalitza el termini de presentació de sol·licituds, al director gerent de l'IVAM, qui resoldrà la convocatòria. La resolució de concessió de les beques es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 6. Si en el termini de tres mesos comptats des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, no es dicta i notifica la resolució corresponent a esta convocatòria, s'entendrà que l'efecte del silenci administratiu és desestimatori de les sol·licituds presentades. Així mateix, la comissió qualificadora podrà formular proposta en el sentit que siga declarada deserta la convocatòria si, a juí seu, no hi ha concursants amb mèrits suficients per a meréixer l'adjudicació.

Criteris de valoració

A) Expedient acadèmic: es valorarà fins a un màxim de 13 punts 1. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts. Quan la ponderació estiga realitzada amb una puntuació del 0-4 s'aplicarà el que disposa l'apartat 13.4 i 5 del Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'establixen les directrius generals comunes dels plans d'estudi. 2. Altres títols oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió. En este subapartat la puntuació màxima serà de 3 punts: 1. Doctor: 2 punts. 2. Llicenciat/ada universitari/ària: 1 punt. 3. Diplomat/ada universitari/ària: 0,50 punts. Per a les beques de documentalista i de didàctica per estar dirigida a diplomats i llicenciats, indistintament, tindre la llicenciatura superior en la matèria requerida es valorarà en 0,50 punts. B) Coneixement del valencià: només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat: Oral: 0,25 punts. Elemental: 0,50 punts. Mitjà: 0,75 punts. Superior: 1 punt. C) Idiomes de la Unió Europea: Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts. La puntuació màxima serà d'1 punt. Només es valoraran els títols expedits per les Escoles Oficials d'Idiomes, Universitats, Ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. D) Coneixements addicionals: 1. Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca fins a 2 punts. Es computarà 0,10 per mes complet treballat. 2. Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca fins a un màxim de 4 punts. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per l'interessat d'acord amb escala següent: a) De 200 o més hores: 3 punts. b) De 100 o més hores:2 punts. c) De 75 o més hores:1,5 punts. d) De 50 o més hores:1 punt. e) De 25 o més hores: 0,5 punts. f) De 15 o més hores:0,2 punts. Els centres de formació que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts. Els sol·licitants hauran de posseir els requisits i les condicions que s'assenyalen en esta convocatòria en acabar el termini de presentació de sol·licituds. E) Entrevista: es valorarà fins a un màxim de 8 punts.

òrgans de tramitació

Obligacions

Vegeu la base setena de la resolució de 21 de desembre de 2015.

Termini màxim

- La comissió elevarà la proposta de concessió de les beca, en el termini màxim de tres mesos comptats des del dia que finalitza el termini de presentació de sol·licituds, al director gerent de l'IVAM, qui resoldrà la convocatòria. La resolució de concessió de les beques es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. - Si en el termini de tres mesos comptats des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, no es dicta i notifica la resolució corresponent a esta convocatòria, s'entendrà que l'efecte del silenci administratiu és desestimatori de les sol·licituds presentades.

Observacions

Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Òrgans resolució

Quantia i cobrament

Dotació de cada beca serà de 1.000 euros/mes