Detall de Procediment

Modalitat C. Gravació de música. Subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2023.

Codi SIA: 2329355
Codi GUC: 21174
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud:
16-02-2023
-
01-03-2023
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Modalitat C. Gravació de música. Convocar, per a 2023, les subvencions que tenen com a objecte fomentar la producció i realització d'activitats musicals que fomenten el multilingüisme i el valencià en l'àmbit musical de la Comunitat Valenciana.

Requisits

1. L'entitat que sol·licite participar en la convocatòria haurà de tindre els requisits que s'assenyalen a continuació, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: a) Ser persona física o jurídica privada. b) Estar donada d'alta, si és el cas, en l'impost sobre activitats econòmiques, en l'epígraf corresponent a l'activitat. c) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, de les establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Se suspendrà el pagament de les ajudes concedides a les empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior. Podeu consultar l'article 6 de les bases reguladores.

Interessats

Persones físiques i jurídiques privades que realizen activitats de creació, producció, i de difusió d'activitats musicals que fomenten el multilingüisme i, especialment, les activitats realitzades en valencià, segons les condicions que s'estableixen en les bases de la convocatòria. Podeu consultar l'apartat segon de la convocatòria i l'article 2 de les bases reguladores.

Normativa del procediment

 • 1. El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, segons estableixen l'article 22.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l'article 163 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • 2. El règim jurídic aplicable a l'aprovació d'aquestes bases és el següent:
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de subvencions.
 • Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Ordre 22/2017, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical (DOGV núm. 8064 de 16/06/2017).
 • RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2023.(DOGV núm. 9534; de 15.02.2023)
 • Vegeu l'Ordre 22/2017, de 7 de juny (bases reguladoras)
 • Vegeu Resolució de 9 de febrer de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Poden consultar el punt 6 de l'apartat cinqué de la convocatòria. (DOGV núm. 9534 / 15.02.2023) Termini de presentació de sol·licituds: Data d'inici: 16/02/2023 Data de finalització: 01/03/2023

Documentació

Han d'adjuntar l'annex de sol·licitud i els documents que s'indiquen en l'apartat F d'aquest annex. Podeu consultar l'article 10 de les bases reguladores.

Forma presentació

Presencial
La presentació de sol·licituds és exclusivament telemàtica.
Telemàtica
La sol·licitud ha d'anar signada per la persona física o per qui represente legalment l'entitat utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de htpps://sede.gva.es. Hauran de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport <ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvencions>. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. <https://sede.gva.es/> Feu la cerca amb les paraules clau de la subvenció. IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu d'omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides (podeu descarregar-los des d'"Impresos associats", abans de començar a tramitar amb certificat, o des de la tramitació en l'apartat "Documentar"; així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, firmar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls. 2- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat, heu omplit i heu firmat. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

No s'accepten les sol·licituds presencials. 1. La instrucció del procediment correspondrà a la subdirecció general competent en política lingüística. 2. Per a l'avaluació de les sol·licituds es tindran en compte els criteris de valoració ponderats que s'estableixen en aquestes bases i se seguirà el procediment següent: a) En la primera fase de selecció, la comissió examinarà les sol·licituds presentades i, amb les que hagen complit els requisits que es requereixen en la convocatòria, elaborarà una llista ordenada seguint els criteris i les puntuacions establides en la convocatòria corresponent. b) Amb les sol·licituds seleccionades es procedirà a distribuir el pressupost disponible en la convocatòria de la manera següent: 1r. S'adjudicarà a cada sol·licitud una ajuda que podrà arribar al 100 % del costos subvencionables. 2n. Per a calcular la subvenció de cada entitat es procedirà de la manera següent: Se sumaran tots els punts obtinguts per cada sol·licitud. Es dividirà la quantitat de la dotació pressupostària entre els punts, amb la qual cosa s'obtindrà el valor del punt. La subvenció concedida a cada sol·licitud serà la resultant de multiplicar els punts obtinguts pel valor del punt. 3r. D'acord amb els criteris assenyalats, i tenint en compte el pressupost i la distribució disponible per a l'atorgament de les subvencions assenyalades en la convocatòria corresponent, la comissió avaluadora elaborarà l'informe i la proposta pertinent. 4t. D'acord amb l'informe, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució a la persona titular de la direcció general competent en política lingüística. La proposta indicarà quines són les sol·licituds subvencionades i quina és la quantitat que se n'assigna a cadascuna. 5é. Havent vist la proposta, la persona titular de la direcció general competent en política lingüística i gestió del multilingüisme, d'acord amb la delegació de la facultat de resoldre que se li atorga en la disposició addicional segona d'aquesta ordre, resoldrà la concessió. 6é. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com disposen l'article 18 de la Llei general de subvencions i l'article 9.1.e de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 7é. La publicació de la resolució tindrà l'efecte de notificació per a les persones interessades, d'acord amb el que disposa la llei de procediment administratiu vigent, i la informació corresponent s'inserirà en la pàgina web que s'assenyala en la convocatòria. 8é. Si en el termini de sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria no hi ha una resolució expressa, les sol·licituds es podran considerar desestimades. 9é. Si durant el període de gestió i vigència de la subvenció es produeix una variació de les circumstàncies que s'han tingut en compte per a concedir-la, es podrà procedir a una modificació de la resolució de la subvenció. Podeu consultar l'article 13 de les bases reguladores.

Criteris de valoració

Podeu consultar l'apartat 6 de la convocatòria i l'article 12 de les bases reguladores.

òrgans de tramitació

Les sol·licituds seran estudiades i avaluades per una comissió tècnica que, com a òrgan col·legiat, d'acord amb el que disposen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estarà formada per: Presidència: titular de la subdirecció general competent en política lingüística. Secretaria: titular d'un servei de la direcció general competent en política lingüística. Tres persones funcionàries de la direcció general competent en política lingüística, nomenades pel titular de la direcció general. En el cas de produir-se alguna vacant o l'absència d'alguna persona que forme part de la comissió, la persona titular de la direcció general competent en política lingüística designarà les persones suplents corresponents. Podeu consultar l'article 11 de les bases reguladores.

Organismes

 • SUBDIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I GESTIÓ DEL MULTILINGÜISME
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Obligacions

Podeu consultar l'article 14 de les bases reguladores.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió és de sis mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. Podeu consultar l'apartat seté de la convocatòria.

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició o es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en el termini i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de l'acte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de l'acte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Podeu consultar l'apartat quinzé de la convocatòria.

Òrgans resolució

Organismes

 • DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I GESTIÓ DEL MULTILINGÜISME
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Quantia i cobrament

L'import global màxim de les subvencions és de 750.000 euros, a càrrec de la línia pressupostària S3168000 «Foment del multilingüisme autocentrat en el sector privat» del programa 09.02.06.422.50, capítol IV, Promoció del valencià i gestió del multilingüisme, del pressupost de la Generalitat per a 2022. Per a la modalitat C: gravació de música, el pressupost serà de 200.000 €. El pressupost de la sol·licitud no podrà ser igual o superior al 50?% del pressupost consignat en la modalitat per a la qual es presente. En cas de presentar un pressupost igual o superior es tindrà en compte, a efectes de la justificació posterior, el 50?% de la quantitat de la línia menys un euro. Podeu consultar l'apartat quart i el cinqué, punt 6, de la convoactòria.