Detall de Procediment

Classificació i categorització de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana i elaboració del mapa d'aquestes.

Codi SIA: 2328177
Codi GUC: 21186
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE)
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

A través de la categorització de les àrees industrials en àrees bàsiques, àrees consolidades i àrees avançades, en funció dels serveis oferits a les empreses, es pretén establir diversos nivells d'impuls a la inversió pública i privada, i també promoure les actuacions de gestió i modernització en cada espai, i al capdavall atorgar les marques de qualitat de municipi industrial estratègic o municipi logístic estratègic. Al seu torn, el mapa d'àrees industrials pretén ser un cens de tot el sòl industrial amb informació sistematitzada, concreta i de qualitat. D'aquesta manera, es convertirà en el punt de partida per a ordenar, promoure i racionalitzar les futures implantacions d'activitats industrials a la Comunitat.

Observacions

Per a poder classificar correctament les àrees Industrials, és necessari recaptar tota la informació relativa al sòl industrial de la Comunitat i són els ajuntaments el millor canal per a obtindre aquestes dades. En aquest sentit, des de l'IVACE s'ha remés una carta als ajuntaments de la Comunitat en la qual se sol·licita informació sobre la situació actual del sòl classificat com a INDUSTRIAL dins del PGOU del seu municipi. En concret, es necessita conéixer: A) Conéixer, dins dels 10 dies següents a la recepció d'aquesta carta, si els descampats inclosos en les àrees classificades com a industrials al seu municipi compleixen amb el que s'exigeix en l'article 186 Decret legislatiu 1/2021 de 18 de juny del Consell pel qual s'aprova el Text Refós de la llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, que estableix: - Accés rodat a aquests per via pavimentada, i han d'estar obertes a l'ús públic i en condicions adequades totes les vies a què estiguen enfrontades. - Subministrament d'aigua potable i energia elèctrica, amb prou cabal i potència per a l'edificació prevista. - Evacuació d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram connectada amb una estació depuradora d'aigües residuals. - Accés per als vianants, amb vorades a les voreres i enllumenat públic en, almenys, una de les vies a què està oposada la parcel·la. Aquesta informació es recull en la fitxa 1. Classificació (termini 10 dies). B) A més, la informació necessària bàsica sobre totes les àrees industrials d'acord amb el que s'exigeix en l'article 36.2 de la Llei 14/2018 (fitxa 2. Mapa), que estableix la següent informació per a cada àrea: - Situació exacta, a través de coordenades ETRS89 UTM zona 30N (llevat que l'àrea en qüestió ja estiga recollida en el mapa de sòl industrial de l'IVACE). - Denominació, si en té (llevat que l'àrea en qüestió ja estiga recollida en el mapa de sòl industrial de l'IVACE). - Descripció de tots els serveis disponibles, detallant els que en determinen la inclusió en algunes de les categories de la Llei 14/2018 (llevat que l'àrea en qüestió ja estiga recollida en el mapa de sòl industrial de l'IVACE). - Vies d'accés i la connexió que tinguen amb les principals xarxes logístiques, inclosos els nodes de connexió de les àrees industrials amb la xarxa transeuropea de transport i el corredor mediterrani. - L'existència d'entitat pròpia de gestió i modernització de l'àrea industrial o no (llevat que l'àrea en qüestió ja estiga recollida en el mapa de sòl industrial de l'IVACE). - La seua promoció pública o privada i, si és el cas, l'existència de sòl disponible (llevat que l'àrea en qüestió ja estiga recollida en el mapa de sòl industrial de l'IVACE). - El sector o activitat a què pertanyen les empreses instal·lades. - Pla individualitzat de l'àrea en qüestió.

Interessats

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Resolució del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de data 11 de febrer de 2020.
  • Llei 14/2018, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8312, de 07.06.2018).
  • DECRET 258/2019, de 13 de desembre, del Consell, de regulació del registre autonòmic i de procediments en relació amb les àrees industrials de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8704 de 24.12.2019).
  • Vegeu el Decret 258/2019.
  • Vegeu la Resolució d'11 de febrer 2020.
  • Vegeu la Llei 14/2018.

Termini

10 dies des de la recepció de l'escrit emés per l'IVACE (per a la fitxa 1).

Documentació

Omplir les fitxes corresponents (vegeu els annexos).

Forma presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Ompliu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Organismes

Òrgans resolució

Organismes