Detall de Procediment

Sol·licitud control de senglar mitjançant caixes parany

Codi SIA: 2326345
Codi GUC: 21160
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'autorització de controls de senglar mitjançant caixes parany, gàbies parany, capturadors i altres infraestructures de retenció equivalents, en zones que han patit danys o en què hi ha riscos significatius per la presència i abundància de senglars, i en les quals els controls amb armes no han sigut o no poden ser una solució satisfactòria per raons de seguretat o eficàcia.

Requisits

Documentació justificativa dels danys o riscos, així com de la inexistència d'una altra solució satisfactòria. En el cas que els terrenys estiguen situats en un espai cinegètic, cal disposar d'autorització del titular cinegètic.

Interessats

Ajuntaments, titulars d'espais cinegètics i agricultors.

Normativa del procediment

Termini

Tot l'any.

Documentació

Imprés de sol·licitud (normalitzat) i documents que justifiquen el compliment dels requisits: a) Certificats o declaracions dels agricultors o altres interessats que acrediten els danys produïts o riscos (amb la informació descrita en el model de sol·licitud). b) Informe tècnic sobre la gestió cinegètica duta a terme per part del titular de l'espai cinegètic en les parcel·les afectades (si és el cas), en què s'especifiquen les causes per les quals ha resultat insuficient o per les quals no es poden aplicar altres tècniques (sempre). c) Document de conformitat del titular cinegètic amb la realització dels controls per tercers (si és el cas). d) Descripció de les característiques de la caixa parany que s'utilitzarà (mesures, material i tipus de sistema automàtic de tancament), incloent-hi una imatge o croquis.

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21160. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va)., Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21160. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Lliurament de la sol·licitud i documentació justificativa dels requisits. Informes tècnics dels serveis territorials de Medi Ambient. Resolució de la direcció territorial corresponent de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

òrgans de tramitació

Serveis territorials de Medi Ambient de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Organismes

Obligacions

Segons l'article 3 de l'Ordre 3/2012, de 19 de gener, la utilització de caixes parany per a la captura de senglars s'autoritzarà únicament quan les armes no siguen suficient solució satisfactòria per raons de control o gestió. Aquesta tècnica de control consisteix en la utilització de gàbies mòbils el tancament de les quals, una vegada haja entrat l'animal, es produïsca per accionament d'un sistema automàtic. La tirada o entrada dels senglars podrà afavorir-se amb la utilització d'aliment en l'interior de la caixa parany o gàbia parany. S'han d'adjuntar, amb aquesta sol·licitud, els documents que aporten els agricultors o altres interessats i que acrediten els danys produïts per senglar, amb la indicació del període, el paratge, el polígon, la parcel·la, la superfície afectada i el cultiu, el bé o la infraestructura danyada. S'ha d'adjuntar, amb aquesta sol·licitud, un informe sobre la gestió cinegètica duta a terme, per part del titular de l'espai cinegètic en les parcel·les afectades, en què s'especifiquen les causes per les quals ha resultat insuficient o per les quals no es poden aplicar altres tècniques (no existència d'una altra solució satisfactòria). Davant de l'absència d'un parany estandarditzat per a la captura del senglar, en la sol·licitud s'haurà d'especificar el tipus de caixa parany que s'ha utilitzat. Es proposa com a caixa parany de referència la de les característiques següents: Ser de tipus caixa/gàbia parany amb una o dues portes que s'activen automàticament, fabricada amb malla metàl·lica, de dimensions 200 x 60 x 80 cm + 50 % (llarg, ample i alt), i amb una gatera (15 x 15 cm) en la base que facilite l'eixida d'espècies no objectiu. Per a qualsevol infraestructura o element de retenció que no s'ajuste a aquestes característiques, haurà d'acompanyar-se la sol·licitud d'una descripció segons l'epígraf d de l'apartat "documentació". En cas d'autorització de l'ús de les caixes parany, el sol·licitant ha de disposar de l'autorització dels propietaris per a instal·lar les caixes parany en les seues parcel·les, així com de l'autorització del titular de l'espai cinegètic, si és el cas (no en zones comunes). El sol·licitant està obligat a vigilar l'adequada utilització i és responsable dels danys i perjudicis que se'n puguen derivar. Les persones responsables de les caixes parany han de tindre l'habilitació per al control de predadors. Estaran obligades a efectuar controls diaris d'aquestes amb la finalitat d'alliberar qualsevol altre animal que no siga senglar obrint la caixa parany. En el cas que l'animal siga un gos o gat errant, l'Ajuntament se n'haurà de fer càrrec, d'acord amb l'article 17.1 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció d'animals. Acabat el període per al qual es concedeix l'autorització, el sol·licitant està obligat a remetre per escrit al servei territorial corresponent l'informe amb les dates concretes d'actuació, totes les captures realitzades especificant l'espècie, el sexe i el pes, i si aquestes han patit algun mal (en l'accionament del parany o en el seu interior). Aquesta informació s'ha de presentar utilitzant el document normalitzat disposat pel Servei de Caça i Pesca. Aquestes captures també s'incorporaran a la memòria anual del vedat; per a això, en cas que els controls es realitzen dins d'un espai cinegètic declarat, el sol·licitant traslladarà els resultats del control també al titular cinegètic. L'incompliment d'algunes de les condicions suposades en l'autorització comportarà la immediata anul·lació d'aquesta i la sanció que siga procedent.

Termini màxim

Segons la disposició addicional quarta de la Llei 13/2004, de caça de la Comunitat Valenciana, el termini màxim en el qual ha de notificar-se la resolució d'autoritzacions excepcionals que preveu l'article 13 és de tres mesos.

Observacions

Recurs d'alçada davant de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, en el termini d'un mes.

Òrgans resolució

Serveis territorials de Medi Ambient de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Organismes