Detall de Procediment

Comissions de servei 2021, cossos de Secundària i altres cossos: aportació de documentació.

Codi SIA: 2308914
Codi GUC: 21025
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud:
21-05-2021
-
02-06-2021
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Indicació de les causes i aportació de documentació en el procediment de comissions de serveis per al personal docent dependent de l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Per a sol·licitar llocs en centres de formació de persones adultes, el personal funcionari ha de pertànyer al cos de professors d'Ensenyament Secundari i haver adquirit l'especialitat corresponent per a poder impartir els camps de coneixement o àmbits d'experiència en què s'organitzen els ensenyaments corresponents al primer i segon nivell del cicle II de formació de persones adultes, segons l'atribució d'especialitats del cos de professors d'Ensenyament Secundari que estableix l'annex II del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen els programes formatius que figuren en la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de les persones adultes, i s'estableix el currículum dels programes d'alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana, així com estar en possessió de les titulacions que estableix l'Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació (DOGV núm. 3781, de 28 de juny de 2000).

Interessats

Pot participar de manera voluntària en aquest procediment d'adjudicació de llocs, en règim de comissió de serveis, el personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari, professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i el personal funcionari de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en el qual concórreguen les causes que estableix la base tercera, i que es trobe en algun dels supòsits següents: a) Personal funcionari de carrera dependent de la Generalitat Valenciana que es trobe en situació de servei actiu, en serveis especials o d'excedència per cura de familiars, i que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu, o el tinga adjudicat amb efectes d'1 de setembre de 2021. El funcionari o la funcionària en situació d'excedència, o en serveis especials, ha d'acreditar que posa fi a aquesta situació amb data d'efecte anterior o igual a l'1 de setembre de 2021, mitjançant la seua sol·licitud de reingrés davant de la direcció territorial corresponent. b) Personal funcionari en pràctiques dependent de la Generalitat Valenciana que, a data 1 de setembre de 2021, siga personal funcionari de carrera i tinga destinació definitiva. c) Personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives, en situació de servei actiu o en situació d'excedència per cura de familiars, que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu o el tinga adjudicat amb data d'efectes d'1 de setembre de 2021.

Termini

Des del dia 21 de maig de 2021 fins al dia 2 de juny de 2021.

Forma presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia