Ajudes urgents a les persones treballadores autònomes amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID- 19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i/o febrer de 2021 (TRACOV). Treball

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2405119
|
Codi GVA: 21484
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Altres tràmits
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Vosté té dret a formular al·legacions i a utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'Ordenament Jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució.

 

Més informació: Article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Al·legació / AportacióTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

La persones beneficiàries que van sol·licitar la subvenció prevista en el DECRET 22/2021, de 5 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a les persones treballadores per compte propi o autònomes, beneficiàries de les prestacions extraordinàries...

Saber més
Requisits

Haver sigut beneficiària d'esta subvenció que va ser concedida mitjançant la RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es resol el programa de subvencions convocat mitjançant el Decret 22/2021, de 5 de febrer, del...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

De conformitat amb el que es disposa en l'article 76 del Títol IV, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la persona interessada podrà adduir al·legacions en el terme de 10 DIES des de la comunicació de l'acord pel qual s'ordena la...

Saber més
Forma de presentació

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert

10 DIES des de la comunicació de l'acord d'inici d'expedient de reintegrament de subvenció, de conformitat amb el que es disposa en l'article 76 del Títol IV, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Descripció

Vosté té dret a formular al·legacions i a utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'Ordenament Jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució. ...

Saber més
Forma de presentació

Recurs de reposició

Termini
Termini obert

Recurs potestatiu de reposició: - Si hi haguera resolució expressa: el termini serà d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb el que es preveu en l'article 123 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Saber més
Descripció

- La resolució posa fi a la via administrativa i contra esta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada. - O bé impugnar-la directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de...

Saber més
Forma de presentació