Actualització en el Registre autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2352299
|
Codi GVA: 21336
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'actualització en el Registre autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana.

 

Mantindre actualitzat el Registre autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

Si transcorre el termini sense haver comunicat que es mantenen les condicions que en van motivar l'autorització cada cinc anys, a comptar de la data de l'última autorització de funcionament, modificació o renovació, mitjançant declaració responsable, s'obrirà un expedient per a la revocació de...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els titulars i representants dels centres, serveis i establiments sanitaris, públics i privats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de sol·licituds i documentació corresponent.

 

- Després de la revisió de la declaració responsable, la unitat competent en matèria d'autorització de centres sanitaris de la conselleria amb competències en matèria de sanitat emetrà un nou certificat d'inscripció en el Registre autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana.

 

- Una vegada actualitzat, estan obligats a comunicar, almenys una vegada cada cinc anys, mitjançant declaració responsable, que es mantenen les condicions del centre, servei o establiment sanitari que en van motivar l'autorització, per a mantindre actualitzat aquest registre.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Amb caràcter previ a la data de caducitat que figura en el certificat d'inscripció en el Registre autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Documentació
Declaració responsable del fet que el centre, servei o establiment sanitari compleix els requisits exigibles per la normativa que hi és aplicable per a fer l'activitat sol·licitada, i que es compromet a mantindre'n el compliment durant l'exercici d'aquesta.
Taxa o pagament

No cal efectuar pagament de taxes.

Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida ha de fer-se en l'enllaç anterior: Per fer-ho, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

On dirigir-se

Esmena

Termini
Termini obert

10 dies hàbils des del següent a la notificació del requeriment, transcorregut el qual sense haver aportat la documentació sol·licitada es tindrà per desistit de la sol·licitud mitjançant resolució dictada a este efecte.

Descripció

Aportar per part de l'interessat documents i altres elements de juí necessaris per a la tramitació del seu expedient.

Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
Amb caràcter previ a la data de caducitat que figura en el certificat d'inscripció en el Registre autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana.