Reconeixement de responsabilitat en procediment sancionador per consum, venda o publicitat de begudes alcohòliques.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2328617
|
Codi GVA: 21198
Descarregar informació
Termini obert

Des de 10-09-2020

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Procedir, per part del presumpte responsable, a manifestar la voluntat expressa de reconéixer responsabilitat i/o procedir al pagament voluntari de la sanció, en aquells procediments sancionadors que es tramiten en matèria de CONSUM, VENDA O PUBLICITAT DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
10-09-2020
Observacions

Tant en el supòsit de manifestar RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT com en el supòsit de manifestar PAGAMENT VOLUNTARI I RENÚNCIA D'ACCIONS de sancions en matèria de consum, publicitat o venda d'alcohol, l'òrgan competent per a resoldre el procediment aplicarà reduccions del 20% -en cada supòsit-...

Saber més
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).
 • Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 35, de 10.02.2015).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques (o representants de les mateixes) que, tenint la condició d'interessades en l'expedient sancionador, hagen sigut assenyalades en el mateix com a presumptes responsables.

Requisits

- Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpte responsable.

Com es tramita

Procés de tramitació

A. Tramitació PRESENCIAL (opció de tramitació, NOMÉS vàlida per a persones físiques):

Previ a qualsevol pas, la persona interessada ha d'esperar que se li notifique l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient sancionador.

 

1. Una vegada se li haja notificat, la persona interessada emplenarà el formulari adjunt a aquest tràmit i indicarà l'opció triada o totes dues (reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari).

2. Una vegada el formulari estiga degudament emplenat i signat, es remetrà seguint les indicacions contingudes en aquest tràmit.

3. L'òrgan gestor, una vegada rebuda la documentació, procedirà a l'enviament de la resolució de procediment sancionador i el document d'ingrés (carta de pagament) de sanció amb les deduccions, que en el seu cas corresponguen.

 

 

B. Tramitació TELEMÀTICA (opció recomanada):

Previ a qualsevol pas, la persona interessada ha d'esperar que se li notifique l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient sancionador.

 

1. Una vegada se li haja notificat, la persona interessada emplenarà el formulari adjunt a aquest tràmit (s'aconsella el seu emplenament mitjançant mitjans informàtics) i indicarà l'opció triada o totes dues (reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari).

2. Una vegada el formulari estiga degudament emplenat i signat, s'ha d'accedir al tràmit telemàtic prement en la icona "tramitar amb certificat".

3. L'òrgan gestor, una vegada rebuda la documentació, procedirà a l'enviament de la resolució de procediment sancionador i el document d'ingrés (carta de pagament) de sanció amb les deduccions, que en el seu cas corresponguen.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 10-09-2020

Tant el reconeixement de responsabilitat com manifestar el pagament voluntari de la sanció corresponent, pot realitzar-se en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació de la incoació del procediment.

Documentació
El document estandarditzat de "RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT EN PROCEDIMENT SANCIONADOR PER CONSUM/VENDA/PUBLICITAT DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES", associat al corresponent tràmit.
Forma de presentació
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar els expedients serà de 9 mesos a comptar des de la data de signatura de l'acord d'incoació/iniciació. Transcorregut el termini sense haver-se notificat la resolució, s'entendrà caducat el procediment, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 39/2015,...
Saber més
Observacions

La presentació del reconeixement de responsabilitat implica el desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, de conformitat amb l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució