Detall de Procediment

Registre de grups d'interés de la Generalitat (REGIA)

Codi SIA: 2402075
Codi GUC: 21436
Organisme: CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

El Registre de Grups d'Interés de la Generalitat té per objecte facilitar la identificació pública i el control de l'activitat d'influència que realitzen els grups d'interés davant l'Administració Pública en la Comunitat Valenciana. Es considera activitat d'influència, tota comunicació directa o indirecta, oral o escrita, amb els càrrecs públics, amb la finalitat d'influir en la presa de decisions públiques o en els processos d'elaboració i aplicació de polítiques públiques, projectes normatius o iniciatives parlamentàries, desenvolupada en nom d'una entitat o grup organitzat de caràcter privat o no governamental en benefici dels seus propis interessos o de terceres parts. Els grups d'interés són les persones jurídiques, entitats, organitzacions, plataformes, xarxes i (en els casos previstos per la llei) les persones físiques que, tinguen o no personalitat jurídica duguen a terme l'activitat d'influència.

Interessats

a) Els grups d'interés que desenvolupen activitats d'influència. b) Els representants dels grups d'interés que desenvolupen activitats d'influència.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Els grups d'interés o els seus representants hauran de presentar una única sol·licitud que es tramitarà exclusivament per mitjans electrònics. Una vegada completat el tràmit, es genera un justificant de registre, desable en format pdf, en el qual es recullen totes les dades aportades per a la inscripció. S'acompanyarà de la següent documentació: Si s'accedeix a la sol·licitud amb certificat digital de persona física cal aportar documentació que acredite la representació de l'organització que es pretén inscriure com a grup d'interés. Això no serà necessari si s'accedeix al tràmit amb un certificat digital de representació de persona jurídica, del propi grup d'interés. Tampoc quan la representació conste en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV).

Forma presentació

Telemàtica
La tramitació i presentació de sol·licituds, ajunte els annexos i la documentació corresponent, s'ha de realitzar EXCLUSIVAMENT PER MITJANS ELECTRÒNICS, utilitzant el certificat electrònic del grup d'interés o de qui ostente la seua representació legal. Punxant en el botó “Presentació autenticada”, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa, annexar la documentació que haja d'acompanyar a aqueixa sol·licitud i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. En el propi tràmit telemàtic i en l'apartat documentació citat anteriorment, es conté la documentació que hauran d'acompanyar a la sol·licitud. Aquests documents han de signar-se amb certificat digital pel representant legal de l'entitat i per les persones que, en el seu cas, corresponga, o si es tracta de còpies o escanejos de documents en paper, han de quedar a la disposició de l'administració per a la seua possible comprovació.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

La sol·licitud d'inscripció ha de presentar-se abans de mantindre reunions o contactes amb un càrrec públic per a desenvolupar activitats d'influència. La sol·licitud d'inscripció es realitza accedint al tràmit telemàtic mitjançant certificat electrònic de la persona o entitat interessada. Una vegada formulada la sol·licitud, s'expedeix automàticament una resolució d'inscripció, que habilita per a desenvolupar activitats d'influència, però que es considera provisional. En el termini de dos mesos, comptats des de la presentació de la sol·licitud, l'òrgan competent ha de dictar resolució definitiva. Si no s'ha produït resolució expressa transcorregut aqueix termini, la inscripció adquirirà caràcter definitiu.

òrgans de tramitació

Organismes

  • CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
  • PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16

    46010 - València/Valencia

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de grups d'interés, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Efecte silenci

Estimatori

Òrgans resolució

Organismes

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada