Detall de Procediment

Depòsit de garantia, ja siga mitjançant aval, assegurança de caució o en metàl·lic.

Codi SIA: 2299171
Codi GUC: 20874
Organisme: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Procediment de constitució d'un depòsit de garantia davant un òrgan administratiu o entitat de la Generalitat, obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Interessats

Persones físiques i jurídiques que necessiten depositar una garantia davant un òrgan administratiu o entitat de la Generalitat, obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Normativa del procediment

 • Ordre de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de Fiances (DOGV núm. 350 de 07.03.1986).
 • Ordre de 16 de desembre de 1996, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de febrer de 1986, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de Fiances (DOGV núm. 2922 de 04.02.1997).
 • Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE núm. 48 de 25.02.1997).
 • Ordre de 7 de gener de 2000, per la qual desenvolupa el Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE 25.01.2000), modificada per l'Ordre ECO/2120/2002, de 2 d'agost (BOE 24.08.2002).
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i "2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE Núm. 272 de 09.11.2017.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini

L'establit en la norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Forma presentació

Presencial
Hauran de demanar cita prèvia en el telèfon 012 (96 386 60 00 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana) o en la pàgina web atv.gva.es, per a la Caixa de Depòsits de la Direcció Territorial d'Hisenda i Model Econòmic de la província on es desenvolupe la licitació o autorització administrativa adjudicada, per a obtindre el justificant de depòsit corresponent (Model 469). Dirigir-se, el dia i hora de la cita, a la Caixa de Depòsits de la: - DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC-CASTELLÓ. Plaza TETUAN, 38-39. 12001 Castelló de la Plana. Telèfon: 012. - DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC-ALACANT. Carrer CHURRUCA, 25. 03003 Alacant. Telèfon: 012. - DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC-VALÈNCIA. Carrer Palau, 12. 46003 VALÈNCIA. Telèfon: 012.
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Preferiblement es realitzarà per mitjans telemàtics. Forma telemàtica Hi ha dues opcions: A) Si la garantia a depositar és en metàl·lic, l'adjudicatari ha d'enviar un email a la Caixa de Depòsits de la Direcció Territorial d'Hisenda i Model Econòmic de la província on es desenvolupe la licitació o autorització administrativa adjudicada, per a obtindre el justificant de depòsit corresponent (Model 469). Alacant: tesoreria_alicante@gva.es Castelló: tesoreria_castellon@gva.es València: cajadepositos_valencia@gva.es indicant en l'email: - Nom i cif de l'adjudicatari - Expedient adjudicat - Import a depositar - Conselleria o ens que li sol·licita el depòsit de la garantia ** Des de la Caixa de Depòsits corresponent els retornarem, per mail, una carta de pagament en format pdf (model 469) que hauran d'imprimir per a realitzar el depòsit en qualsevol oficina de CAIXABANK, en efectiu o amb xec bancari a nom de la Tresoreria de la Generalitat, i una vegada mecanitzada per l'entitat bancària, l'hauran de remetre a l'ens o Conselleria que els requereix el depòsit de la garantia. B) Si la garantia a depositar és mitjançant un aval o assegurança de caució, bé l'adjudicatari o bé l'entitat avaladora emissora, ha d'enviar un email a la Caixa de Depòsits de la Direcció Territorial d'Hisenda i Model Econòmic de la província on es desenvolupe la licitació o autorització administrativa adjudicada: Alacant: tesoreria_alicante@gva.es Castelló: tesoreria_castellon@gva.es València: cajadepositos_valencia@gva.es - indicant en l'assumpte el nom i cif de l'adjudicatari i l'expte o autorització administrativa, - posant en còpia a l'adjudicatari o detallant en el text la seua adreça de correu electrònic - adjuntant a l'email l'aval signat digitalment pels apoderats de l'entitat avaladora, al costat del certificat de la seua validació realitzada per la Generalitat Valenciana. En cas de no tindre aquesta validació, hauran d'enviar adjunt amb l'aval, les escriptures d'apoderament en les quals s'atorga poder als signants de l'aval. **Des de la Caixa de Depòsits corresponent es remetrà a l'adjudicatari, per email, el resguard del depòsit, en format pdf (model 469), que hauran de remetre a l'ens o Conselleria que els requereix el depòsit de l'aval Passos del procediment presencial - Presentació de l'aval en el taulell de la Caixa de Depòsits de la província corresponent, amb cita prèvia. - La Caixa de Depòsits estén el document 469 i l'entrega a l'interessat.

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia