Detall de Procediment

TECE - Ajudes per a facilitar solucions residencials a persones en situació d'especial vulnerabilitat a través de les Entitats Locals corresponent al Pla Estatal d'Accés a l'Habitatge 2022-2025

Codi SIA: 2307382
Codi GUC: 20996
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
Termini de sol·licitud:
17-08-2022
-
16-09-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Ajudes amb caràcter excepcional i singularitzat a les entitats locals que figuren en l'annex únic del Decret 104/2022, de 5 d'agost, del Consell, amb la finalitat que aquestes faciliten, per compte d'elles, una solució residencial immediata a les persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, a les persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar, asilades, refugiades, apàtrides, acolliments al règim de protecció temporal, o altres estatuts de protecció subsidiària, i a altres persones especialment vulnerables per concórrer les condicions establides en les presents bases, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Requisits de les persones beneficiàries. L'entitat local destinarà les ajudes concedides per a dotar d'un allotjament residencial immediat, en qualsevol de les modalitats previstes en l'apartat 3 que s'exposa a continuació, a les persones físiques que, com a beneficiàries finals, complisquen els següents requisits: a) Ser especialment vulnerables com a persones: víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, desnonades del seu habitatge habitual, sense llar, asilades, refugiades, apàtrides, acolliments al règim de protecció temporal o altres estatuts de protecció subsidiària. Altres persones especialment vulnerables, que ostenten aquesta consideració segons valoració individual emesa pels serveis socials de l'entitat local del lloc de residència de la persona sol·licitant o unitat de convivència beneficiària en la qual s'atenguen i valoren les circumstàncies personals que aconsellen la concessió de l'ajuda, com ara persones amb problemes de salut mental, diversitat funcional, persones joves extutelades per la Generalitat, persones d'avançada edat, persones exrecluses, sol·licitants d'asil, persones migrants vulnerables, independentment de la seua situació administrativa, persones que hagen esdevingut vulnerables per haver sigut reduïts, dins dels dos anys anteriors a la sol·licitud de l'ajuda, els ingressos nets del conjunt de la unitat de convivència de manera substancial de manera que no superen 3 vegades el IPREM i que l'esforç per al pagament de la renda arrendatícia, incloses les repercussions autoritzades per la legislació aplicable, supere el 30 per cent dels ingressos nets de la mateixes, i altres situacions similars. b) La renda arrendatícia o preu de cessió de l'habitatge, allotjament o solució residencial objecte del contracte d'arrendament o cessió haurà de ser igual o inferior a 600 euros mensuals, llevat que s'haguera fet ús de la facultat prevista en l'article 38 del Reial decret 42/2022, i s'haguera subscrit Acord amb el Ministeri de Transports, Mobilitat o Agenda Urbana incrementant el límit màxim de la renda arrendatícia o preu de cessió. c) En el supòsit d'arrendament, la persona arrendatària o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual en l'habitatge arrendat no ha de tindre parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tinga la condició d'arrendadora o cessionària de l'habitatge de l'habitatge, excepte situacions excepcionals degudament justificades pels serveis socials. Tampoc podrà ser sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cessionària d) No podran ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que disposen d'un habitatge en propietat o en règim d'usdefruit, que puguen ocupar després de l'acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, o el desnonament del seu habitatge habitual o la consideració d'especialment vulnerable i l'ocupació de la qual siga compatible amb aquestes situacions. Actuacions subvencionades. Les actuacions subvencionades s'estructuren, en funció del seu finançament, de la següent forma: a) Actuacions destinades a posar a la disposició de les persones víctimes de violència de gènere, les persones que hagen patit desnonament del seu habitatge habitual, les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables un allotjament o solució residencial immediata. L'entitat local podrà destinar les quantitats percebudes per aquest concepte per a abonar qualsevol despesa derivada de l'arrendament, dret d'ús o qualsevol règim d'ocupació temporal de l'immoble necessari per a la seua posada a la disposició dels col·lectius vulnerables esmentats. A aquest efecte es considera solució residencial la posada a la disposició de les beneficiàries d'un habitatge de titularitat pública o privada, adequada a les seues circumstàncies en termes de grandària, serveis, accessibilitat i localització, per al seu gaudi, de manera individual o compartida, en règim de lloguer, de cessió d'ús, o en qualsevol règim de gaudi temporal admés en dret, respectant, en tot cas, els procediments d'adjudicació d'habitatge que tinguen establits per als parcs d'habitatge de titularitat pública.Aquesta solució residencial es fa extensible excepcional i provisionalment, si s'acredita que no és possible la posada en disposició d'un habitatge conforme a l'assenyalat en l'apartat anterior, per a qualsevol allotjament o dotació residencial, susceptible de solucionar el problema residencial de les persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, objecte de desnonament del seu habitatge habitual, sense llar o especialment vulnerables. En tot cas s'hauran de salvaguardar els drets constitucionals a la intimitat i a la llibertat de trànsit de les persones allotjades. Es procurarà que ningú visca en habitatges o solucions residencials d'emergència o de transició més temps del necessari per al seu trasllat reeixit a un habitatge o solució residencial permanent. b) Quan no es dispose d'aquesta mena d'habitatge, la concessió d'una ajuda que podrà aplicar-se per al pagament del lloguer o del preu d'ocupació de l'habitatge adequat, de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiàries citades, en els mateixos règims. Procediment de concessió Les ajudes es concediran en règim de concessió directa, amb la sola acreditació de la condició de persona víctima de violència de gènere, de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, de violència sexual, del desnonament o llançament - imminent o ja realitzat - de l'habitatge habitual, de persona sense llar, asilada, refugiada, apàtrida, acolliment al règim de protecció temporal, o altres estatuts de protecció subsidiària, o de la condició de persona especialment vulnerable acreditada pels serveis socials. No serà necessari establir la comparació de les sol·licituds ni la prelació entre aquestes, sempre que existisca consignació pressupostària. Quantia de l'ajuda La quantia de l'ajuda que es concedisca per l'ajuntament o entitat local es determinarà d'acord amb el que es disposa en l'article 6 punt 1 del Decret __/2022, de_ de_ de, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a facil·litar solucions residencials a persones en situació d'especial vulnerabilitat a través de les Entitats Locals corresponents al Pla Estatal d'Acces a l'Habitatge 2022-2025, ateses les circumstàncies personals de la persona beneficiària i de conformitat amb l'informe que, a aquest efecte, s'emeta pels serveis socials, dins dels límits que s'assenyalen a continuació: a) Podrà concedir-se una ajuda de fins al 100% de la renda o preu de l'habitatge o solució residencial a gaudir en règim d'arrendament, cessió en ús o en qualsevol règim de gaudi temporal admés en dret amb un màxim, en tot cas, de 600 euros al mes, o de la renda o preu de cessió incrementada a què fa referència l'article 6, apartat 2, paràgraf b).i b) fins a 200 euros al mes per a atendre les despeses de manteniment, assegurances, comunitat, i subministraments bàsics de l'habitatge o solució residencial, inclosos les despeses d'accés a Internet, amb el límit del 100% d'aquestes despeses. Període subvencionable. Les ajudes que concedisquen les entitats locals per a sufragar tant la renda o preu de cessió o ocupació de l'immoble com les despeses esmentades en l'apartat anterior, ho seran per un termini d'1 any, i podran ser aplicats a les despeses reportades durant el període comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de març de 2023. Pagament de les ajudes. El pagament de les ajudes per les entitats locals a les persones beneficiàries se subjectarà a les normes comunes que s'establisquen per l'entitat local d'acord amb els següents criteris: 1r. El pagament corresponent a l'ajuda concedida es realitzarà prèvia justificació de la despesa, si bé podrà anticipar-se el pagament de fins a un 100% de l'import total de l'ajuda en el moment de la seua concessió. 2n. Serà justificació tant del pagament com del destí dels fons, la transferència realitzada, rebut bancari domiciliat o ingrés en efectiu en el compte de la persona física o jurídica titular de l'activitat econòmica o de l'immoble sobre la qual recaiga el contracte d'arrendament, de cessió temporal o d'ocupació subscrit. En el document acreditatiu de pagament haurà de constar expressament: a) La identificació completa de les persones que realitzen i reben el pagament, havent de coincidir, en tot cas, qui el rep amb la persona titular del contracte d'arrendament o ocupació de l'immoble i qui el realitza amb la persona beneficiària o perceptora de l'ajuda, excepte casos objecte d'ordres de protecció que incloguen l'anonimització de la víctima del delicte. b) L'import de la renda de lloguer de l'habitatge, preu de cessió o del preu d'ocupació de l'immoble, i c) El concepte pel qual es realitza, amb indicació del mes o període al qual correspon. 3r. Si la persona beneficiària de l'ajuda no justifica que les ajudes percebudes han sigut destinades al pagament de les rendes de lloguer d'habitatge, del preu de cessió o ocupació de l'immoble, no es realitzarà cap pagament més, procedint-se a la revocació de l'ajuda i consegüent pèrdua de dret al cobrament de la quantia que reste, així com a l'inici d'expedient de reintegrament per l'import de les ajudes concedides i el destí de les quals no ha sigut justificat amb els interessos legals corresponents. 4t. L'ajuda podrà ser abonada a) Directament a les pròpies persones beneficiàries de les ajudes. b) A les persones física o jurídica arrendadora de l'habitatge per a la seua directa aplicació al pagament del lloguer mitjançant el corresponent descompte i per compte de la persona arrendatària, cessionària o titular del dret d'ocupació. Compatibilitat de les ajudes Aquesta ajuda serà compatible amb qualsevol altra ajuda per al mateix objecte amb la limitació de no sumar major import que la renda d'arrendament o preu de cessió d'ús o ocupació i amb les limitacions regulades en les disposicions que regulen les altres ajudes, especialment per al cas de les despeses d'accés a internet amb les regulades en el Reial decret 989/2021, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquest sentit, aquestes ajudes seran compatibles amb la resta d'ajudes al lloguer del programa de lloguer d'habitatge establides en el Pla Estatal per a l'accés a l'Habitatge 2022-2025, regulat en el Reial decret 42/2022, de 18 de gener que poguera percebre la persona arrendatària per tractar-se de beneficiaris en situacions d'especial vulnerabilitat, sempre que el total de les ajudes no supere el 100% de l'import del lloguer del mateix període. En cas de superar-ho, si l'ajuda corresponent a aquest programa fora concedida, es reduirà en la quantia necessària fins a complir amb aquest límit Exempció de requisits De conformitat amb el que es disposa en la Disposició transitòria novena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, en la redacció donada per la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, podran concedir i pagar-se per les administracions públiques ajudes per al pagament de lloguers d'habitatge quan concórreguen raons de caràcter públic, social o humanitari, acreditades mitjançant informe favorable dels serveis socials municipals, a persones o unitats de convivència en situació d'emergència residencial, encara que el titular del contracte o membres de la unitat de convivència no estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social o tinguen la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament. Igualment, i en tals suposats, les persones beneficiàries de les subvencions podran ser perceptores de quantitats a compte encara que no estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social, tinguen la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament o es troben incurses en alguna de les situacions establides en l'apartat 6 de l'article 171.3 de la Llei 1/2015. Obligacions Les entitats locals beneficiàries de les subvencions quedaran subjectes a les obligacions establides en els articles 14 i concordants de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i particularment a: - Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'emergència residencial i funció social considere necessari per al control del compliment dels fins previstos. - Sotmetre's a qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides. - Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals; així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. - Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, havent de donar l'adequada publicitat a l'ajuda, especialment als qui són potencials beneficiaris, i a la xarxa d'institucions i organitzacions sense ànim de lucre de suport, com la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte. En els procediments de concessió de les ajudes s'observaran, en tot cas, les prescripcions derivades de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, de manera que les dades personals derivades de situacions de violència de gènere o les dades de salut tindran el màxim nivell de protecció.

Requisits

Per al cobrament de l'ajuda, els ajuntaments i les mancomunitats beneficiàries, hauran d'acceptar l'ajuda seguint el procediment i aportant la documentació descrits en l'apartat "Quina documentació presentar?".

Interessats

Els beneficiaris d'aquestes ajudes són els ajuntaments i mancomunitats relacionats en l'annex únic del Decret 104/2022, de 5 d'agost, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a facilitar solucions residencials a persones en situació d'especial vulnerabilitat a través de les Entitats Locals corresponent al Pla Estatal d'Accés a l'Habitatge 2022-2025

Normativa del procediment

Termini

Un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació en el DOGV del Decret 104/2022, de 5 d'agost, del Consell, de concessió de les ajudes, per a l'acceptació de l'ajuda seguint el procediment i aportant la documentació descrits en l'apartat "Quina documentació presentar?". (DOGV nº 9405, de 16/08/2022).

Documentació

Per al cobrament de les ajudes els Ajuntaments i Mancomunitats beneficiàries haurà d'emplenar el tràmit telemàtic d'acceptació, amb l'aportació de la següent documentació: - Formulari normalitzat d'acceptació de l'ajuda degudament emplenat i signat. Si la quantia que s'accepta fora inferior a l'ajuda concedida, haurà de fer-se constar en aquest formulari d'acceptació de l'ajuda, i en aquest cas per la Direcció General d'Emergència residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana resoldrà el procedent minorant la quantia de l'ajuda concedida. - Certificat de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'Ajuntament o Mancomunitat en el qual s'expressa la voluntat d'acceptació de l'ajuda concedida i la seua quantia. - Imprés de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte en la qual es farà l'ingrés de les ajudes, que es tramitarà prèviament de conformitat amb el que es disposa en l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat, a través de la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es). Vegeu apartat "Enllaços". L'acceptació i tramitació de les ajudes serà únicament telemàtica. Per a accedir al tràmit telemàtic haurà de clicar en els enllaços "Tramitar amb certificat" (al principi de la pàgina) o al qual es troba en l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic". Per a això, s'haurà de realitzar el tràmit telemàtic amb certificat electrònic de respresentante d'entitat. Qualsevol presentació realitzada seguint un procediment diferent a l'ací establit o fora del termini, serà inadmesa. Els models citats anteriorment estan disponibles en l'apartat "Impresos associats". Qualsevol informació que necessiten les entitats locals sobre aquesta ajuda poden escriure un email a "ajudesajuntamentslloguer@gva.es".

Forma presentació

Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Són beneficiàries de les ajudes les entitats locals que figuren en l'annex únic del decret que assumeixen la responsabilitat de dotar d'un allotjament o solució residencial immediata a les persones incloses en algun dels col·lectius de persones beneficiàries d'aquestes ajudes i per compte d'aquestes, desglossant la quantia total de l'ajuda en dos conceptes: a) Fins a un 30% de l'import total de l'ajuda concedida serà destinada a la posada a disposició immediata d'una solució residencial a les persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, a les persones que hagen patit desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables. b) Fins a un 70% de l'import total de la subvenció concedida serà destinada a la concessió d'ajudes directes per al pagament del lloguer, cessió d'ús o qualsevol règim de gaudi temporal admés en dret, en habitatges de titularitat pública o privada o en qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de solucionar el problema residencial de les persones beneficiàries citades en l'apartat anterior. En el cas que no es destinara directament tota o part de l'import corresponent en cadascuna de les línies previstes en els apartats anteriors a les finalitats que se citen, i prèvia justificació motivada, podrà acumular-se per l'entitat local les quantitats previstes en cadascuna de les línies a la mateixa finalitat. Pagament i justificació a les entitats locals El pagament de les subvencions que s'atorguen per concessió directa en virtut del present Decret a les entitats locals beneficiàries podrà lliurar-se, una vegada concedides, de forma anticipada, fins al 100 per cent del seu import, sense que siga necessari prestar garantia, per tractar-se d'una administració local. Per al cobrament de les ajudes s'haurà de seguir el tràmit indicat en l'apartat "Quina documentació presentar?". Justificació per les entitats locals de l'aplicació donada a les subvencions 1. L'entitat local haurà de justificar abans del 15 d'abril de 2023 la despesa subvencionada mitjançant la presentació davant la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, d'una memòria, en model normalitzat que podrà descarregar-se de la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, aprovada per l'òrgan municipal competent de l'entitat local, que reculla tots les actuacions subvencionables realitzades. El contingut mínim de la memòria serà el següent: a) Breu descripció de les actuacions realitzades en cadascun dels programes objecte de la subvenció a favor de les persones beneficiàries d'aquest programa amb indicació dels fonaments adoptats per a la concessió de les ajudes: - els criteris de selecció de les persones beneficiàries - l'adjudicació de l'ajuda i la seua quantia atesos els informes que emeten els serveis socials on es concrete i es valore la situació de vulnerabilitat justificativa de l'obtenció de les ajudes. - terminis i mètodes de pagament de la subvenció - possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte - termini i forma de justificació per part de la persona beneficiària de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció b) Relació de persones usuàries del programa a les quals se'ls ha dotat d'una solució residencial o a les quals se'ls ha concedit una ajuda econòmica per al pagament de lloguer o del preu d'ocupació de l'immoble, amb indicació del seu DNI, NIE o número de passaport i quantia de l'ajuda i període subvencionat amb indicació de les dates que comprén. c) Memòria econòmica completa del programa segons les diferents actuacions realitzades. d) Objectius aconseguits, quantificats i valorats. e) Indicació de l'impacte de gènere que ha tingut les ajudes concedides. La citada memòria s'acompanyarà d'un certificat d'obligacions reconegudes per la corporació durant el període subvencionable, subscrit per la persona titular de la intervenció o secretària i amb el vistiplau de la persona titular de l'alcaldia-presidència de l'entitat local on es farà constar que les persones beneficiàries compleixen els requisits exigits en aquestes bases i altra normativa de general aplicació per a resultar adjudicatàries de les ajudes. Control i reintegrament Si de la presentació de les memòries d'execució de la despesa, es derivaren incompliments en la realització dels mateixos per part de l'entitat local, es procedirà a la minoració corresponent i a l'exigència, en el seu cas, de devolució d'imports indegudament percebuts. L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes de l'ajuda, amb exigència, en el seu cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

òrgans de tramitació

Organismes

 • VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
 • PL. CARME, 4

  46003 - València/Valencia

Obligacions

Les entitats locals beneficiàries de les subvencions - han d'estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions assenyalades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - han de donar l'adequada publicitat a l'ajuda, especialment als qui són potencials beneficiats i a la xarxa d'institucions i organitzacions sense ànim de lucre de suport com la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte, de conformitat amb la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. - atorgaran el màxim nivell de protecció a les dades personals derivades dels actes de violència de gènere o els que es referisquen a dades de salut entre altres, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Observacions

Contra les bases regulades per aquest decret, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, davant el Consell, en el termini d'un mes a partir de l'endemà al de la seua publicació, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix, d'acord amb l'article 44.1 del text legal citat, si bé en els litigis entre Administracions públiques no cap recurs en via administrativa, quan alguna Administració interpose recurs contenciós administratiu contra una altra, podrà requerir-la prèviament perquè anul·le o arrebossat l'acte, faça cessar o modifique l'actuació material o inicie l'activitat al fet que estiga obligada.

Òrgans resolució

L'entitat local, com a ens gestor de les ajudes que se li concedeixen per compte de les persones en situació de vulnerabilitat finalment beneficiàries, distribuirà la subvenció a través de l'òrgan que determine la seua organització interna i quedarà subjecte a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, a aquesta Resolució i altres obligacions concordants, a l'efecte de distribuir les ajudes entre les actuacions a realitzar. En aquest sentit, l'entitat local haurà d'establir amb caràcter previ: - l'adjudicació de l'ajuda i la seua quantia atesos els informes que emeten els serveis socials on es concrete i es valore la situació de vulnerabilitat justificativa de l'obtenció de les ajudes - terminis i mètodes de pagament de la subvenció - possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte - termini i forma de justificació per part de la persona beneficiària de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció

Organismes

 • VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
 • PL. CARME, 4

  46003 - València/Valencia

Quantia i cobrament

La que es determina en l'annex únic del DECRETO104/2022, de 5 d'agost, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a facilitar solucions residencials a persones en situació d'especial vulnerabilitat a través de les Entitats Locals corresponent al Pla Estatal d'Accés a l'Habitatge 2022-2025