Subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa en l'àmbit social. Universitats

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2410927
|
Codi GVA: 21505
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 09-04-2024

Fins 22-04-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs d'alçada
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Resolució de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa en l’àmbit social, per a l’any 2024.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
09-04-2024 al 22-04-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Recurs d'alçadaTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran optar a estes ajudes les universitats de la Comunitat Valenciana que estiguen dotades de servicis lingüístics amb un mínim de personal especialitzat que ha d'especificar-se en esta convocatòria, el lloc de treball del qual ha de tindre unes característiques semblants a les que, per a la mateixa funció, tenen els llocs corresponents en la Generalitat

Podeu consultar els articles 2.1, 15 i 16.3 de les bases i el punt 2.1. de l'apartat 5 de la resolució de convocatòria.

Requisits

Per a poder obtindre la condició d'entitats beneficiàries heu de consultar els requisits descrits en l'article 2 apartat 2 de l'Orde 66/2016, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a este procediment.

Així mateix també heu de consultar l'article 4 de l'orde esmentada on es descriuen les obligacions per a ser entitats beneficiàries.

Com es tramita

Procés de tramitació

No s'accepten les sol·licituds presencials.

 

Podeu consultar l'apartat 3 de la resolució de convocatòria.

Criteris de valoració

Podeu consultar l'apartat 5 de la resolució de convocatòria.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el DOGV.

Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud de participació és telemàtica, a través del tràmit electrònic adequat a cada modalitat. La introducció de dades en l'aplicació ha de realitzar-se d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que està disponible en la pàgina web de la Conselleria...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert

  Si la sol·licitud d’iniciació no reunix els requisits que assenyala l’article 66, i, si és el cas, els que assenyala l’article 67 o altres d’exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repare la falta o adjunte els documents...

  Saber més
  Descripció

  Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. En cas que no ho faça, l'Administració considerarà que desistix de la seua petició. El termini per a resoldre el procediment se...

  Saber més
  Forma de presentació

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Té dret a formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'Ordenament Jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució. Podeu...

  Saber més
  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre esta convocatòria de subvencions és de sis mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria.
  Quantia i cobrament
  L’import global màxim que es pot assignar per a esta convocatòria és d’1.660.000 euros, a càrrec de la línia S0122, «Ajudes a la promoció del valencià en l’àmbit social», dels pressupostos de 2024 de la Generalitat Valenciana. Modalitat B. Les universitats de la Comunitat Valenciana han d’estar...
  Saber més
  Obligacions
  Podeu consultar l'article 4 de l'Orde 66/2016, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores d'este procediment.
  Sancions
  Podeu consultar l'article 29 de les bases

  Desistiment

  Descripció

  Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el...

  Saber més
  Forma de presentació

  Recurs d'alçada

  Termini
  Termini obert

  El termini per interposar el recurs d’alçada serà d’un mes si l’acte és exprés. Una vegada transcorregut este termini sense que s’hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma amb caràcter general. Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats podran...

  Saber més
  Descripció

  Les resolucions i actes quan no posen fi a la via administrativa, podran ser recorreguts en alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del que els va dictar. Podeu consultar l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Termini
  Termini obert

  El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Descripció

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra este acte, que posa...

  Saber més
  Forma de presentació

  Renúncia

  Descripció

  Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el...

  Saber més
  Forma de presentació