Detall de Procediment

Comunicació d'instal·ladors/res que treballen en empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions ELÈCTRIQUES en BAIXA TENSIÓ i d'instal·lacions TÈRMIQUES, inscrites en el Registre Integrat Industrial (RII) i habilitades per a l'exercici d'eixes activitats EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES (diferents a la Comunitat Valenciana). Alta i baixa. Indústria.

Codi SIA: 2350390
Codi GUC: 21282
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Comunicació a la Conselleria competent en matèria d'Indústria de la Generalitat Valenciana: - D'els/de les instal·ladors/as habilitats/ades que treballen en empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions ELÈCTRIQUES en BAIXA TENSIÓ i d'instal·lacions TÈRMIQUES, inscrites en el Registre Integrat Industrial (RII) i habilitades per a l'exercici d'eixes activitats EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES, que vulguen exercir-les en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (Supòsit d'ALTA). - I també d'aquells/as que deixen de treballar en eixes empreses. (Supòsit de BAIXA). * NOTES: 1) La inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) com a empresa instal·ladora/mantenidora li habilita per a actuar en tot el territori espanyol. Per tant, si una empresa està ja inscrita en eixe registre en una Comunitat Autònoma, no ha de tornar a inscriure's en una altra. El número de RII d'una empresa pot consultar-se en la pàgina web d'aquest Registre de competència estatal (en concret del Ministeri competent en matèria d'indústria). (Vegeu enllaç directe a eixa web en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). No obstant això, en la Comunitat Valenciana és necessari que, addicionalment, les empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió i d'instal·lacions tèrmiques d'altres Comunitats Autònomes, comuniquen a la Conselleria competent en matèria d'Indústria de la Generalitat Valenciana les persones instal·ladores que treballen en elles, només a fi de que aquestes puguen utilitzar els seus tràmits telemàtics que exclusivament pot realitzar un/a instal·lador/a habilitat/ada. Però, tant per a instal·lacions elèctriques en baixa tensió, com per a instal·lacions tèrmiques, estan també disponibles altres tràmits telemàtics que no requereixen ser realitzats per un/a instal·lador/a habilitat/ada. 2) Tot/a instal·lador/a ha de desenvolupar la seua activitat en el si d'una empresa instal·ladora/mantenidora habilitada, que ha de poder acreditar davant l'Administració competent (quan aquesta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control) que la documentació o titulació del personal qualificat que treballa en ella li capacita per a l'acompliment de la seua activitat. La informació sobre això relativa a instal·ladors/as habilitats/as d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió i d'instal·lacions tèrmiques i a les empreses en què treballen està disponible en els tràmits i serveis existents sobre aquest tema en la Guia Prop i també en l'apartat corresponent de l'àrea d'Indústria de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Observacions

1) La INFORMACIÓ SOBRE DUBTES, CONSULTES o EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'ofereix ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES, que es pot sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la Conselleria competent en matèria d'Indústria (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, envie un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el correu electrònic que envie a eixa adreça ha d'indicar-se: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

Requisits

1 - Eixos tipus d'empreses hauran d'estar PRÈVIAMENT HABILITADES en la seua Comunitat Autònoma per a realitzar l'activitat (instal·lacions elèctriques de baixa tensió i/o instal·lacions tèrmiques) I INSCRITES COM TALS EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL (RII). * El número de RII de l'empresa pot consultar-se en la pàgina web d'aquest Registre estatal (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2 - Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona ha d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Interessats

La persona titular d'eixes empreses instal·ladores/mantenidores, o el/la seu/a representant.

Normativa del procediment

 • Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
 • Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre integrat industrial (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
 • Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (BOE núm. 224, de 18/09/2002).
 • Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (BOE núm. 207, de 29/08/2007).
 • Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a l'adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
 • Reial decret 249/2010, de 5 de març, pel qual s'adapten determinades disposicions en matèria d'energia i mines al que disposa la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 67, de 18/03/2010).
 • Reial decret 683/2011, de 13 de maig, pel qual s'estableixen sis certificats de professionalitat de la família professional Electricitat i Electrònica que s'inclouen en el repertori nacional de certificats de professionalitat i s'actualitza el certificat de professionalitat establit com a annex III en el Reial decret 1214/2009, de 17 de juliol (BOE núm. 137, de 09/06/2011).
 • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)
 • Vegeu Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol
 • Vegeu Reial decret 559/2010, de 7 de maig
 • Vegeu Llei 21/1992, de 16 de juliol.
 • Vegeu Reial decret 842/2002, de 2 d'agost
 • Vegeu Reial decret 683/2011, de 13 de maig
 • Vegeu Ordre 14/2022, de 5 de desembre.
 • Vegeu Reial decret 249/2010, de 5 de març
 • Vegeu Reial decret 560/2010, de 7 de maig

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Tant en el supòsit d'ALTA, com en el de BAIXA, les empreses han de presentar la COMUNICACIÓ TELEMÀTICA dels seus instal·ladors/res, emplenant, signant i registrant per a això el formulari web de dades generals i el formulari web de dades específiques d'alta/baixa instal·ladors/res, existents en el tràmit telemàtic.

Forma presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la comunicació ha de realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. 2. Per a aquesta presentació telemàtica ha de disposar-se d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica que expedisquen els prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços". Sense la inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar digitalment el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i la resta de documentació, omplides i signades digitalment, i fer-ne la presentació telemàtica, i obtindre el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu 'Enllaços'). 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, comunique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Tant en els supòsits d'ALTA, com en els de BAIXA: 1. Presentació de la comunicació dels seus instal·ladors/res DE MANERA TELEMÀTICA davant el Servei Territorial competent en matèria d'Indústria de la província de la Comunitat Valenciana on l'empresa vaja a realitzar la seua activitat. 2. Si el sol·licitat és correcte, el referit Servei Territorial competent realitza la inscripció (d'alta o de baixa, segons siga procedent) d'eixos/as instal·ladors/res com a treballadors/res de l'empresa que efectua la comunicació, la qual cosa, en cas d'alta, els permetrà realitzar els tràmits telemàtics que exclusivament pot realitzar un/a instal·lador/a habilitat/ada en matèria d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i d'instal·lacions tèrmiques.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia