Detall de Procediment

Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)

Codi SIA: 2412222
Codi GUC: 21298
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)

Observacions

Destinataris finals: qualsevol presentador de tràmits LABORA que vulga, o se li haja requerit, aportar documentació a un expedient que no siga d'ajudes o subvencions, i que no estiga arxivat.

Requisits

El requisit per a poder fer ús del tràmit és tindre un expedient obert LABORA que no estiga relacionat amb ajudes o subvencions.

Interessats

Els sol·licitants poden ser qualsevol interessat que tinga un expedient obert LABORA que no estiga relacionat amb ajudes o subvencions.

Normativa del procediment

  • Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). - Esmena: vegeu l'article 68 de la Llei 39/2015. - Aportació documental: article 28, Llei 39/2015. - article 53.1.e, Llei 39/2015 - article 76, Llei 39/2015.

Termini

Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació haja establit en aquest requeriment. - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient que es tracte fixa un termini de presentació, la documentació s'ha d'aportar dins d'aquest termini. - En un altre cas, l'aportació es pot fer en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència mentre no se us haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació

1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que se sol·liciten en aquest. En un altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que es considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de què es tracte, segons siga procedent. 2. Respecte d'aquesta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF. Entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema. - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert a què es fa l'aportació, es troba la llista de documents que s'han de presentar. - Si hi ha un model normalitzat del document que s'ha d'aportar, ha d'utilitzar-se aquest model (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què correspon l'expedient obert). Si no n'hi ha un model, els documents els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic.

Forma presentació

Presencial
Presencial Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar: a) En el registre electrònic de l'Administració o l'organisme al qual es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de: . L'Administració general de l'Estat. . Les administracions de les comunitats autònomes. . Les entitats que integren l'Administració local. . El sector públic institucional b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. d) En les oficines d'assistència en matèria de registres. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. Per Internet A través de l'enllaç corresponent:
Telemàtica
Es tracta d'un tràmit per a aportar documentació a qualsevol expedient de qualsevol departament de LABORA que complisca les condicions següents: 1) L'expedient no ha de ser d'ajudes o subvencions. 2) L'expedient no ha d'estar arxivat. El presentador ha d'indicar l'expedient al qual s'aporta la documentació i annexar els documents que vulga aportar. El mateix tràmit s'encarregarà d'enllaçar la documentació aportada a l'expedient MASTIN especificat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Es tracta d'un tràmit per a aportar documentació a qualsevol expedient de qualsevol departament de LABORA que complisca les condicions següents: 1) L'expedient no ha de ser d'ajudes o subvencions. 2) L'expedient no ha d'estar arxivat. El presentador ha d'indicar l'expedient al qual s'aporta la documentació i annexar els documents que vulga aportar. El mateix tràmit s'encarregarà d'enllaçar la documentació aportada a l'expedient MASTIN especificat.

òrgans de tramitació

LABORA

Organismes

Termini màxim

No hi ha un termini de resolució perquè es tracta d'un tràmit d'aportació de documentació.

Observacions

No es poden interposar recursos perquè es tracta d'un tràmit per a aportar documentació.

Òrgans resolució

Organismes