Detall de Procediment

Moratòria i/o exempció en les rendes dels lloguers de les naus industrials propietat de l'IVACE, així com respecte dels cànons dels drets de superfície derivats de contractes en vigor en les parcel·les industrials de la seua propietat

Codi SIA: 2306370
Codi GUC: 20984
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE)
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

La concessió d'una moratòria en el pagament de les rendes del lloguer a pimes i autònoms i autònomes, corresponent a la segona quinzena del mes de març, així com a les mensualitats d'abril, maig i juny de 2020, de les naus industrials propietat d'IVACE al polígon industrial Nuevo Tollo d'Utiel els contractes d'arrendament de les quals es troben en vigor a la data d'aquesta resolució, així com dels cànons de dret de superfície de totes les pimes i autònoms i autònomes adjudicataris sota aquest règim en les parcel·les industrials propietat d'IVACE. Aquestes rendes i cànons se satisfaran de manera prorratejada en els 6 mesos següents, des de juliol a desembre de 2020. Amb caràcter excepcional, i en relació als mateixos períodes que preveu la moratòria en el pagament, es podrà sol·licitar, així mateix, l'exempció de la renda del lloguer i els cànons del dret de superfície d'alguna o de totes aquestes mensualitats, sempre que aquesta situació extraordinària haja suposat un cessament total de l'activitat per a la qual el local va ser arrendat o demostren caigudes en la seua facturació, computada mensualment o de manera global, d'un 50 % respecte de la mitjana mensual del semestre anterior.

Interessats

Podran ser beneficiaris els autònoms i autònomes o pime arrendatàries de naus en el polígon industrial Nuevo Tollo d'Utiel, i les persones adjudicatàries de drets de superfície en les parcel·les propietat d'IVACE, actives en tots els sectors, amb les particularitats següents: a) Els autònoms i autònomes o pime dedicats a la producció primària de productes agrícoles, sempre que l'ajuda no s'establisca en funció del preu o la quantitat dels productes comercialitzats. b) Les persones autònomes o pime actives en els sectors de la transformació i comercialització de productes agrícoles, sempre que l'ajuda no es transferisca parcialment o totalment als productors primaris i no es fixe en funció del preu o la quantitat dels productes adquirits als productors primaris o comercialitzats per les empreses i els treballadors autònoms afectats. c) Per a les persones autònomes o pime que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, sempre que l'ajuda no afecte cap de les categories d'ajuda a les quals fa referència l'article 1, apartat 1, lletres a k, del Reglament (UE) núm. 717/2014, de la Comissió. En cap cas podran ser beneficiàries els autònoms i autònomes, pimes o empreses que es troben en crisi a 31 de desembre de 2019 (segons la definició que preveu el Reglament general d'exempció per categories). A l'efecte d'aquesta resolució, es considerarà pime l'entitat les característiques de la qual s'ajusten al que disposa l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.06.2014), d'ara en avant, Reglament general d'exempció per categories.

Normativa del procediment

  • Resolució de 6 de maig de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'adopten determinades mesures a conseqüència del brot de la COVID 19 en relació amb les rendes dels lloguers de les naus industrials propietat de l'IVACE, així com respecte dels cànons dels drets de superfície derivats de contractes en vigor en les parcel·les industrials de la seua propietat. (DOGV núm. 8807, de 8/05/2020)
  • Vegeu la resolució de 6 de maig

Termini

Fins al 31 de juliol de 2020.

Documentació

Per a la sol·licitud de la moratòria en les rendes dels lloguers de les naus industrials propietat de l'IVACE, així com respecte dels cànons dels drets de superfície, serà necessari presentar, juntament amb la sol·licitud, - Còpia alta IAE. - Copia justificant d'estar afiliat a la Seguretat Social. - Declaració responsable que l'empresa no es trobava en crisi a desembre de 2019. - Copia declaracions IVA (tercer i quart trimestre de 2019 i primer trimestre de 2020). - Còpia baixa censal i, si és el cas, baixa SS si hi ha suspensió de l'activitat. Els documents justificatius de la moratòria o exempció en el pagament del lloguer de les naus situades al polígon industrial Nuevo Tollo d'Utiel, o en el pagament del cànon dels drets de superfície propietat d'IVACE, s'han de conservar durant deu anys a comptar de la concessió de la moratòria o exempció.

Forma presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

òrgans de tramitació

Organismes

Termini màxim

Abans del 31 d'agost de 2020 es notificarà per correu electrònic a la persona interessada la resolució de la seua sol·licitud.

Òrgans resolució

Organismes

Quantia i cobrament

El valor nominal de la mesura d'ajuda (calculada com els imports no ingressats per IVACE a conseqüència de la moratòria o exempció del pagament del lloguer o dret de superfície) no superarà el límit màxim global de 800 000 EUR per empresa, o de 120 000 EUR per empresa o treballador autònom actiu en el sector de la pesca i l'aqüicultura o 100.000 EUR per empresa o treballador autònom actiu en la producció primària de productes agrícoles. Totes les xifres utilitzades constitueixen imports bruts, és a dir, abans d'impostos i altres retencions.