Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana (incloses la comunicació de decisió empresarial i la comunicació de pròrroga, quan procedisquen). Treball.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2350934
|
Codi GVA: 21300
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit té com a objecte possibilitar l'APORTACIÓ PER VIA TELEMÀTICA DE DOCUMENTACIÓ a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) ja OBERT davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana.

 

 

En concret, aquest tràmit permet:

 

A) Aportar per via telemàtica la documentació que mitjançant un REQUERIMENT (d'esmena o d'un altre tipus) li haja sigut sol·licitada per l'autoritat competent en matèria de treball en relació amb un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

 

 

B) Presentar de manera telemàtica i segons siga procedent, qualsevol dels següents documents corresponents a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball:

 

- ACTA FINAL I/O DECISIÓ EMPRESARIAL en un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o en un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP), o en un expedient de regulació temporal d'ocupació en el marc d'un Mecanisme RED activat (ERTO-Mecanisme RED).

 

Amb aquest document han de presentar-se, a més, tots els que corresponga aportar en la 2a fase del procediment d'un ERE-ETOP, o un ERTO-ETOP, o un ERTO-Mecanisme RED.

 

- COMUNICACIÓ DE PRÒRROGA d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP), d'acord amb el que es preveu en l'article 47.4 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (d'ara en avant, TRET).

 

- DESISTIMENT.

 

- RENÚNCIA.

 

- RECURS D'ALÇADA.

 

- UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ (en aquest cas s'ha d'especificar quina en l'apartat "Observacions").

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

A) L'aportació de documentació a altres tipus d'expedients DIFERENTS A EROs i ERTOs oberts en la Direcció General competent en matèria de treball NO ha de realitzar-se a través del present tràmit, sinó a través d'un dels tràmits d'aportació de la Guia Prop l'enllaç directe de la qual figura a continuació en l'apartat "Enllaços".

 

 

B) En funció del departament que estiga tramitant l'expedient al qual es realitza l'aportació de documentació, les adreces de correu electrònic en les quals s'atendran els DUBTES O CONSULTES (que NO siguen informàtiques) seran:

 

- Servei Territorial de Treball - ALICANTE: stta_seg@gva.es

 

- Servei Territorial de Treball - CASTELLÓN: sttreball_castello@gva.es

 

- Servei Territorial de Treball - VALENCIA: sttreball_valencia@gva.es

 

- Direcció General competent en matèria de Treball: dgtrabajocv@gva.es

 

 

C) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en:

https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, envie un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el correu electrònic que envie a eixa adreça ha d'indicar-se: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

 

 

D) Disposeu de MÉS INFORMACIÓ:

 

- En l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la guia Prop.

 

- En l'apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (vegeu "Enllaços").

 

- En els tràmits de la Guia Prop a través dels que s'inicien els expedients als quals ara s'aporta documentació (vegeu "Enllaços").

Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
 • Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7425, de 17/12/2014).
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
 • Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7533, de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les empreses que tinguen la condició d'interessades en l'expedient obert que es tracte o les seues persones representants.

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits:

 

1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:

 

a) Haver rebut un requeriment (d'esmena o un altre tipus) de l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana, respecte a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert (és a dir, no arxivat).

 

b) Existir un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert (és a dir, no arxivat) davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana, al qual, sense haver sigut requerida per a això, l'empresa interessada vulga o haja de presentar més documentació: acta final i/o decisió empresarial, comunicació de pròrroga, desistiment, renúncia, recurs d'alçada, o una altra documentació, segons siga procedent.

 

 

2.- L'empresa interessada haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:

 

- El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).

 

- I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma

 

Més informació sobre aquest tema en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados

 

Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

 

 

3.- En el cas d'actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

a) Si s'ha rebut un REQUERIMENT, la documentació ha d'aportar-se en el termini que l'autoritat competent en matèria de treball haja establit en eixe requeriment.

 

 

b) En el tipus d'aportació "ACTA FINAL I/O DECISIÓ EMPRESARIAL" en cas d'EROs-ETOP i ERTOs-ETOP, els documents corresponents a la 2a fase del procediment d'eixos tipus d'expedients han de presentar-se davant l'autoritat laboral en el TERMINI MÀXIM DE 15 DIES a comptar des de l'última reunió celebrada del període de consultes, en els termes previstos en l'article 20 del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.

 

Transcorregut el termini de 15 DIES, a comptar des de la data de l'última reunió celebrada en el període de consultes, sense que l'empresa o entitat haja comunicat la seua decisió a l'autoritat laboral, es produirà la terminació del procediment per CADUCITAT, la qual cosa impedirà a l'empresa o entitat procedir a notificar les mesures d'acomiadament, suspensió de contractes o reducció de jornada a les persones treballadores afectades, sense perjudici, en el seu cas, de la possibilitat d'iniciar un nou procediment.

 

 

c) En cas de PRÒRROGA d'un ERTO-ETOP, la seua comunicació ha de presentar-se davant l'autoritat laboral en un termini de set dies des de la finalització del període de consultes corresponent a eixa pròrroga.

 

* Nota:

 

En qualsevol moment durant la vigència de la mesura de reducció de jornada o suspensió de contractes basada en causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció (ERTO-ETOP), l'empresa pot comunicar a la representació de les persones treballadores amb la qual haguera desenvolupat el període de consultes una proposta de pròrroga de la mesura.

 

La necessitat de la pròrroga ha de ser tractada en un període de consultes de duració màxima de cinc dies i la decisió empresarial ha de ser comunicada a l'autoritat laboral en un termini de set dies, fent efecte des de l'endemà a la finalització del període inicial de reducció de jornada o suspensió de la relació laboral de l'ERTO-ETOP.

 

Excepte en els terminis assenyalats, resultaran d'aplicació a aquest període de consultes les previsions recollides en l'apartat 3 de l'article 47 del TRET.

 

 

d) En la RESTA DE CASOS, la documentació ha de presentar-se en els respectius terminis previstos per la normativa vigent aplicable.

Documentació
1) SOL·LICITUD d'aportació de documentació, SEGONS FORMULARI WEB disponible en el propi tràmit telemàtic. 1.1. En aquesta sol·licitud ha de fer-se constar: - Tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient obert al qual es realitza l'aportació, seleccionant...
Saber més
Forma de presentació

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé en la normativa específica aplicable a l'expedient administratiu del qual es tracte.